Bokslutskommuniké 2017

Fjärde kvartalet 2017  

 •  Koncernens nettoomsättning fjärde kvartalet 2017 uppgick till 3 101 MSEK (1 658). Pro forma för fjärde kvartalet 2016 var nettoomsättningen 3 028 MSEK.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 807 MSEK (542). Proforma för fjärde kvartalet 2016 var rörelseresultatet 958 MSEK.
 •  Rörelseresultatet om 807 MSEK inkluderar engångsposter om –157 MSEK (pro forma föregående år –42 MSEK) och omvärderingar om –44 MSEK (pro forma föregående år –1 MSEK). Rörelseresultatet exklusive engångsposter och omvärderingar uppgick därför till 1 008 MSEK (proforma föregående år 1 001 MSEK).
 •  Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 443 MSEK (429), och resultatet per aktie var 3,37 SEK (5,90).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 296 MSEK (1 093).
 •  Det redovisade värdet av portföljinvesteringar har på pro forma-basis ökat med 29 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2016. Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 2 784 MSEK (pro forma föregående år 2 350). Avkastningen på portföljinvesteringar exklusive engångsposter var 15 procent (pro forma föregående år 16 procent).
 •  Kvartalets nettoomsättning för verksamhetsområdet Kredithantering var på pro forma-basis oförändrad jämfört med motsvarande kvartal föregående år, med en verksamhetsmarginal exklusive engångsposter på 27 procent (pro forma föregående år 32 procent).
 •  Starkt tillväxt i investeringar under kvartalet, med totala förvärv och portföljinvesteringar om ca SEK 4 miljarder.
 •  Lindorffs verksamheter i Danmark, Estland, Finland och Sverige samt Intrum Justitias verksamhet i Norge har avyttrats till attraktiv värdering.
 •  Intrum har etablerat en marknadsledande position på den viktiga italienska marknaden.
 •  Integrationsprocessen fortskrider väl med realiserade kostnadssynergier om ca 200 MSEK i årstakt vid slutet av det fjärde kvartalet.
 •  Strategin för 2018-2020 presenterades vid kapitalmarknadsdag med
 •  tydliga aktiviteter och prioriteringar som underlag för nya finansiella mål, inklusive att nå en tillväxt per aktie om 75% för 2020 jämfört med 2016.
 •  Styrelsen föreslår en utdelning på 9,50 kr (9,00) per aktie, motsvarande totalt 1 250 MSEK (651).

Helåret 2017

 • Koncernens nettoomsättning 2017 uppgick till 9 434 MSEK (5 869). Pro forma uppgick nettoomsättningen till 12 219 MSEK (10 503).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 728 MSEK (1 921). Proforma uppgick rörelseresultatet till 3 489 MSEK (3 055) MSEK.
 • Rörelseresultatet pro forma om 3 489 MSEK inkluderar engångsposter om –499 MSEK (pro forma föregående år –171 MSEK), jämförelsestörande poster om 25 MSEK (pro forma föregående år –285 MSEK) och omvärderingar om 63 MSEK (proforma föregående år 57 MSEK). Rörelseresultatet exklusive engångsposter, jämförelsestörande poster och omvärderingar uppgick därför till 3 900 MSEK (proforma föregående år 3 454 MSEK).
 • Nettoresultatet uppgick till 1 503 MSEK (1 468), och resultatet per aktie var 14,62 SEK (20,15).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 535 MSEK (3 304).
 • Det redovisade värdet av portföljinvesteringar har på pro forma-basis ökat med 29 procent jämfört med 2016. Årets portföljinvesteringar pro forma uppgick till 7 804 MSEK (pro forma föregående år 4 979). Avkastningen på portföljinvesteringar exklusive engångsposter var 16 procent (pro forma föregående år 16 procent).
 • Årets nettoomsättning för verksamhetsområdet Kredithantering ökade på pro forma-basis med 16 procent jämfört med föregående år, med en verksamhetsmarginal exklusive engångsposter på 28 procent (pro forma föregående år 27 procent).
 • Intrum har etablerats som marknadsledare i Europa genom samgående med Lindorff, med en skala och räckvidd på 24 marknader som är mycket konkurrenskraftig. Samgåendet implementerades framgångsrikt under året, inklusive omfinansiering av den nya koncernen till mycket goda villkor, avyttring av dotterbolag enligt EU-kommissionens villkor till attraktiv värdering samt lansering av nytt varumärke och ny företagsidentitiet. Hög takt och god kvalitet i integrationsarbetet för att realisera de betydande kostnadssynergier som samgåendet möjliggör.
 • Etablering har skett genom förvärv på tre nya marknader under året – Storbritannien, Rumänien och Grekland. Vidare har en marknadsledande position i Italien uppnåtts genom ett större tilläggsförvärv.
 • Fortsatt goda marknadsförhållanden med betydande utbud av skuldportföljer samt möjligheter till förvärv inom kredithanteringstjänster.

Kommentar från VD och koncernchef Mikael Ericson  

2017 har varit ett transformerande år, präglat av hög aktivitet och stor förändring, där vi etablerat Intrum som den obestridda marknadsledaren i Europa. Vi har under året slutfört samgåendet med Lindorff och därmed skapat en konkurrenskraftig position med oöverträffad skala och räckvidd på 24 marknader, med en unik och balanserad affärsmodell. Sedan samgåendet godkändes i juni har vi under det andra halvåret framgångsrikt nått flera viktiga milstolpar för den nya koncernen, inklusive en omfattande omfinansiering till en marknadsledande räntenivå samt en avyttring av vissa dotterbolag till en attraktiv värdering. Vi har även lanserat och inlett implementeringen av vårt nya varumärke och företagsidentitet för att svetsa samman våra anställda, stärka den nya koncernens gemensamma kultur samt underlätta för våra kunder. Vidare har vi utsett den nya koncernens samtliga ledande befattningshavare, som med stor professionalism säkerställer en effektiv integrationsprocess.

Under det fjärde kvartalet 2017 hade vi en mycket god aktivitet på flera av våra marknader med många bevis för det nya Intrums styrka, bredd och attraktivitet. Utbudet av köpta fordringar var fortsatt stort liksom potentialen för värdeskapande förvärv inom kredithanteringstjänster. Under kvartalet etablerade vi oss som en marknadsledande aktör på den viktiga italienska marknaden och vi gjorde vår första portföljinvestering i Grekland. Vår investeringstakt under det fjärde kvartalet var den högsta hittills, med totala förvärv och portföljinvesteringar om ca fyra miljarder SEK. Samtidigt såg vi goda resultat från integrationsprocessen, där vi mot slutet av det fjärde kvartalet redan realiserat kostnadssynergier om cirka 200 MSEK i årstakt.

Vår finansiella utveckling under 2017 var sammantaget god och enligt plan. Proforma för förvärvet av Lindorff och avyttrade enheter ökade koncernens intäkter med 16 procent och det underliggande rörelseresultatet med 13 procent jämfört med 2016. För det fjärde kvartalet var rörelseresultatet exklusive omvärderingar och engångsposter något högre än under samma period föregående år. Köpta fordringar hade en mycket stark utveckling för såväl tillväxt i bokfört värde som avkastning medan kredithanteringstjänster redovisade lägre marginaler jämfört med föregående år. Vår bedömning är fortsatt att vi har betydande potential att öka tillväxt och marginaler för vår tjänsteverksamhet under de kommande åren, genom främst kostnadssynergier, ökad effektivitet och förvärv.

Vi fortsatte även arbetet med vårt bidrag för att leda vägen mot en sund ekonomi i Europa. Under kvartalet publicerade vi återigen European Consumer Payment Report, som belyser den europeiska konsumentens syn på privatekonomi och möjligheterna att leva ett skuldfritt liv. I årets rapport synliggörs bland annat hur många unga föräldrar pressas att konsumera utöver sina tillgångar, till stor del på grund av av sociala medier, e-handel och lättillgängliga krediter. Vi fortsatte även att driva frågor kring behovet av utbildningsinsatser gentemot främst unga konsumenter och privatekonomi.

I december presenterade vi Intrums strategi för de kommande tre åren med mycket tydliga prioriteringar och målsättningar för tillväxt, digitalisering, effektivisering och synergier från samgåendet för Lindorff. Strategin och dess prioriteringar är i sin tur utgångspunkten för våra nya finansiella mål, där vi har en väl definierad plan för hur vi skall öka vinsten per aktie med minst 75 procent för år 2020 jämfört med 2016. Efter ett år som delvis präglats av hanteringen av samgåendet går vi in i 2018 med ännu större möjligheter att arbeta i nära partnerskap med våra kunder. Med vår starka konkurrensposition och vår strategiska plan har vi en gedigen plattform som den obestridda marknadsledaren i Europa, för fortsatt starkt värdeskapande för våra kunder, aktieägare och medarbetare. Jag ser därför med stor tillförsikt fram emot en stark utveckling för Intrum under de kommande åren.

Utdelningsförslag  

Styrelsen i Intrum Justitia AB föreslår årsstämman att till aktieägarna utdela 9,50 SEK (9,00) per

aktie, motsvarande totalt 1 250 MSEK (651).

Presentation av bokslutskommunikén  

Bokslutskommuniké och presentationsmaterial finns tillgängligt på www.intrum.com/Investor relations. Rapporten kommenteras av verkställande direktör och koncernchef Mikael Ericson samt finansdirektör Erik Forsberg i en telefonkonferens med start den 31 januari kl 9.00. Presentationen kan följas via www.intrum.com och/eller www.financialhearings.com. För att delta via telefon, ring 08-566 426 62 (SE) eller +44 20 300 898 10 (UK).

Ytterligare information  

Mikael Ericson, VD och koncernchef, tel: 08-546 102 02

Erik Forsberg, finansdirektör, tel: 08-546 102 02

Erik Forsberg är kontaktperson enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som Intrum Justitia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018 kl. 7.00 CET.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper omkring 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar