INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JULI–30 JUNI 2019/2020

Fjärde kvartalet (april–juni)

 • Omsättningen steg med 7,1% till 810,2 Mkr (756,5), varav organisk tillväxt uppgick till 3,5%
 • Antalet elever i den svenska verksamheten vid kvartalets slut uppgick till 26 725 (25 536)
 • Antal köregistreringar i Sverige uppgick vid kvartalets slut till ca 204 900 (191 700)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 89,3 Mkr (71,0). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick EBIT till 77,4 Mkr (71,0)
 • Rörelseresultatet (EBIT) justerat för poster av engångskaraktär om –1,0 Mkr (–) relaterade till spanska förvärv och exklusive effekter av IFRS 16 uppgick till 78,4 (71,0)
 • Justerad EBIT-marginal exklusive IFRS 16 uppgick till 9,7% (9,4)
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 31,5 Mkr (54,3). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick det till 45,9 Mkr (54,3)
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 293,7 Mkr (104,4)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,78 kr (1,35)
 • Nya hyresavtal avseende F-9 skolor i Trelleborg och Staffanstorp med planerad öppning 2022/23 samt Norrtälje 2023/24 tecknade
 • Styrelsen har reviderat och justerat de finansiella målen

     Helåret (juli–juni)

 • Omsättningen steg med 10,8% till 3 082,0 Mkr (2 781,1), varav organisk tillväxt uppgick till 7,8%
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 392,8 Mkr (208,6). Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick EBIT till 323,1 Mkr (208,6)
 • Rörelseresultatet (EBIT) justerat för poster av engångskaraktär om 77,5 Mkr (–6,4) relaterade till försäljning och förvärv av spanska skolor och exklusive effekter för IFRS 16 uppgick till 245,6 Mkr (215,0)
 • Justerad EBIT-marginal exklusive IFRS 16 uppgick till 8,0% (7,7)
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 215,3 Mkr (154,6). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick det till 265,8 kr (154,6)
 • Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 586,9 Mkr (304,4)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 5,37 kr (3,85)
 • Förvärv av två spanska privatskolor, Colegio Joyfe och Colegio Zaragoza
 • Förslag till utdelning 0,00 kr per aktie (1,16)

 
TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED PUBLICERING AV KVARTALSRAPPORTEN:

VD Anna Sörelius Nordenborg och IR-chef Emma Rheborg kommer idag, onsdagen den 26 augusti, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i sam­band med publicering av bokslutskommunikén. Telefonkonferensen kom­mer att hållas på engelska. För att delta i telefonkonferensen, ring följande telefonnummer; 08-566 426 51 och slå sedan deltagarkoden; 84744646#. Presentationsmaterialet återfinns på IES webbsida: http://corporate.engelska.se

 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Emma Rheborg, IR- och kommunikationschef, tel. 0768-511 540
Anna Sörelius Nordenborg, VD, tel. 0709-90 38 21

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020, kl. 08.00 CEST.

Taggar:

Om oss

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 26 800 elever i 37 skolor samt cirka 2 500 elever i skolorna i Spanien.IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.Internationella Engelska Skolan grundades 1993. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:• Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära• Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen • Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och målUpp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 900 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna. Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat med i snitt 19% per år. Under det senaste räkenskapsåret 2018/2019, som avslutades den 30 juni 2019, uppgick omsättningen till 2 781,1 Mkr, vilket är en ökning med cirka 18% från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år finns cirka 200 000 anmälningar.Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”.