Internationella Engelska Skolan 2018/2019 Delårsrapport Q1 (1 juli - 30 september 2018)

Report this content

Utveckling i verksamheten under kvartalet (juli-september)

 • Vid jämförelse av omsättning, rörelseresultat (EBIT) och kvartalets resultat med utfallet motsvarande kvartal föregående år bör noteras att som en följd av tillämpningen av IFRS 15 kommer en intäktspost i Sverige på 10,9 Mkr i år först att tas upp i Q2 medan motsvarande intäktspost föregående år på 10,4 Mkr då togs upp redan i Q1.
 • Omsättningen steg med 13,2 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år, främst tack vare ett ökat antal elever i Sverige samt förvärv i Spanien i början av juli, och uppgick till 555,8 Mkr (491,1)
 • Omsättningen i Sverige steg med 7,5 % och uppgick till 528,1 Mkr (491,1). Antalet elever i den svenska verksamheten vid kvartalets slut uppgick till 25 582 (23 911) 
 • Två nya skolor i Sverige – IES Länna och IES Sundbyberg – öppnade i augusti med totalt 19 klasser och ca 600 elever
 • Antal köregistreringar i Sverige uppgick vid kvartalets utgång till ca 185 000, en ökning med ca 31 000 köregistreringar (20 %) jämfört med samma tidpunkt föregående år
 • Omsättningen i Spanien uppgick till 27,7 Mkr (-). Antalet elever i den helägda spanska verksamheten uppgick vid kvartalets slut till 1 856 (-)
 • Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet sjönk med 34,0 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 23,3 Mkr (35,3). Rörelsemarginalen uppgick därmed till 4,2 % (7,2 %).
 • Rörelseresultatet (EBIT) i segmentet Sverige uppgick till 30,4 Mkr (40,9)
 • Rörelseresultatet (EBIT) i det nya segmentet Spanien uppgick till -6,9 Mkr (-). I motsvarande kvartal föregående år var Spanien inget eget segment. Resultatandelen från joint venture bolagen i Spanien var då -5,6 Mkr. Verksamheten i Spanien, där huvuddelen sedan i början av juli 2018 är helägd, har utvecklats enligt plan men har på grund av sommarlov ett säsongsmässigt svagt första kvartal.  
 • Kvartalets resultat uppgick till 12,0 Mkr (26,0) och resultatet per aktie till 0,30 kr (0,65)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 33,0 Mkr (54,7)
    

VD:s kommentar 

”Totalt hade vi ett bra kvartal. Omsättningen steg med 13% och EBIT-marginalen, justerad för nya redovisningsprinciper, uteblivet bidrag för läxhjälp och säsongsvariationer i Spanien, var ungefär på samma nivå som föregående år.”

Terminsstarten i augusti är alltid full av förväntan. I år var det 25 582 spända och nyfikna elever i Sverige, 1 800 elever i Spanien och 500 elever i Storbritannien som började läsåret i våra 40 skolor.

I de två nya skolorna, i Länna och Sundbyberg, var förstås spänningen än större. De startade med totalt 19 klasser och cirka 600 elever.

Fortsatt stark efterfrågan på kvalitetsutbildning
Vi har 185 000 registreringar i kö till våra skolor, en ökning med 20 % sedan samma period föregående år. Vi jobbar därför ständigt med att försöka utöka antalet skolplatser i våra befintliga skolor samtidigt som vi startar nya skolor. Det finns ett stort tryck från många kommuner, oaktat partistyre, att vi ska etablera oss och vi har för närvarande flera pågående diskussioner. Efterfrågan kommer både från att det finns ett oerhört behov av fler skolor – 1 000 nya skolor på tio år är en beräkning som ofta nämns – i takt med allt fler barn börjar skolan varje år, men det är också för att IES är ett bra komplement till de kommunala skolorna och bidrar till ökad integration (38 % av IES elever har utländsk härkomst jämfört med 25 % som är det nationella genomsnittet i alla skolor) och ökad attraktionskraft för kommunen.

God utbildningskvalitet är en kritisk faktor som bidrar till att avgöra var i Sverige inter-nationella företag etablerar sig och för kommu-nerna att locka fler invånare. Många kommun-er vill också få bättre kontroll på sina skolutgif-ter. Vår etablering ger möjlighet till tydlig uppföljning och transparens hur resurserna fördelas. Vi är glada att kommunerna ser oss som en del av lösningen för svensk skola!

Bra start på året
Totalt hade vi ett bra kvartal. Omsättningen steg med drygt 13 % till 556 Mkr (då ingår Spanien som bidrog med 5,6 % av tillväxten). Lärarbristen medför dock fortsatt löneglidning som inte fullt ut kompenseras av skolpengen.

Den redovisade rörelsemarginalen (EBIT) sjönk till 4,2 % (7,2). Första kvartalets resultat påverkas av nya redovisningsprinciper för hur intäkter fördelas över året, uteblivet bidrag för läxhjälp samt säsongsvariationen i Spanien. Justerat för dessa poster är lönsamheten ungefär på samma nivå som föregående år.

I juli blev vi helägare till tre av fyra skolor i Spanien. Det är hög efterfrågan på tvåspråkig undervisning även i Spanien, och IES, med vår väl beprövade modell för att undervisa och driva tvåspråkiga skolor, har genom förvärven skapat en bra plattform för fortsatt tillväxt i Spanien. Första kvartalet är säsongsmässigt svagt på grund av sommarlov, men verksam-heten utvecklades enligt plan och förväntas på helårsbasis 2018/19 bidra till omsättningen med 160 Mkr och helårsresultatet med 21 Mkr.

Lika villkor avgörande
Att alla barn i Sverige ska ha lika förutsättning-ar är alla överens om. En principiell fråga är därför att skolpengen fördelas likvärdigt för alla svenska skolor. Deloittes rapport från augusti i år, Granskning av lika villkors-principen och ersättning till kommunala och enskilda skolor, visar att det är omöjligt att slå fast om lika villkor råder. Det är inte en hållbar situation eftersom det på kort tid skett en strukturell förändring där fler anställda behövs i skolorna för att specifikt ta hand om elever med särskilda behov, men endast en mindre del av kostnaderna för extra resurser täcks av tilläggsbelopp från kommunerna och för läxhjälp erhåller vi inte längre alls något bidrag. Detta under en period då behovet av nya skolor i Sverige är akut. För IES steg intäkter per elev i Sverige, justerade enligt ovan, under första kvartalet med 2,5 % medan personalkostnader per elev steg med 5,8 %.

Fortsatt expansion
Vi fortsätter att förstärka vår organisation för bibehållen hög kvalitet och fortsatt expansion både i Sverige och Spanien samt för att öka effektiviteten för koncernen som helhet. Det leder på kort sikt till vissa kostnadsökningar som kombinerat med ovan nämnda faktorer pressar marginalerna. När vi inte kan förlita oss på den så kallade lika villkorsprincipen för skolpengen måste vi ständigt försöka bedriva verksamheten mer effektivt för att kunna bibehålla vår historiska lönsamhet och för att kunna fortsätta växa och erbjuda fler barn en bra utbildning.

Vi är en del av lösningen för svensk skola och bygger nu en organisation för att under många år framöver starta än fler kvalitetsskolor för att möta våra barns framtidsdrömmar.

Annette Brodin Rampe
VD


För ytterligare information kontakta:

Johan Hähnel, IR-ansvarig, tel. 070 605 6334 eller Annette Brodin Rampe, vd, tel. 073 852 4231.

Telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten:
Annette Brodin Rampe, VD, kommer idag, onsdagen den 20 november, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i telefonkonferensen, ring följande telefonnummer; +46 8 566 426 51 och slå sedan deltagarkoden; 57390531#. Presentationsmaterialet återfinns på IES webbsida: http://corporate.engelska.se/financial-information/reports-and-presentations.

Kommande rapporter
Bolagsstämma 2017/18 – 20 november 2018
Delårsrapport Q2 2018/19 – 21 februari 2019
Delårsrapport Q3 2018/19 – 17 maj 2019
 

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 november 2018, kl. 08.00 CET.

Taggar: