TA Associates, L.P. och Barbara Bergström omorganiserar sina innehav i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ)

Idag har Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) (”IES”) informerats av dess största aktieägare att dessa kommer att omorganisera sitt gemensamma innehav i IES. Omorganiseringen förväntas slutföras under de närmaste dagarna.

I prospektet, som offentliggjordes i samband med noteringen av IES aktier på Nasdaq Stockholm förra året, framgick att IES största aktieägare, Mountainstream Holding II S.à.r.l., rådgiven av TA Associates, L.P., (”TA Associates”) och Barbara Bergström ("Aktieägarna"), äger sina aktier genom ett samägt bolag, Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings I AB (”Ägarbolaget”). Idag har Aktieägarna informerat IES om att de kommer omorganisera sitt gemensamma innehav i IES.

Aktieägarna har inlett en omorganisering varigenom Ägarbolaget genomgår en fission och dess aktieinnehav i IES delas mellan Aktieägarna. Omorganiseringen förväntas slutföras under de närmaste dagarna och inga aktier kommer att avyttras eller förvärvas av Aktieägarna som ett resultat därav. Efter omorganiseringen kommer TA Associates, indirekt, att inneha cirka 49,89 procent av aktierna och rösterna i IES och Barbara Bergström kommer, indirekt, att inneha cirka 19,23 procent av aktierna och rösterna i IES. Medlemmar i den nuvarande och tidigare ledningen i IES kommer att gå från indirekta ägare till direkta ägare av cirka 2,13 procent av aktierna och rösterna i IES till följd av fissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Hähnel, IR-ansvarig IES
Telefon: 070 605 6334
E-post: johan.hahnel@engelska.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2017 kl 08.00 CEST.

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 24 000 elever i 34 skolor läsåret 2017/18. IES bedriver skolverksamhet från årskurs 1 i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med nio av de tio största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 24:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  •  Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  •  Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  •  Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 700 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19 procent per år. Under det senaste räkenskapsåret 2016/2017, som avslutades den 30 juni 2017, uppgick omsättningen till 2 043 MSEK, vilket är en ökning med cirka 13 procent från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 30 juni 2017 cirka 144 000 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan slutet av september 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”. Största ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström. Övriga större ägare var i slutet av april 2017 Swedbank Robur fonder, investmentbolaget Öresund, Norron Asset Management, Tredje AP-fonden och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar