Internationella Engelska Skolan Delårsrapport 1 juli–31 mars 2018/2019

Report this content

Tredje kvartalet (januari-mars)

 • Omsättningen steg med 17,5% till 743,1Mkr (632,3), varav organisk tillväxt uppgick till 10,5%
 • Antalet elever i den svenska verksamheten vid kvartalets slut uppgick till 25 555 (23 971)
 • Antal köregistreringar i Sverige uppgick vid kvartalets slut till ca 199 700 (178 800)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 21,8% och uppgick till 64,2 Mkr (52,7)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,6% (8,3)
 • Justerat för jämförelsestörande poster om 6,2 Mkr (0) uppgick rörelsemarginalen till 9,5% (8,3%)
 • Kvartalets resultat uppgick till 47,9 Mkr (42,8)
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,19 kr (1,07)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 3,1 Mkr (70,5)
 • Cecilia Marlow utsågs i januari till tillförordnad VD i samband med att tidigare VD lämnade

Första nio månaderna (juli–mars)

 • Omsättningen steg med 16,6% till 2 024,7 Mkr (1 736,5), varav organisk tillväxt uppgick till 10,0%
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 10,3% och uppgick till 137,6 Mkr (124,7)
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 6,8% (7,3)
 • Justerat för jämförelsestörande poster om 6,4 Mkr (2,7) uppgick rörelsemarginalen till 7,1% (7,3)
 • Periodens resultat uppgick till 100,3 Mkr (97,0) och resultatet per aktie till 2,50 kr (2,42)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 54,5 Mkr (46,8)

Efter periodens slut

 • Den 1 april 2019 förvärvade IES genom sitt helägda spanska dotterbolag International Education Partnership S.L (”IEP”) 99,4% av aktierna i Colegio Internacional de Valladolid, en avgiftsfinansierad privatskola i Valladolid, Spanien med 294 elever
   

VD:s kommentar

 FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET
Tredje kvartalet innebar en fortsatt stark tillväxt, +17,5 % jämfört med samma period föregående år, till följd av förvärv i Spanien och fler elever i Sverige. Marginalen förbättrades också tack vare en bättre balans mellan skolpengens och lärarlönernas respektive ökningstakter. Samtidigt kan vi se att det arbete vi lagt ner på att överklaga felaktiga skolpengsbeslut ger resultat. I Spanien fortsätter vi växa genom förvärv och verksamheten utvecklas som planerat väl.
  

Starkt tredje kvartal
Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet kännetecknar vårt tredje kvartal. De definitiva skolpengsbesluten för 2019 blev därtill något bättre än de preliminära beskeden vi fått och ökar med drygt 3% jämfört med 2018.

Omsättningen steg under perioden juli till mars med 16,6% till 2 024,7 Mkr, varav organisk tillväxt uppgick till 10,0%. Rörelsemarginalen (EBIT) justerad för jämförelsestörande kostnader avseende VD-bytet i januari uppgick till 7,1% (7,3).

För andra kvartalet i rad ser vi nu att lärarlöneökningar-na har planat ut samtidigt som skolpeng-sökningarna bättre reflekterar kostnaderna. Vi har i flera år arbetat med kommunerna för att säkerställa att vi får rätt skolpeng, vilket också lett till retroaktiva utbetalningar från vissa kommuner. Intäkterna per elev i Sverige ökade under de första nio månaderna med 3,0% medan personalkostnader per elev justerat för jämförelsestörande poster steg med 4,3%.

Forskning stödjer tvåspråkig undervisning
IES har bedrivit tvåspråkig undervisning sedan 1993 baserat på övertygelsen att engelska är nyckeln som ger våra elever tillgång till hela världen. I dagens globala värld är det mer relevant än någonsin att lära sig behärska engelska fullt ut samtidigt som svenskan är avgörande för att inkluderas i svensk arbetsmarknad och kultur.

Fördelarna med tvåspråkig undervisning är dock långt större. Allt mer forskning visar att tvåspråkighet förbättrar kognitiva förmågor såsom arbetsminne och förmågan att fokusera och resonera. En forsknings-studie om tvåspråkighet av Naja Ramirez och Patrica Kuhl från 2017 visar att barn som är tvåspråkiga presterar lika bra eller till och med bättre än de som bara har sitt modersmål. Forskningen visar också att det bästa är att redan i tidig ålder lära sig två språk i interaktion med människor, inte genom TV och andra medier. Tvåspråkigheten utvecklar också svenskan. Per Holmberg har i sin forskning bland annat visat att de elever som förbättrar sig mest i svenska är de som undervisas både på engelska och svenska.

Fortsatt tillväxt
I Sverige har vi nu närmare 200 000 köregistreringar till våra skolor. Allt fler föräldrar ser fördelarna med det sätt vi leder och driver våra skolor på. I Spanien, där vi efter senaste förvärvet i början av april totalt har 2 800 elever i våra skolor, är efterfrågan på undervisning på både spanska och engelska stor bland spanska familjer. Detta, i kombination med en god utveckling av våra existerande skolor, gör att vi hela tiden utvärderar nya förvärvsmöjligheter i Spanien. I Sverige vill allt fler kommuner att vi etablerar oss. Dock tvingas vi regelbundet tacka nej i och med att skolpengen inte alltid reflekterar de verkliga kostnaderna för bland annat lokaler. I takt med att antalet barn i skolåldern ökar, behövs nybyggda – och dyra – skolbyggnader, vilket driver upp hyresnivåerna. Planen om att öppna två till tre nya skolor per år i Sverige ligger dock fast.

Att ta hand om närmare 29 000 skolbarn i åldrarna 5-19 är ett oerhört stort ansvar och kräver totalt dedikerade, engagerade och passionerade medarbetare. Våra fantastiska rektorer, lärare och andra medarbetare gör stordåd i vardagen för att se till att varje barn kan utvecklas till sin fulla potential. Ju fler skolor jag besöker, desto tydligare blir det att just detta är grunden för integration och hållbar samhällsutveckling.
 

Cecilia Marlow 
Tf VD
  

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Emma Rheborg, IR- och kommunikationschef, tel. 0768-511 540
Cecilia Marlow, tf VD, tel. 073-414 61 28
Fredrik Åkerman, CFO, tel. 070-415 23 65

TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED PUBLICERING AV KVARTALSRAPPORTEN:
Tf VD Cecilia Marlow och CFO Fredrik Åkerman kommer idag, fredagen den 17 maj, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i telefonkonferensen, ring följande telefonnummer; 08-566 426 51 och slå sedan deltagarkoden; 95869380#. Presentationsmaterialet återfinns på IES webbsida: http://corporate.engelska.se.
 

KOMMANDE RAPPORTER Datum
Bokslutskommuniké 2018/19 30 augusti 2019
Årsstämma 2018/2019 21 november 2019
Delårsrapport Q1 2019/20 21 november 2019

  
Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019, kl. 08.00 CEST

Taggar: