Internationella Engelska Skolan 2017/2018 Bokslutskommuniké - (1 juli - 30 juni)

Utveckling i verksamheten under kvartal 4 (april-juni)

 • Omsättningen steg med 12,6 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år, främst tack vare ett högre elevantal, och uppgick till 611,4 Mkr (543,1)
 • Antalet elever i den svenska verksamheten vid kvartalets slut uppgick till 23 927 (21 383)
 • Antal köregistreringar uppgick vid kvartalets utgång till ca 190 000, en ökning med ca 11 000 köregistreringar (6 %) jämfört med den 31 mars 2018 och en ökning med ca 46 000 (32 %) jämfört med samma tidpunkt föregående år
 • Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet sjönk med 49,7 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 27,8 Mkr (55,3). Rörelsemarginalen uppgick därmed till 4,5 % (10,2 %). Av resultatminskningen förklaras 10,5 Mkr av att IES i motsats till motsvarande kvartal föregående år inte erhöll något statligt läxhjälpsbidrag.
 • Kvartalets resultat uppgick till 19,5 Mkr (42,4) och resultatet per aktie till 0,49 kr (1,06)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,0 Mkr (81,5)

Utveckling i verksamheten under perioden (juli-juni)

 • Omsättningen steg med 14,9 % jämfört med föregående år och uppgick till 2 347,9 Mkr (2 043,3)
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden sjönk med 23,1 % jämfört med föregående år och uppgick till 152,4 Mkr (198,0). Rörelsemarginalen EBIT uppgick därmed till 6,5 % (9,7)
 • Periodens resultat uppgick till 116,5 Mkr (152,1) och resultatet per aktie till 2,91 kr (3,80)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 198,8 Mkr (260,8)
 • Styrelsen föreslår till bolagsstämman att ingen utdelning utbetalas för verksamhetsåret 2017/18 mot bakgrund av det stora behov av nya grundskolor som i närtid föreligger i Sverige samt goda förvärvsmöjligheter i Spanien

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Skolinspektionen meddelade IES den 2 juli att den godkänt samtliga ansökningar som IES lämnat in i början av 2018 avseende tillstånd att starta och utvidga skolor
 • Styrelsen beslutade den 2 juli att genomföra en nyemission samt att därefter omedelbart återköpa 80 000 C-aktier
 • IES förvärvade resterande 50 % av aktierna i det spanska ägarbolaget International Educational Partnership, S.L. (”IEP”) till en maximal och förväntad köpeskilling om 12 MEuro, varav 9,5 MEuro betalades den 9 juli

VD:s kommentar 
Allt fler föräldrar ställer sina barn i kö till våra skolor för att ta del av IES lugna studiemiljö och goda akademiska kvalitet. Antalet köregistreringar ökade 32 procent jämfört med samma tidpunkt föregående år och uppgick i slutet av juni till 190 000. Samtidigt ser flertalet av landets kommuner IES som en del av lösningen på deras utmaning att etablera nya skolor och höja resultaten i grundskolan.

Vi är inriktade på att under de kommande åren öka IES tillväxt för att ta till vara den stora efterfrågan. Vi har precis startat våra 36 skolor i Sverige för terminen med cirka 25 600 elever samt våra fyra skolor i Spanien. I augusti öppnade vi två nya skolor, i Länna och Sundbyberg, i slutet av juni slöt vi avtal om att öppna en skola i Luleå med start 2019 och långtgående diskussioner pågår med Skellefteå kommun, som ställt en av kommunens skolbyggnader till förfogande för IES för att öppna en skola samma år. Vi för även diskussioner om att öppna skolor i bland annat Staffanstorp, Österåker, Vallentuna, Solna och Södra Änggården i Göteborg 2020 eller 2021. Inga slutliga avtal har dock tecknats.

Helåret
Omsättningen för helåret steg med 14,9 procent till knappt 2 348 miljoner kronor. Rörelseresultatet för helåret sjönk med 23,1 procent till 152,4 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 6,5 procent. Nedgången förklaras främst av att vi öppnade fyra nya skolor, jämfört med endast en skola föregående år, vilket både medför uppstartskostnader och att skolorna inte är fulla och därmed förlustbringande under det första året. Övriga huvudsakliga orsaker är att IES inte fick något statligt läxhjälpsbidrag för kalenderåret 2018, att skolpengen inte återspeglade löneökningarna för lärare samt att vi under det fjärde kvartalet redovisade högre övriga kostnader än normalt.

Ett svagt fjärde kvartal
Omsättningen under det fjärde kvartalet steg med 12,6 procent till drygt 611 miljoner kronor. Rörelseresultatet i kvartalet sjönk däremot med 49,7 procent och uppgick till 27,8 miljoner konor. Nedgången, som vi betraktar som tillfällig, innebar att rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent, vilket är långt under vår normala rörelsemarginalnivå och vårt mål på 8 procent.

Den lägre rörelsemarginalen förklaras till största delen av att totala intäkter per elev under det fjärde kvartalet ökade med endast 0,6 procent jämfört med samma period föregående år. Orsaken är främst att skolpengsökningarna i kommunerna inte återspeglar de ökade lärarlönerna på skolmarknaden. Därutöver erhöll IES inte det ovan nämnda statliga bidraget för läxhjälp, vilket påverkade både omsättningen och resultatet negativt i kvartalet med 10,5 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Personalkostnaderna per elev å andra sidan steg med 6,8 procent, främst som en följd av lärarbristen. Därutöver var kostnaderna för att ta hand om elever med särskilda behov högre än normalt. Endast en mindre del av kostnaderna för dessa resurser täcktes av tilläggsbelopp från kommunerna, vilket vi arbetar på att åtgärda. Lärarbristen ledde också till att vi i några fall fick hyra in lärare från bemanningsföretag, vilket orsakade en tillfällig merkostnad om 3 miljoner kronor. Kostnader för modersmålsundervisningen ökade också, medan intäkterna var låga under kvartalet.

Under det fjärde kvartalet fortsatte vi även att investera i IES organisation för att skapa förutsättningar för tillväxt, både på huvudkontors- och skolledarnivå, vilket belastade resultatet. Sammantaget innebär detta att vi lämnar ett tillfälligt finansiellt svagt kvartal bakom oss.

Vi förväntar oss dock att under 2018/19 återgå till en högre lönsamhetsnivå genom att dra nytta av ytterligare stordriftsfördelar samtidigt som de skolor vi startade förra året fylls upp och blir lönsamma. Därutöver har vi fått en bidragsram på 10,8 miljoner kronor avseende statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling inom skolan för andra halvåret 2018. Bidraget är till exempel avsett för att finansiera kostnader för extra lärarresurser, stärkt elevhälsa, mer lärverktyg och andra åtgärder som stärker likvärdigheten och kunskapsutvecklingen inom skolan. En begäran om utbetalning (rekvisition) av bidraget för 2018 sker under september 2018 och utbetalning förväntas ske innan årsskiftet. Skolverket har även fattat beslut om bidragsramen för nämnda statsbidrag för 2019. IES bidragsram uppgår till drygt 42,5 miljoner kronor. Det förberedande arbetet för rekvisition av bidraget för 2019 påbörjas mot slutet av 2018.  

Lika villkor
Den så kallade lika villkorsprincipen för skolpengsfinansiering
av kommunala och enskilda skolor är avgörande för att vi ska kunna erbjuda skolverksamhet på samma villkor som kommunerna. Friskolornas Riksförbund har nyligen låtit revisionsfirman Deloitte genomföra en oberoende granskning av 20 kommuner för att utröna i vilken utsträckning lika villkorsprincipen tillämpas. Kortfattat kan vi konstatera att tolkningen av lika villkorsprincipen skiljer sig åt mellan kommunerna, att man har olika modeller för resursfördelning och skolpengsbeslut, saknar processer för uppföljning av underskott i den egna verksamheten och inte har redovisnings- och revisionskrav på kommunala skolverksamheter. Det här innebär i praktiken att friskolor inte behandlas enligt lika villkorsprincipen och att risken är stor för att vi inte får samma ersättning som kommunala skolor. Rapporten finns tillgänglig på Friskolornas Riksförbunds hemsida.

Nästa steg i Spanien
I början av juli tog vi ytterligare ett steg i vår expansion i Spanien genom att förvärva resterande 50 procent av aktierna i det i maj 2018 nybildade joint venture bolaget International Education Partnership. Därmed är English School of Asturias samt två av Grupo Educativo Elians tre skol-företag i Spanien, belägna i Castellon och La Nucia, helägda dotterbolag. Genom förvärvet skapar vi full kontroll över verksamheten och en god grund för fortsatta förbättringar och expansion i Spanien. Vår fjärde skola, som ligger i Valencia, ägs fortsatt till hälften vardera av IES och vår samarbetspartner familjen Monzonis.

Framtid
Vi befinner oss mitt uppe i en förändring, både på den svenska skolmarknaden och inom IES. Kortsiktigt pressas lönsamheten både av interna och externa faktorer men på sikt ser vi goda möjligheter till långsiktig, lönsam tillväxt på en växande marknad. Den snabba ökningen av barn och unga höjer kravet ytterligare på kommunerna att bygga fler skolor under de närmaste åren och vi rustar oss för att vara en del av lösningen, både genom att säkra kvaliteten i skolan och genom att erbjuda fler platser. Behovet av nya skolor i Sverige är akut i närtid. IES vill bidra till att lösa problemet genom att öppna fler skolor i Sverige. Vi ser också ytterligare förvärvsmöjligheter i Spanien. Det är mot den bakgrunden styrelsen förslår till bolagsstämman att ingen utdelning utbetalas för verksamhetsåret 2017/18.
 

Annette Brodin Rampe
VD

 

För ytterligare information kontakta:
Johan Hähnel, IR-ansvarig, tel. 070 605 6334 eller Annette Brodin Rampe, vd, tel. 073 852 4231.

Telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten:
Annette Brodin Rampe, VD, kommer idag, onsdagen den 29 augusti, klockan 10.30 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i telefonkonferensen, ring följande telefonnummer; o8 566 426 51 och slå sedan deltagarkoden; 74862998#. Presentationsmaterialet återfinns på IES webbsida: http://corporate.engelska.se/financial-information/reports-and-presentations.

Kommande rapporter
Årsredovisning 2017/18 – 22 oktober 2018
Delårsrapport Q1 2018/19 – 20 november 2018
Bolagsstämma 2017/18 – 20 november 2018
Delårsrapport Q2 2018/19 – 21 februari 2019
Delårsrapport Q3 2018/19 – 17 maj 2019

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018, kl. 08.00 CET.

Taggar: