Kallelse till årsstämma i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ)

Aktieägarna i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 november 2017 klockan 16.00 i Internationella Engelska Skolan i Kistas lokaler, Isafjordsgatan 39, Kista.

Anmälan m m
För att äga rätt att deltaga vid stämman ska aktieägare

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 november 2017 (avstämningsdag lördagen den 11 november 2017),

dels senast måndagen den 13 november 2017 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman till adress Nytorpsvägen 5B, 183 53 Täby eller via e-post till agm@engelska.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd fredagen den 10 november 2017 (avstämningsdag lördagen den 11 november 2017), och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m m
Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på corporate.engelska.se.

Rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster
Per dagen för denna kallelse finns totalt 40 050 000 aktier i bolaget vilka berättigar till en röst per aktie vid stämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter.
 13. Förslag avseende principerna för utseendet av valberedning inför årsstämman 2018.
 14. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende emission av aktier.
 16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.
 17. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut

Förslag till beslut om ordförande vid stämman, antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter, arvode åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och val av revisorer och revisorssuppleanter (ärende 1 och 10-12)
Valberedningen, bestående av Birker B. Bahnsen (utsedd av Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings I AB), Öystein Engebretsen (utsedd av Investment AB Öresund), Marianne Flink (utsedd av Swedbank Robur Fonder) och Per Båtelson (styrelsens ordförande), har avgivit följande förslag till beslut:

 • att Per Båtelson utses till ordförande vid stämman (punkt 1).
 • att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter (punkt 10).
 • att styrelsearvode ska uppgå till sammanlagt 1 350 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska erhålla 500 000 kronor, och övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget, ska erhålla 250 000 kronor vardera. Birker B. Bahnsen och Barbara Bergström har frivilligt avstått från att erhålla något arvode. Arvode för utskottsarbete utgår med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 11).
 • att styrelseledamöterna Per Båtelson, Birker B. Bahnsen, Barbara Bergström och Cecilia Marlow omväljs och att Maria Rankka och Gunilla Carlsson nyväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omval av Per Båtelson som styrelsens ordförande. Omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 12).

Maria Rankka
Maria Rankka är svensk medborgare och född 1975. Maria Rankka är sedan 2010 verkställande direktör för Stockholms Handelskammare, en av Sveriges ledande företagsorganisationer. Innan hon anslöt till Stockholms Handelskammare var hon verkställande direktör för Timbro (2006-2010), en marknadsliberal tankesmedja. Maria var även konsult, och senare delägare, hos PR-byrån Prime (1999-2004). Maria Rankka har en kandidatexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet (1996) och genomförde Stanford Executive Program vid Stanford Graduate School of Business under 2013.

Gunilla Carlsson
Gunilla Carlsson är svensk medborgare och född 1963. Hon har omfattande erfarenhet från styrelsearbete och är för närvarande styrelseledamot i Tundra Fonder, NGS Group AB (publ) och Boxholms Skogar AB. Hon är vice ordförande i den globala vaccinalliansen (Gavi) samt styrelseordförande i Kolmårdens insamlingsstiftelse. Sedan 2015 har Gunilla varit rådgivare till Afrikanska utvecklingsbanken. Innan hennes nuvarande åtaganden var hon ledamot av Sveriges riksdag (2002-2013) samt ledamot av Europaparlamentet (1995-2002). Vidare var hon statsråd med ansvar för Sveriges bistånd under 2006-2013 och även vice ordförande av Moderaternas partistyrelse. Gunilla tog examen från S:t Lars skola i Linköping, med inriktning redovisning/revision (1983) och har omfattande erfarenhet av Internationella Engelska Skolan som engagerad förälder.

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018 (ärende 13)
Valberedningen föreslår att stämman ska besluta om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018 i enlighet med nedan.

Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna, baserat på ägandet i bolaget enligt den av Euroclear förda aktieboken per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal, tillsammans med styrelseordföranden. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna vid en tidpunkt som infaller senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om det inte föreligger särskilda skäl ska ingen förändring ske i valberedningens sammansättning vid endast marginella förskjutningar i röststyrkan.

Om en sådan ägarförändring inträffar under de tre månader som föregår årsstämman ska den redan formerade valberedningens sammansättning inte ändras. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot.

I den mån det sker en förändring i valberedningens sammansättning ska detta omedelbart offentliggöras. Valberedningen mandatperiod löper intill dess nästkommande valberedning har utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska emellertid betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Styrelsens förslag till beslut
Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (ärende 8)
De till årsstämmans förfogande stående medlen utgörs av årets resultat om 61 928 797 kronor och bolagets balanserade vinstmedel om 359 849 813 kronor, totalt 421 778 610 kronor.

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 421 778 610 kronor disponeras så att 1,14 kronor per aktie, totalt 45 657 000 kronor, utbetalas till aktieägarna och att bolagets återstående fria egna kapital, 376 121 610 kronor, överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås tisdagen den 21 november 2017. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Swedens försorg fredagen den 24 november 2017.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (ärende 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Internationella Engelska Skolan ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningar inom Internationella Engelska Skolan ska vara baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet. Rörlig ersättning ska inte förekomma. Aktierelaterade incitamentsprogram beslutas av bolagsstämman efter förslag från styrelsen.

Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen kunna frångå dessa riktlinjer. I händelse av en större avvikelse ska inför nästa årsstämma aktieägarna informeras om skälen för detta.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier (ärende 15)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen ska äga rätt att besluta att aktie ska betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier får öka bolagets aktiekapital i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande. Syftet med bemyndigandet är att, på ett snabbt och effektivt sätt, möjliggöra finansiering av rörelsen, förvärva hela eller delar av företag eller verksamheter, eller bredda ägarkretsen. Styrelsen ska även äga rätt att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner lämpliga och/eller erforderliga för att genomföra emissioner.

Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt, finansiera rörelsen, förvärva hela eller delar av företag eller verksamheter, eller bredda ägarkretsen.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier (ärende 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till slutet av nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

 1. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
 2. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar dels till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till slutet av nästa årsstämma fatta beslut om överlåtelser av egna aktier i enlighet med följande villkor:

 1. Överlåtelser av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm.
 2. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor.
 3. Överlåtelser får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.
 4. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 5. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier.

Övrigt
Beslut enligt punkt 15 och 16 fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Valberedningens förslag enligt punkterna 1, 10-13 och styrelsens förslag enligt punkterna 8, 14-16 kommer senast den 27 oktober 2017 att hållas tillgängligt hos bolaget, Nytorpsvägen 5B, 183 53 Täby och på bolagets hemsida corporate.engelska.se samt tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2017

Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Hähnel, IR-ansvarig IES
Telefon: 070 605 6334
E-post: johan.hahnel@engelska.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl 08.00 CEST.

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 24 000 elever i 34 skolor läsåret 2017/18. IES bedriver skolverksamhet från årskurs 1 i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med nio av de tio största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 24:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

 •  Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
 •  Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
 •  Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 700 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19 procent per år. Under det senaste räkenskapsåret 2016/2017, som avslutades den 30 juni 2017, uppgick omsättningen till 2 043 MSEK, vilket är en ökning med cirka 13 procent från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 30 juni 2017 cirka 144 000 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan slutet av september 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”. Största ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström. Övriga större ägare var i slutet av april 2017 Swedbank Robur fonder, investmentbolaget Öresund, Norron Asset Management, Tredje AP-fonden och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar