Delårsrapport, tredje kvartalet (juli - september)

Report this content

Rörelseresultatet ökade med 19 procent ·Koncernens nettoomsättning ökade med 10 procent till 692,3 MSEK (627,7) under det tredje kvartalet. ·Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster ökade med 19 procent under det tredje kvartalet, till 124,7 MSEK (105,0). ·Kassaflödet från den löpande verksamheten förstärktes till 212,6 MSEK (180,7) under det tredje kvartalet. ·Stocken av inkassoärenden för kvartalet är 16 procent högre jämfört med föregående år, en ökning från 6,9 till 8,0 miljoner ärenden. ·Stirling Park, ett av Skottlands största företag för hantering av kundfordringar, förvärvades i juli och utvecklas enligt förväntan. ·Organisk tillväxt för helåret 2002 förväntas nå koncernens genomsnittliga mål om minst 10 procent. Intrum Justitia koncernen Under rapportperioden lämnade Peter Sjunnesson sina uppdrag som verkställande direktör och koncernchef. Styrelsen har utsett Bertil Persson, Intrum Justitias administrative chef och ekonomidirektör, till vice vd och tillförordnad koncernchef. Dessutom fungerar nuvarande styrelseordföranden Bo Ingemarson som arbetande styrelseordförande för att stödja ledningsgruppen under övergångsperioden. Rekrytering av en ny koncernchef pågår. Juli-september 2002: omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning under perioden juli-september uppgick till SEK 692,3 miljoner (627,7), en ökning med 10 procent. Den organiska tillväxten svarade för 10 procentenheter, 2 procentenheter kom från förvärv (Vía Ejecutiva i Spanien och Portugal samt Stirling Park i Skottland) och -2 procentenheter var effekten av den svenska kronans förstärkning. Intäktsökningen kom huvudsakligen från regionerna Sverige, Norge & Danmark samt Nederländerna, Belgien & Tyskland, där ärendeingången och inkasseringsprocenten varit hög, framför allt inom verksamhetsområdet Konsumentinkasso & Inkassobevakning. Justerat EBITA ökade med 19 procent till SEK 124,7 miljoner. Ökningen var 21 procent justerat för valutaeffekter och är huvudsakligen hänförlig till Konsumentinkasso & Inkassobevakning som en effekt av stordriftsfördelar och ökad produktivitet. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 26 procent till SEK 85,0 miljoner (67,3). Resultatet före skatt för tredje kvartalet uppgick till SEK 65,9 miljoner (17,7) och periodens nettoresultat var SEK 41,4 miljoner (5,7). Januari-september 2002: omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning för de nio första månaderna 2002 uppgick till SEK 2 024,1 miljoner (1 641,2), en ökning med 23 procent. Av denna ökning svarade den organiska tillväxten för 13 procentenheter, förvärvade verksamheter för 9 procentenheter och valutaeffekter för 1 procentenhet. Justerat EBITA ökade med 21 procent till SEK 338,3 miljoner (280,2). Justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 20 procent. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 30 procent till SEK 236,0 miljoner (182,2). Resultatet före skatt för niomånadersperioden uppgick till SEK 139,2 miljoner (86,7) och periodens nettoresultat var SEK 81,2 miljoner (47,9). Verksamhetsområden Tillväxten under det tredje kvartalet är till största del hänförlig till verksamhetsområdet Konsumentinkasso & Inkassobevakning, vars omsättning ökade från SEK 353,2 miljoner föregående års tredje kvartal, till SEK 414,5 miljoner. Rörelseresultatet (EBITA) för perioden steg med 34 procent och uppgick till SEK 104,8 miljoner. En stor del av omsättningsökningen är hänförlig till regionen Nederländerna, Belgien & Tyskland, medan regionen Storbritannien & Irland bidragit mest till resultatökningen för perioden juli-september. I verksamhetsområdet Företagsinkasso & Internationellt inkasso minskade omsättningen något, till SEK 168,4 från 170,5 under det tredje kvartalet, jämfört med samma period år 2001. EBITA ökade dock under kvartalet med 43 procent till SEK 37,2 miljoner, vilket innebär en förbättring av rörelsemarginalen med 7 procentenheter jämfört med samma period i fjol. Sverige, Norge & Danmark, Nederländerna, Belgien & Tyskland samt Frankrike, Spanien & Portugal är de regioner där skalfördelar främst bidragit till den positiva marginalutvecklingen. Nettoomsättningen för verksamhetsområdet Köp av avskrivna fodringar uppgick till SEK 33,2 miljoner (36,3), medan EBITA sjönk med 37 procent till SEK 15,9 miljoner under den aktuella perioden. Rörelsemarginalen uppgår till 48 procent (69) och en av de främsta anledningarna till det lägre resultatet jämfört med fjolårets tredje kvartal är högre amorteringstakt på grund av snabbare och kortare hanteringsprocess av nyligen förvärvade portföljer. Nettoomsättningen för verksamhetsområdet Kundreskontrahantering ökade 65 procent under det tredje kvartalet med SEK 10 miljoner till SEK 25,5 miljoner jämfört med tredje kvartalet 2001. EBITA under den aktuella perioden uppgick till SEK -8,3 miljoner. Den viktigaste orsaken till förlusten är att verksamheten fortfarande är i en uppbyggnadsfas. Eftersom kritiska volymer ännu inte uppnåtts koncentreras resurserna nu främst till den nordiska marknaden, där förutsättningarna är störst att snabbt uppnå positiva resultat. Omsättningen för Övriga tjänster ökade med 19 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år till SEK 72,8 miljoner (61,2). Under perioden minskade samtidigt förlusten på EBITA-nivå något till SEK 4,1 miljoner. Den största orsaken till omsättningsökningen är ökad efterfrågan på kreditupplysningstjänster i regionen Schweiz, Österrike & Italien samt ökade köp av kortfristiga fordringar i regionen Sverige, Norge & Danmark. Geografiska regioner Tillväxten under det tredje kvartalet har varit fortsatt stark i regionerna Sverige, Norge & Danmark samt Frankrike, Spanien & Portugal. Nettoomsättningen och EBITA har under rapportperioden ökat med 16 respektive 23 procent jämfört med samma kvartal i fjol för den förstnämnda regionen. Ökningen av rörelseresultatet under kvartalet hör samman med en fortsatt hög ingång av volymer och väl utnyttjade skalfördelar. Den andra regionens tillväxt i nettoomsättning under tredje kvartalet var 31 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år tack vare ett inflöde av nya stora kunder. Denna region uppvisar även ett positivt rörelseresultat på SEK 1,5 miljoner (-1,4). Integrationen av Vía Ejecutiva, med verksamhet i Spanien och Portugal, har gått fortsatt bra och beräknas vara slutförd vid utgången av år 2002. Även regionen Finland, Estland, Lettland & Litauen har utvecklats positivt under det tredje kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till SEK 56,7 miljoner, vilket är en ökning på 9 procent jämfört med samma period 2001. EBITA har under den aktuella perioden utvecklats positivt med en ökning om 22 procent jämfört med tredje kvartalet år 2001. För regionen Storbritannien & Irland har den aktuella perioden präglats av översyn av verksamheten med sikte på ökad produktivitet i samtliga verksamhetsområden. Detta har slagit väl igenom och regionen har under kvartal tre ökat rörelseresultatet med 42 procent jämfört med samma period 2001. Marknaden präglas av fortsatt starkkonkurrens och ett ökat intresse för försäljning av portföljer är tydligt, som alternativ till de traditionella uppdragen. Det tredje kvartalet har, liksom de två tidigare kvartalen detta år, varit krävande för regionen Nederländerna, Belgien & Tyskland. Nettoomsättningen har dock ökat med 15 procent under perioden och uppgick till SEK 147,4 miljoner. Till stor del förklaras den ökande försäljningen av riktade försäljningsaktiviteter i respektive land. Rörelseresultatet för perioden uppgick till SEK 17,0 miljoner (24,8). Minskningen beror huvudsakligen på kostnader för ökade försäljningsinsatser och initiala kostnader för kostnadsbesparingsprogram. Arbetet med att identifiera ytterligare samordningsvinster samt att reducera kostnader har intensifierats och åtgärder påbörjats för att samlokalisera de tyska verksamheterna. Detaljer om åtgärdsprogrammet presenteras senast i bokslutskommunikén för 2002. I regionen Schweiz, Österrike & Italien steg nettoomsättningen under rapportperioden till SEK 94,0 miljoner (93,4). Tillväxten i EBITA för kvartal tre var 8,4 procent, varigenom rörelseresultatet uppgick till SEK 16,7 miljoner. Perioden juli-september har präglats av omstruktureringar av organisationen i respektive land inom regionen. Framförallt har fokus legat på att effektivisera försäljningsinsatserna. Nettoomsättningen i Regionen Polen, Tjeckien & Ungern var för perioden SEK 29,6 miljoner (23,7). Den negativa effekten av översvämningarna i Tjeckien blev för Intrum Justitias del ringa eftersom försäljningsinsatserna och inkasseringen koncentrerades till de områden som ej drabbats. Dock har resultatet påverkats något på grund av ökade kostnader för arbetsinsatsen under den kritiska perioden, vilket tillsammans med en tillfällig negativ utveckling för verksamhetsområdet Köp av avskrivna fordringar i Polen har påverkat regionens resultat. EBITA för det tredje kvartalet har påverkats negativt, från SEK 7,4 miljoner till 3,5. Ett projekt för att öka effektiviteten och minska kostnaderna och därmed öka lönsamheten pågår fram till årsskiftet och förväntas ge effekter under 2003. Förvärv Den 17 juli 2002 tecknade Intrum Justitia avtal om att förvärva Stirling Park, ett av Skottlands största bolag på marknaden för inkassorelaterade tjänster. Förvärvspriset är resultatbaserat och beräknas uppgå till högst GBP 7,9 miljoner (ca SEK 117 miljoner) och förvärvet ger upphov till en goodwill på SEK 116 miljoner. Det förvärvade bolaget är ledande på marknaden för lokala myndigheter i Skottland, med en omsättning under 2001 på GBP 3,75 miljoner (SEK 56 miljoner). Stirling Park har 108 anställda fördelade på sex kontor, med huvudkontor i Glasgow. Den förvärvade verksamheten inkluderas i Intrum Justitia koncernen från och med den 17 juli 2002. De totala integrationskostnaderna för verksamheter som förvärvats under 2001 var för det tredje kvartalet SEK 11,7 miljoner. Koncernens rörelseresultat inkluderar en kostnad om SEK 3,7 miljoner, medan resterande SEK 8 miljoner har belastat omstruktureringsreserven, som därefter uppgår till SEK 7 miljoner. Kostnader Administrativa kostnader är något lägre i tredje kvartalet, beroende på att samma period 2001 inkluderade kostnader för att förbereda koncernen inför börsnoteringen. Jämförelsestörande post Lön under uppsägningstid plus sociala kostnader till avgående vd och koncernchef är brutto SEK 8,5 miljoner, vilka till fullo har belastat tredje kvartalet som jämförelsestörande post. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten förstärktes till SEK 212,6 miljoner för perioden januari-september 2002 från SEK 180,7 miljoner för motsvarande period 2001. Bolaget fortsätter aktiviteter för att minska rörelsekapitalet, vilket i kombination med normala säsongsvariationer haft en positiv effekt under kvartalet. Finansiering Nettoskulden uppgick per den 30 september 2002 till SEK 838,6 miljoner, jämfört med SEK 1 142,5 miljoner vid utgången av år 2001. Eget kapital uppgick till SEK 1 447,9 miljoner (529,1). Eget kapital påverkades bland annat av den svenska kronans förstärkning mot euron med 2,2 procent från den 31 december 2001 till den 30 september 2002. Per den 30 september 2002 hade koncernen likvida medel på SEK 113,1 miljoner (184,9). Vid samma tidpunkt hade koncernen outnyttjade kreditlöften på SEK 237,8 miljoner. Anställda Medelantalet anställda uppgick till 2 739 (2 487). Ökningen under tredje kvartalet är i huvudsak hänförlig till förvärv. Moderbolaget Moderbolaget Intrum Justitia AB (publ) redovisar en nettoomsättning på SEK 25,1 miljoner (-) och ett resultat före skatt på SEK 26,2 miljoner (- ) för januari-september. Marknads- och framtidsutsikter Konjunkturförsvagningen, och framförallt en ökande arbetslöshet, påverkar Intrum Justitia genom att de betalningsskyldigas förmåga att betala minskar samtidigt som antalet utestående förfallna fordringar och därmed antalet inkassoärenden ökar. Trots att det ekonomiska klimatet successivt försvagats under år 2002 förväntas Intrum Justitia uppnå det genomsnittliga tillväxtmålet om minst 10 procent över en konjunkturcykel. Händelser efter periodens utgång Intrum Justitia och D&B RMS i Nordamerika, Mexiko och Hongkong inledde i november ett flerårigt strategiskt samarbete som innebär att de båda bolagen kan erbjuda sina respektive kunder ett komplett tjänsteutbud i de flesta av världens länder och regioner. De båda bolagen kommer också att samarbeta kring utveckling av nya produkter och tjänster samt inom marknadsföring. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och Redovisningsrådets rekommendation RR20. Jämförelsesiffror för 2001 utgörs av Intrum Justitia koncernen med Intrum Justitia Holding N.V. som moderbolag. Dessa siffror presenteras enligt svenska redovisningsprinciper. Det samägda bolaget Intrum CAI Debt Finance AB konsolideras enligt klyvningsmetoden. Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som föregående år. Rapporteringsdatum Bokslutskommunikén för år 2002 publiceras den 25 februari 2003. Delårsrapporten första kvartalet (januari-mars) 2003 publiceras i maj 2003. Stockholm den 25 november 2002 Intrum Justitia AB (publ) Bertil Persson Vice verkställande direktör och tillförordnad koncernchef Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. Delårsrapporten och övrig finansiell information är tillgänglig via webbplatsen, www.intrum.com This Interim Report is also available in English ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00570/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00570/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar