Internationella Engelska Skolan öppnar en ny skola i Norrtälje

Internationella Engelska Skolan, IES, har tecknat hyresavtal med Famera Fastigheter AB om nybyggnation av en ny skola i Norrtälje. Skolan beräknas öppna till starten av läsåret 2023/2024.

IES Norrtälje planeras bli en tvåparallellig F-9 skola med fritids för totalt 600 elever när den är fullt utbyggd. Det kommer även att byggas en skolgård och en ny idrottshall intill skolan som ligger centralt med goda kommunikationer. Skolan bidrar till att möta behovet av nya skolplatser som kommunen identifierat. Kön till IES Norrtälje kommer under förutsättning att alla tillstånd erhålls att öppna 1 februari 2022.

Anna Sörelius Nordenborg, VD för Internationella Engelska Skolan kommenterar: ”Vi ser fram emot att i samverkan med Norrtälje kommun och Famera bygga en ny skola och ta en aktiv roll i det lokala samhället.  Vi är stolta över det förtroende vi fått och ser fram emot att bidra till kommunens utbildningssatsning med en internationellt präglad skola av hög kvalitet. IES står för en trygg och ordnad skolmiljö samt höga akademiska förväntningar och ambitioner på alla elever oavsett bakgrund.”

“Internationella Engelska Skolan och Famera kommer bidra till att komplettera Norrtäljes utbud av skolor och tillföra en efterfrågad samt eftertraktad internationell profil. Jag ser IES just som ett komplement och inte en konkurrent till våra skolor samt är glad över att etableringen har präglats av ett samarbete där Norrtäljebornas behov har stått i fokus, säger Bino Drummond, kommunstyrelseordförande (M) Norrtälje.

Avtalet är villkorat att bygglov och tillstånd från Skolinspektionen erhålls. 

För mer information till media och investerare, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES
Telefon: 0768-511 540
E-post: emma.rheborg@engelska.se

För föräldrar som söker information om kö och antagning, vänligen kontakta:

E-post: info@engelska.se

Hemsida: www.engelska.se

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2020 kl 13.00 CEST.

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 26 800 elever i 37 skolor. IES äger även sju tvåspråkiga privatskolor i Spanien med cirka 4 700 elever.

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 27:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  • Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  • Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  • Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 900 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat med i snitt 19% per år. Under det senaste räkenskapsåret 2018/2019, som avslutades den 30 juni 2019, uppgick omsättningen till 2 781,1 Mkr, vilket är en ökning med cirka 18% från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 31 mars 2020 cirka 218 500 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”. Största ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, grundaren Barbara Bergström samt Paradigm Capital AG med olika fonder. Bland de tio största ägarna i övrigt fanns i slutet av mars 2020 också Swedbank Robur fonder och Handelsbanken fonder.

Prenumerera

Dokument & länkar