IES valberedning inför årsstämman 2019

Valberedningen i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (”Internationella Engelska Skolan” eller ”IES”) består av företrädare för de tre största aktieägarna som var registrerade i bolagets aktieägarförteckning den 31 mars 2019.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer till årsstämman 2019. Den 31 mars 2019 var de tre största aktieägarna i Internationella Engelska Skolan; Bock Senior Capital Investors S.à.r.l., Barbara Bergström genom Mountainstream Holding I, S.à.r.l. samt Paradigm Capital AG (som förvaltar Paradigm Capital Value Fund SICAV samt är rådgivare till ett antal enskilda konton som, är oberoende av varandra och till nämnda fond). Ägarna har utsett följande representanter till valberedningen:

• Birker B. Bahnsen som representerar TA Associates, som i sin tur är rådgivare till Bock Senior Capital Investors S.à.r.l.
• Barbara Bergström 
• Jan Hummel som representerar Paradigm Capital AG

Internationella Engelska Skolans årsstämma för räkenskapsåret 1 juli 2018 – 30 juni 2019 kommer att äga rum den 21 november 2019 i Stockholm. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast den 2 oktober 2019. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida.

Förslag till valberedningen skickas via e-post till valberedning@engelska.se

För mer information, vänligen kontakta:
Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES
Telefon: 0768 511 540 
E-post: emma.rheborg@engelska.se 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019 kl 09.00 CEST. 

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 25 600 elever i 36 skolor samt ca 2 800 elever i skolorna i Spanien.
IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med nio av de tio största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 26:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:
• Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
• Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen 
• Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 800 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna. 

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19% per år. Under det senaste räkenskapsåret 2017/2018, som avslutades den 30 juni 2018, uppgick omsättningen till 2 347,9 Mkr, vilket är en ökning med cirka 15% från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 31 mars 2018 cirka 199 700 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”. Största ägare av IES är (indirekt), amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström. Bland de tio största ägarna fanns i slutet av april 2019 också Paradigm Capital, Swedbank Robur fonder, Tredje AP-fonden och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar