IES renodlar och säljer ägarandel i spansk joint venture skola – reavinst 25 Mkr

Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (”Internationella Engelska Skolan” eller ”IES”) har idag sålt samtliga aktier i den delägda spanska skolan Colegio IALE i Valencia till delägaren familjen Monzonis. IES äger 50 procent av skolan och försäljningspriset för IES andel uppgår till 3,86 MEUR (enterprise value) och innebär en reavinst för IES om cirka 25 Mkr. Efter försäljningen kommer familjen Monzonis att äga 100 procent av Colegio IALE.

Försäljningen är ett led i den renodling på ägarsidan av den spanska verksamheten som inleddes sommaren 2018 då IES förvärvade familjen Monzonis ägarandel i tre andra skolor i Spanien.

Cecilia Marlow, tf VD för Internationella Engelska Skolan kommenterar: ”Vi har haft ett framgångsrikt samarbete med familjen sedan vi investerade i Spanien första gången 2016. Båda parter bedömer emellertid att en renodling är bästa vägen framåt eftersom IES avser att fortsatt växa snabbt i Spanien. Skolan har idag både fler elever och en bättre lönsamhet än för tre år sedan och vi ser fram emot en fortsatt nära dialog med familjen.”

IES har efter försäljningen fem skolor i Spanien vilka samtliga är dotterbolag till IES. De spanska skolorna har totalt cirka 2 600 elever.
  

För mer information, vänligen kontakta:
Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES
Telefon: 0768 511 540
E-post: emma.rheborg@engelska.se

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2019 kl 14.30 CEST.

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 25 600 elever i 36 skolor samt ca 2 600 elever i skolorna i Spanien.

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 26:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  • Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  • Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  • Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 800 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19% per år. Under det senaste räkenskapsåret 2017/2018, som avslutades den 30 juni 2018, uppgick omsättningen till 2 347,9 Mkr, vilket är en ökning med cirka 15% från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 31 mars 2018 cirka 199 700 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”.

Största ägare av IES är (indirekt), amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström. Bland de tio största ägarna fanns i slutet av maj 2019 också Paradigm Capital, Swedbank Robur fonder, Tredje AP-fonden och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar