Förvärv av Colegio Joyfe

Report this content

Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (”Internationella Engelska Skolan” eller ”IES”) har den 10 januari 2020 genom sitt helägda spanska dotterbolag International Education Partnership S.L (”IEP”) förvärvat 100% av aktierna i Colegio Joyfe, en privatskola i Madrid, Spanien.

Colegio Joyfe har idag cirka 2 000 elever i åldrarna 3 till 18 år. Det är en avgiftsfinansierad tvåspråkig privatskola som följer den spanska läroplanen. Skolan ligger i östra Madrid och har utmärkta lokaler med bland annat idrottsanläggningar både inomhus och utomhus.

Anna Sörelius Nordenborg, VD för Internationella Engelska Skolan kommenterar: ”Genom förvärvet fördubblar vi nästan antalet elever i våra skolor i Spanien och är nu den sjätte största icke-religiösa skolgruppen i landet. Colegio Joyfe är en välrenommerad skola som har ägts av samma familj de senaste femtio åren och de har alltid haft tvåspråkighet som filosofi. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla denna fantastiska skola tillsammans med elever och personal.”

Skolbyggnaden ingår i förvärvet och det totala förvärvspriset (enterprise value) uppgår till 16 Meuro. Förvärvet finansieras delvis genom ytterligare lån i IEP om 11 Meuro. Omsättningen för räkenskapsåret 2018/19 var cirka 9,6 Meuro och EBITDA uppgick till cirka 2.5 Meuro.

Internationella Engelska Skolan har med dagens förvärv av Colegio Joyfe och skolan i Zaragoza (förväntas slutföras under innevarande kvartal) sju helägda skolor i Spanien med sammanlagt cirka 4 800 elever.

För mer information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES
Telefon: 0768 511 540
E-post: emma.rheborg@engelska.se 

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2020 kl 13.00 CET.

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 26 800 elever i 37 skolor samt cirka 4 800 elever i skolorna i Spanien (inklusive de två senaste förvärven).

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 27:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  • Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  • Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  • Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 900 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat med i snitt 19% per år. Under det senaste räkenskapsåret 2018/2019, som avslutades den 30 juni 2019, uppgick omsättningen till 2 781,1 Mkr, vilket är en ökning med cirka 18% från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 30 september 2019 cirka 204 700 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”.

Största ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, grundaren Barbara Bergström samt Paradigm Capital AG med olika fonder. Bland de tio största ägarna i övrigt fanns i slutet av september 2019 också Swedbank Robur fonder och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).

Dokument & länkar