Bokslutskommuniké 2020

Report this content
 • Ett mycket stabilt Q4-resultat trots utmanande förhållanden
 • Kredithanteringstjänster positionerat för tillväxt med ökad försäljning och rekordstark pipeline
 • Stark kassabaserad avkastning för Strategiska Marknader under återhämtning
 • Imponerande resultat för Portföljinvesteringar,  investeringar på återanskaffningsnivå till god avkastning
 • Accelerar mot ONE Intrum

Fjärde kvartalet, oktober-december 2020

 • Kassaflödesbaserade intäkter uppgick till 5 601 MSEK (5 751).
 • Cash EBITDA uppgick till 3 124 MSEK (3 063).
 • Cash EBIT ökade till 1 523 MSEK (1 419).
 • Cash ROIC var 8,7 procent (7,7) under kvartalet.
 • Skuldsättningskvoten minskade till 4,0x (4,3x) för kvartalet.
 • Tillgänglig likviditet vid kvartalets slut uppgick till 17,0 miljarder SEK.
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1 611 MSEK (1 821). Jämförelsestörande poster uppgick till -411 MSEK (-3 958).

Helåret 2020

 • Kassaflödesbaserade intäkter uppgick till 21 377 MSEK (20 160) 
 • Cash EBITDA uppgick till 11 607 MSEK (11 444).
 • Cash EBIT ökade till 5 580 MSEK (4 618).
 • Cash ROIC ökade till 7,7 procent (6,4) för helåret.
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5 738 MSEK (6 208). Jämförelsestörande poster uppgick till -1 043 MSEK (-4 148).
 • Årets justerade portföljinvesteringar uppgick till 5 129 MSEK (7 556). Den årliga investeringstakten var på återanskaffningsnivå med en avkastning som översteg nivåer innan pandemin. För helåret uppgick avkastningen på portföljinvesteringar till 12 procent (15). 
 • Cash EPS uppgick till 26,96 SEK (14,81) för helåret.

Utdelningsförslag 

Styrelsen i Intrum AB föreslår årsstämman att till aktieägarna utdela 12,0 SEK (11,0) per aktie, motsvarande totalt 1 450 MSEK (1 332).

Presentation av bokslutskommuniké

Anders Engdahl, vd och koncernchef, och Michael Ladurner, ekonomi- och finansdirektör, kommer att presentera resultatet och svara på frågor i en audiocast med telefonkonferens den 28 januari 2021 kl. 09.00. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att lyssna till konferensen via telefon, vänligen ring:

+46 8 566 427 05 (SE)
+44 333 300 9272 (UK)
+1 833 249 8403 (US)

Länk till audiocast

Kommentar från vd och koncernchef Anders Engdahl

“Det fjärde kvartalet fortsatte att bevisa motståndskraften i vår affärsmodell i kontexten av en andra pandemivåg, vilket på övergripande nivå ledde till ett resultatmässigt starkare avslut än väntat under ett utmanande år. Under dessa omständigheter är jag mycket nöjd över att vi lyckades leverera ett cash EBIT som har ökat 7 procent för kvartalet och 21 procent på årsbasis.

Vi är fortsatt optimistiska på medellång sikt. På kort sikt ser vi fortsatt högre nivå av osäkerhet, men när pandemins effekter lägger sig förväntar vi oss såväl en normalisering som en ökad efterfrågan på våra tjänster och ett utbud av portföljer med attraktiv avkastning som stödjer våra framtidsutsikter.  

På vår kapitalmarknadsdag i november 2020 presenterade vi vårt transformationsprogram - ONE Intrum. ONE Intrum innebär en global digital end-to-end inkasseringsprocess som baseras på en gemensam global infrastruktur. Under Q4 2020 har den centrala operativa plattformen blivit tillgänglig för samtliga av våra SME-uppdragsgivare, vilket är ett mycket viktigt första steg mot vår stärkta globala kapacitet och ett förbättrat erbjudande gentemot alla våra uppdragsgivare.  

Jag ser fram emot vår mycket spännande transformationsresa mot ONE Intrum. Morgondagens Intrum kommer att vara ett enkelt, skalbart, digitalt, relevant och växande bolag.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson, Director Treasury & Investor Relations
 +46 8 546 102 02
emil.folkesson@intrum.com
ir@intrum.com

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 kl. 07.00 CET.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2020 hade bolaget intäkter på 16,85 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar