Förvärv av Engage Independent School i Madrid

Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (”Internationella Engelska Skolan” eller ”IES”) har den 7 juni 2019 genom sitt helägda spanska dotterbolag International Education Partnership S.L (”IEP”) förvärvat 100% av aktierna i Engage Independent School, en avgiftsfinansierad privatskola i Majadahonda (Madrid), Spanien.

Transaktionsvärdet (enterprise value) för verksamheten uppgår till cirka 2,4 MEUR. Förvärvet finansieras i sin helhet genom ett aktieägartillskott från IES om 2,4 MEUR. Byggnaden ingår inte i förvärvet utan kommer att hyras. EBITDA för räkenskapsåret 2018/19 förväntas bli 0,36 MEUR.

Engage Independent School har idag 400 elever i åldrarna 3 till 18 år. Det är en avgiftsfinansierad tvåspråkig privatskola som i dagsläget följer den spanska läroplanen. Avsikten är att successivt göra om skolan, liksom IEPs övriga helägda skolor, till att följa brittisk läroplan med början i förskola och lågstadium. Skolan ligger i Majadahonda som är en välbärgad och växande förort till Madrid.

Cecilia Marlow, tf VD för Internationella Engelska Skolan kommenterar: ”Vi fortsätter att stärka vår position inom tvåspråkig undervisning i Spanien med förvärvet av skolan i Majadahonda som också blir vår första skola i Madrid. Den ligger i ett område som växer snabbt och har ett utmärkt rykte och goda akademiska resultat. Genom att införa det brittiska sättet att undervisa avser vi ytterligare förbättra den akademiska kvaliteten och därigenom locka än fler elever. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla denna fantastiska skola tillsammans med elever och personal.”

Internationella Engelska Skolan har i och med förvärvet av skolan i Majadahonda fem helägda skolor i Spanien med sammanlagt cirka 2 550 elever. Därutöver äger IES till 50% ytterligare en skola, IALE International School nära Valencia, med cirka 640 elever.

För mer information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES
Telefon: 0768 511 540
E-post: emma.rheborg@engelska.se

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2019 kl 12:15 CEST.
  

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 25 600 elever i 36 skolor samt ca 3 200 elever i skolorna i Spanien.

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 26:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  • Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  • Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  • Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 800 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19% per år. Under det senaste räkenskapsåret 2017/2018, som avslutades den 30 juni 2018, uppgick omsättningen till 2 347,9 Mkr, vilket är en ökning med cirka 15% från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 31 mars 2018 cirka 199 700 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”.

Största ägare av IES är (indirekt), amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström. Bland de tio största ägarna fanns i slutet av april 2019 också Paradigm Capital, Swedbank Robur fonder, Tredje AP-fonden och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar