Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2019

Report this content

Carola Lemne föreslås som ny ordförande i styrelsen för Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) (”IES”) inför bolagsstämman den 21 november 2019. Hon efterträder Birker Bahnsen, som kvarstår som ledamot i styrelsen. Till ny ledamot föreslås också Robert Clark, med bakgrund som mångårig och framgångsrik rektor för IES Enskede.

För omval som styrelseledamöter föreslår valberedningen Birker Bahnsen, Brian Hatch, Maria Rankka, Lars Strannegård och Peter Wikström. Cecilia Marlow har avböjt omval, medan likaså stämmovalda Gunilla Carlsson lämnade styrelsen i maj 2019 på grund av sitt FN-uppdrag. Antalet stämmovalda ledamöter blir därmed oförändrat sju.

Carola Lemne har omfattande erfarenhet som ledare inom kunskapsföretag, liksom från styrelsearbete. Hon hade ledande positioner på Pharmacia under åren 1993-2000 och har även varit VD för Danderyds sjukhus (2000-2007), Praktikertjänst (2008-2014) och Svenskt Näringsliv (2014-2018). Carola är utbildad läkare samt med.dr. och docent vid Karolinska Institutet. Hon har tidigare varit styrelseledamot i bland annat Investor, Getinge, Meda, Apoteket och Strategiska Forskningsstiftelsen samt ordförande i styrelsen för Uppsala universitet (2013-2017). Carola är i dag ordförande i utbildningsorganisationen Ung företagsamhet och i vårdbolaget ArtClinic, styrelseledamot i Arjo AB (publ) och vice styrelseordförande i IRLAB Therapeutics AB.

Robert Clark var framgångsrik rektor under 13 år för Internationella Engelska Skolan i Enskede, innan han gick i pension i mars 2019. IES Enskede är moderskolan inom organisationen, och som väl respekterad rektor har Robert Clark spelat en betydelsefull ledar- och mentorroll i kretsen av IES-rektorer. Han har också representerat IES i en rad sammanhang, däribland i huvudmännens expertråd för skolutveckling. Robert Clark tog sin lärarexamen vid Nottingham University 1976 med inriktning mot naturvetenskap och idrott. Innan han kom till IES år 2006 var Robert Clark bland annat lärare på Stockholm International School samt ledamot av dess styrelse.

”Vi är mycket glada över att Carola Lemne med entusiasm velat ta på sig rollen som ordförande för IES. Carola tillför betydande erfarenhet av svenskt samhällsliv och av företagande i offentlig beslutsmiljö. Hon är också en van ledare och mentor. Robert Clark bär med hela sin person vad IES står för inom utbildning. Valberedningen har fäst betydande uppmärksamhet vid att Internationella Engelska Skolans grundläggande koncept och dess särskilda organisationskultur upprätthålls och främjas av styrelsen, något som är avgörande för skolornas och företagets framtid,” kommenterar Barbara Bergström, valberedningens ordförande.

De föreslagna nya styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Styrelsens ordförande, Birker Bahnsen, riktar ett särskilt tack till Cecilia Marlow: ”Cecilia har gjort en betydande insats för IES under sin tid i styrelsen och som tillförordnad vd. Hon har starkt bidragit till att IES står än mer stabilt och är väl rustat för nästa fas när Anna Sörelius Nordenborg tar över som vd den 25 november. Under sin tid som tf VD har Cecilia kommit bolaget och ledningen nära och för att skapa handlingsutrymme för Anna har hon beslutat avböja omval till styrelsen. Jag beklagar, men respekterar detta beslut och vill tacka Cecilia för hennes genuina engagemang där hon nu liksom alltid handlat med IES bästa i åtanke.”

Valberedningen 2018/19 har haft följande sammansättning:

  • Barbara Bergström, ordförande i valberedningen och utsedd av Mountainstream Holding I S.à.r.l.
  • Birker Bahnsen, utsedd av Bock Senior Capital Investors S.à.r.l.
  • Jan Hummel, utsedd av Paradigm Capital Value Fund SICAV

Information om samtliga ledamöter som föreslås till IES styrelse samt valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande finns tillgängliga på bolagets webbplats, corporate.engelska.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES
Telefon: 0768 511 540
E-post: emma.rheborg@engelska.se 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019 kl 09:00  CEST.
  

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 26 800 elever i 37 skolor samt cirka 2 500 elever i skolorna i Spanien.

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 27:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  • Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  • Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  • Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 800 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat med i snitt 19% per år. Under det senaste räkenskapsåret 2018/2019, som avslutades den 30 juni 2019, uppgick omsättningen till 2 781,1 Mkr, vilket är en ökning med cirka 18% från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 30 juni 2019 cirka 191 700 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”.

Största ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, grundaren Barbara Bergström samt Paradigm Capital AG med olika fonder. Bland de tio största ägarna i övrigt fanns i slutet av september 2019 också Swedbank Robur fonder och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).

Dokument & länkar