INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN DELÅRSRAPPORT 1 JULI–30 SEPTEMBER 2019/2020

Report this content

Första kvartalet (juli-september)

 • Omsättningen steg med 8,1% till 600,7 Mkr (555,8), varav organisk tillväxt uppgick till 7,0%
 • Antalet elever i den svenska verksamheten vid kvartalets slut uppgick till 26 828 (25 582)
 • Antal köregistreringar i Sverige uppgick vid kvartalets slut till ca 204 700 (185 300)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 54,6 Mkr (23,3). Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick EBIT till 36,5 Mkr (23,3)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 9,1% (4,2). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till 6,1% (4,2)
 • Den 5 juli 2019 sålde IES sin 50 procentiga andel i Colegio IALE till delägaren familjen Monzonis för 3,9 Meuro, vilket innebar en reavinst och jämförelsestörande post för IES om 24,7 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 29,9 Mkr (23,5). Exklusive effekter även för IFRS 16 var justerat EBIT 11,8 Mkr (23,5) och justerad EBIT-marginal 2,0% (4,2)
 • Kvartalets resultat uppgick till 17,1 Mkr (12,0). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick det till 29,3 Mkr (12,0)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,43 kr (0,30)
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 132,0 Mkr (96,1)

Efter periodens slut

 • Den 18 oktober 2019 fick IES tillstånd av Skolinspektionen att starta en internationell skola enligt Cambridge-läroplanen i Skellefteå
 • Samma dag tecknade IES hyresavtal avseende nybyggnation av två nya skolor i Sigtuna respektive Värmdö med planerad öppning till starten av läsåret 2021/22
 • CFO Fredrik Åkerman kommer att lämna IES under början av 2020 eller så snart en ny lösning finns på plats. Rekryteringen av en ny CFO har inletts

  
VD:s kommentar

EN BRA START PÅ ÅRET

Vi började det nya året med att öppna vår nya skola i Skellefteå och totalt välkomna 26 800 elever i våra 37 skolor i Sverige och 2 500 elever i våra fem skolor i Spanien till ett nytt läsår. Året har börjat bra och enligt plan där omsättningen ökade med 8,1% jämfört med samma period föregående år samtidigt som rörelseresultatet minskade till 11,8 Mkr (23,5) rensat för effekter av IFRS 16 och reavinsten från den avyttrade samägda spanska skolan Colegio IALE. Det lägre resultatet beror i sin helhet på att det säsongsmässigt svaga första kvartalet i Spanien väger allt tyngre ju fler skolor vi har där. På helårsbasis väntas dock Spanien fortsätta att leverera ett starkt resultat.

Fortsatt tillväxt
Augusti är alltid en särskild månad i skolans värld. Den betyder nystart och ett varmt välkomnande av alla skolbarn. Fulla av förväntan börjar de det nya skolåret nyfikna och spända på om de fått några nya klasskompisar och lärare.

I år startade vi bara en helt ny skola, i Skellefteå. Det är alltid fantastiskt roligt att öppna en ny skola - för den betyder så mycket för det lokala samhället; kommun, näringsliv och invånare. Inte minst i Skellefteå, som nu ställer om till att vara en tillväxtkommun med satsning på utbildning som en viktig grundsten för att vara attraktiv som bostadsort och etableringsort för näringslivet.

Hösten 2018 startade vi IES Sundbyberg i liten skala med bara sex klasser i väntan på att ombyggnationen skulle bli helt klar. I augusti i år kunde vi äntligen öppna hela skolan och ytterligare tio klasser, vilket i princip betyder att det blev som att öppna en helt ny skola. Både i Skellefteå och Sundbyberg har intresset från föräldrar varit stort och skolorna utvecklas enligt plan.

Intresset fortsätter också att vara stort från föräldrar och kommuner på många andra platser runt om i Sverige och vi har hittills annonserat åtta nya skolor som är planerade att öppna de kommande tre åren. Det är första gången som vi har så lång sikt framåt vad gäller antalet nya skolor. Det ger oss, tillsammans med vår kö, en stabil grund när det gäller att planera verksamheten för framtiden.

Vi utvärderar också fler förvärv i Spanien och i början på detta kvartal slutförde vi den renodling på ägarsidan som vi inledde under 2018, när vi sålde den sista delägda skolan till vår delägare. Avyttringen medförde en reavinst om 24,7 Mkr som är bokförd i kvartalet. Vi har nu fem skolor i Spanien vilka samtliga är dotterbolag till IES.

Säsongsmässiga effekter pressar resultatet
Året har startat bra och som förväntat. Den svenska verksamheten har i år bättre balans mellan öknings-takten för skolpengen respektive lärarlöneökningen än de senaste par åren. Intäkterna per elev i Sverige ökade under kvartalet med 3,4%, personalkostnaderna per elev steg med 2,7% och totala kostnader per elev med 3,1%, jämfört med motsvarande kvartal förra året.

I Spanien är alltid det första kvartalet säsongsmässigt svagt då skolstarten inte är förrän en bit in i september. Eftersom vi har fler skolor i Spanien i år jämfört med förra året, förstärks denna säsongsmässigt negativa effekt. Helårsplanen för den spanska verksamheten under 2019/2020, utan ytterligare förvärv och exklusive reavinsten, är en omsättning på ca 21,6 Meuro (ca 230 Mkr), EBITDA på ca 3,9 Meuro (ca 41 Mkr) och rörelse-resultat (EBIT) på ca 2,2 Meuro (23 Mkr). Utfallet under första kvartalet var i linje med den planen.

För koncernen som helhet steg omsättningen under kvartalet med 8,1% till 600,7 Mkr, varav organisk tillväxt uppgick till 7,0%. Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 9,1% (4,2) och rensat för IFRS 16 och reavinsten från den sålda spanska skolan uppgick rörelsemarginalen till 2,0% (4,2).

Redovisningen påverkas stort av införandet av IFRS 16
Vi har 37 skolor i Sverige som vi hyr av kommuner och fastighetsbolag. Vi är en långsiktig aktör och gör därför långsiktiga åtaganden för våra skolfastigheter. Våra kontrakt kan sträcka sig upp till 25 år fram i tiden. Vi vågar göra dessa satsningar då vår skolverksamhet är stabil, där både våra köer och den demografiska utvecklingen med allt fler barn i grundskoleåldern ger oss förutsägbarhet i intäkterna och därmed möjlighet att planera verksamheten väl. Införandet av IFRS 16 innebär dock att leasingkostnaderna tas upp som en nyttjandetillgång respektive leasingskuld i balansräkningen vilket ökar balansomslutningen med 3,4 miljarder kr samtidigt som en del av leasingkostnaderna flyttas från rörelseresultatet till finansnettot vilket då ökar rörelseresultatet. Även om denna förändring inte medför någon förändring i hur vi bedriver verksamheten så innebär det en stor påverkan på vår redovisning och därmed nyckeltal. Vi har i tabeller och noter i denna rapport försökt göra det så tydligt och enkelt som möjligt att kunna tolka våra siffror både utan och med denna redovisningseffekt.

Strategiskt viktigt tillstånd för internationell skola
I oktober meddelade Skolinspektionen att vi fick tillstånd att starta en internationell skola enligt Cambridge-läroplanen i Skellefteå. Avsikten är att komplettera den F-9 skola som vi öppnade i augusti 2019 för att också kunna erbjuda elever som gått i skola utomlands tidigare under sin skoltid möjlighet att fortsätta studera enligt sin internationella läroplan. Den internationella skolan planeras att starta till hösten 2020 i den befintliga skolans lokaler. Vi är glada att ytterligare kunna bidra till Skellefteås utveckling och göra det lättare för företag i kommunen att locka internationell personal genom att det nu kommer att finnas en internationellt erkänd utbildning på orten.

Det finns många kommuner och företag med behov av att attrahera internationell arbetskraft i Sverige och vi kommer att i nära dialog med dessa utvärdera möjligheten för fler av våra skolor att erbjuda utbildning enligt internationell läroplan framöver.

Ordning och reda är avgörande för resultaten
Det går långsamt framåt när det gäller initiativ för att stärka kvaliteten i svensk skola och det är fortfarande 16% av alla elever som går ut grundskolan i Sverige som saknar behörighet till gymnasiet. Det finns emellertid ljuspunkter och det finns skolledare runt om i Sverige som tar tag i problemen och bestämmer sig för att arbeta på ett annat sätt för att nå resultat. Jag blir därför riktigt glad när jag läser i tidningarna om skolor som lyckas vända trenden och förbättra gymnasiebehörigheten. Tydlig uppföljning gentemot eleverna och ordning och reda är gemensamma nämnare även för många av dessa skolor. Det går inte att underskatta vikten av att ha tydlig struktur och ordning och reda i skolan – speciellt för de elever som inte har studievana hemifrån.

Det pågår emellertid många utredningar och översyner inom skolans område för att ta tag i kvalitetsfrågan. En sådan är revidering av kursplanerna vilket behövs med jämna mellanrum – men inte för ofta för då flyttas fokus från elevernas lärande till att lärare ska lära sig planen. Skolverkets nya förslag till förändring av kursplanen är ett litet steg i rätt riktning – fokus sätts mer på faktakunskaper och förståelse och mindre på förmågor. Det tycker vi är glädjande och något vi propagerat för länge. Men, det behövs också tydligare betygskriterier vilket den nya kursplanen ger utrymme för och det behövs också fler nationella prov – i fler ämnen och oftare som  bör rättas centralt för att öka transparens, förutsägbarhet och förtroendet för svenska elevers kunskaper.

Detta är min sista rapport innan jag nästa vecka lämnar över till Anna Sörelius Nordenborg. Jag vill tacka elever, föräldrar, medarbetare, kommuner, styrelse och aktieägare för att ni är en del av detta otroligt fina företags utveckling.
  

Cecilia Marlow
Tf vd
  

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Emma Rheborg, IR- och kommunikationschef, tel. 0768-511 540
Cecilia Marlow, tf VD, tel. 073-414 61 28
Fredrik Åkerman, CFO, tel. 070-415 23 65


TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED PUBLICERING AV KVARTALSRAPPORTEN:
Tf VD Cecilia Marlow och CFO Fredrik Åkerman kommer idag, torsdagen den 21 november, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i telefonkonferensen, ring följande telefonnummer; 08-566 426 51 och slå sedan deltagarkoden; 76635134#. Presentationsmaterialet återfinns på IES webbsida: http://corporate.engelska.se.
 

KOMMANDE RAPPORTER Datum
Årsstämma 2018/2019 21 november 2019
Delårsrapport Q2 2019/20 20 februari 2020
Delårsrapport Q3 2019/20 15 maj 2020

  
Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 november 2019, kl. 08.00 CET. 

Taggar: