Förvärv av Colegio Internacional de Valladolid

Report this content

Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II ABs (”Internationella Engelska Skolan” eller ”IES”) har den 1 april 2019 genom sitt helägda spanska dotterbolag International Education Partnership S.L (”IEP”) förvärvat 99,4% av aktierna i Colegio Internacional de Valladolid, en avgiftsfinansierad privatskola i Valladolid, Spanien.

Köpeskillingen (enterprise value) för verksamheten uppgår till cirka 800 TEUR. Förvärvet finansieras genom ett aktieägartillskott från IEP om 280 TEUR. Byggnaden ingår inte i förvärvet utan kommer till skillnad från IEPs övriga skolor att hyras. EBITDA för räkenskapsåret 2018/19 förväntas bli svagt negativt.

Colegio Internacional de Valladolid har idag 294 elever i åldrarna 3 till 18 år. Det är en avgiftsfinansierad tvåspråkig privatskola som i dagsläget följer den spanska läroplanen. Avsikten är att successivt göra om skolan, liksom IEPs övriga helägda skolor, till att följa brittisk läroplan med början i förskola och lågstadium. Valladolid ligger i en expansiv region med flera internationella industrier och är en av de regioner som IES identifierat som mest intressanta för en ny tvåspråkig IEP skola.

Cecilia Marlow, tf VD för Internationella Engelska Skolan kommenterar: ”Vi har en tydlig tillväxtstrategi i Spanien och förvärvet är ett av flera planerade förvärv de kommande åren. Efterfrågan på engelskspråkig undervisning är stor i regionen, men skolan i Valladolid har idag inte den kvalitet och rykte som den borde ha. Vi har lång erfarenhet av att driva tvåspråkig undervisning av hög kvalitet och räknar med att inom två år ha vänt utvecklingen i skolan, kvalitetsmässigt och finansiellt, och samtidigt stärkt vår position i Spanien.”

Internationella Engelska Skolan har i och med förvärvet av skolan i Valladolid fyra helägda skolor i Spanien med sammanlagt cirka 2 120 elever. Därutöver äger IES till 50% ytterligare en skola, IALE International School nära Valencia, med cirka 640 elever. Den spanska verksamheten väntas, som tidigare kommunicerats, under räkenskapsåret 2018/19 bidra till IES rörelseresultat med cirka 21 Mkr och cirka 160 Mkr i omsättning.

För mer information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES
Telefon: 0768 511 540
E-post: emma.rheborg@engelska.se

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 25 600 elever i 36 skolor vid läsårets början 2018/19 samt ca 1 850 elever i de helägda skolorna i Spanien.

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med nio av de tio största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 26:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  • Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  • Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  • Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 800 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19% per år. Under det senaste räkenskapsåret 2017/2018, som avslutades den 30 juni 2018, uppgick omsättningen till 2 347,9 Mkr, vilket är en ökning med cirka 15% från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 30 december 2018 cirka 188 000 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”.

Största ägare av IES är (indirekt), amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström. Bland de tio största ägarna fanns i slutet av februari 2019 också Paradigm Capital, Swedbank Robur fonder, Tredje AP-fonden och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar