Delårsrapport Fortsatt stark tillväxt och stabila marginaler

Report this content

Fortsatt stark tillväxt och stabila marginaler ·Koncernens nettoomsättning ökade med 23 procent till 675,4 MSEK (547,0) ·Den organiska tillväxten under perioden uppgick till 16 procent ·Rörelseresultatet före goodwillavskrivning ökade med 15 procent till 114,3 MSEK (99,4) ·Antalet inkassoärenden ökade med 17 procent, från 6,6 till 7,7 miljoner ·Efter perioden förvärvades Stirling Park, ett av Skottlands ledande RMS företag med omsättning kring 56 MSEK Intrum Justitia koncernen Intrum Justitia är Europas ledande bolag för hantering av kundfordringar, både avseende omsättning och totalt inkassofordransbelopp, med fler än 82 000 kunder i 21 europeiska kunder. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen såväl med kunder som med betalningsskyldiga. Intrum Justitia AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 12 juni 2002 (symbol: IJ.ST). Priset vid introduktionen fastställdes till SEK 47 per aktie och en nyemission om 30 638 298 aktier gav Intrum Justitia en kapitalförstärkning om netto SEK 1 370 miljoner. Totalt finns nu 84 985 604 utestående aktier. April - juni 2002 Koncernens nettoomsättning under perioden april - juni 2002 uppgick till SEK 675,4 miljoner (547,0), en ökning med 23 procent. Den organiska tillväxten svarade för 16 procentenheter av denna ökning, 6 procentenheter kom från förvärv, huvudsakligen Dun & Bradstreets kundfordringshantering i Europa ("D&B RMS") som genomfördes 2001. Den återstående procentenheten bestod av valutaeffekter. Den största andelen av nettoomsättningen är främst hänförlig till verksamhetsområdena Företagsinkasso & Internationellt inkasso och Konsumentinkasso & Inkassobevakning. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster (justerat EBITA) för det andra kvartalet 2002 ökade med 15 procent till SEK 114,3 miljoner (99,4). Justerat för valutaeffekter var ökningen 13 procent. Ökningen av EBITA under perioden beror främst på tillväxt i verksamhetsområdet Konsumentinkasso & Inkassobevakning genom ett större inflöde av inkassoärenden och en effektivare hantering av dessa. Rörelseresultatet (EBIT) för andra kvartalet ökade med 21 procent till SEK 84,5 miljoner (69,6). Januari - juni Koncernens nettoomsättning för de sex första månaderna 2002 uppgick till SEK 1 331,8 miljoner (1 013,5), en ökning med 31 procent. Av denna ökning svarade den organiska tillväxten för 14 procentenheter, förvärvade verksamheter för 14 procentenheter. Valutaeffekter svarade för resterande 3 procentenheter Justerat EBITA för det första halvåret 2002 ökade med 22 procent till SEK 213,6 miljoner (175,2). Justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 19 procent. Rörelseresultatet (EBIT) för de första sex månaderna 2002 ökade med 31 procent till SEK 151,0 miljoner (114,9). Resultat före skatt för det första halvåret 2002 uppgick till SEK 73,3 miljoner (69,0) och periodens resultat minskade till SEK 39,8 miljoner (42,2). Marknadsöversikt EU parlamentet har utfärdat ett direktiv (2000/35/EC) för att minska problemen med sena betalningar i transaktioner mellan företag. Direktivet ska implementeras av EU:s medlemsstater senast vid utgången av år 2003. Intrum Justitia påverkas av en viss prispress från kunder med stora volymer, som blir erbjudna rabatter, vilket får en effekt på koncernens resultat. Förändringar i några länders lagstiftning har haft en negativ påverkan på inkassoverksamheten. Den fasta påminnelseavgiften har sänkts på inkassoärenden i Norge. I Tyskland har nivån för existensminimum för privatpersoner höjts, vilket påverkar den summa Intrum Justitia kan driva in. Förvärv Inga verksamheter förvärvades under det andra kvartalet 2002. Verksamhetsområden Den största delen av kvartalets tillväxt i nettoomsättning och rörelseresultat är hänförlig till Konsumentinkasso & Inkassobevakning. Verksamhetsområdet växte 20 procent jämfört med samma kvartal 2001. Jämfört med det andra kvartalet 2001 kom ökningen i nettoomsättning och EBITA detta kvartal främst från två regioner: Nederländerna, Belgien & Tyskland samt Sverige, Norge & Danmark. Ökningen av EBITA för Konsumentinkasso & Inkassobevakning uppgick till 16 procent jämfört med samma kvartal 2001. Verksamheten i verksamhetsområdet Företagsinkasso & Internationellt inkasso ökade med 29 procent under det andra kvartalet. EBITA minskade med 5 procent jämfört med samma kvartal år 2001 beroende på ökade försäljningsaktiviteter. Ökningen i nettoomsättning kommer främst från regionerna Frankrike, Spanien & Portugal och Nederländerna, Belgien & Tyskland. Nettoomsättningen i verksamhetsområdet Köp av avskrivna fordringar ökade med 50 procent jämfört med andra kvartalet år 2002 och uppgick till SEK 38,9 miljoner. EBITA under samma period uppgick till SEK 22,0 miljoner (14,6). Region Polen, Tjeckien & Ungern genererade huvuddelen av ökningen både avseende nettoomsättning och EBITA. Rörelsemarginalen har till viss grad påverkats av högra avskrivningstakt på grund av snabbare och kortare hanteringsprocess av nyligen förvärvade portföljer. Avkastningen från investeringen i dessa är fortsatt tillfredsställande. Nettoomsättningen under det andra kvartalet för verksamhetsområdet Kundreskontrahantering uppgick till SEK 24,1 miljoner (16,4). Verksamhetsområdet är fortfarande i en uppbyggnadsfas, vilket i kombination med förlust av en större kund, har påverkat resultatet negativt med SEK 10 miljoner. Tillväxten i verksamhetsområdet Övriga tjänster blev för andra kvartalet 2002 ringa jämfört med samma kvartal förra året. EBITA ökade med SEK 5,7 miljoner och uppgick till SEK 16,1 miljoner. Huvuddelen av ökningen i både nettoomsättning och rörelseresultat för det andra kvartalet är hänförbart till kreditupplysningstjänster i regionerna Schweiz, Österrike & Italien och Sverige, Norge & Danmark. Geografiska regioner Integrationen av D&B RMS utvecklas enligt plan och är avslutad i de flesta regioner. Regionerna Sverige, Norge & Danmark samt Finland, Estland, Lettland & Litauen har utvecklats väl under det andra kvartalet. Det finns en viss prispress men dessa regioner har klarat att bibehålla en stark omsättningsutveckling med höga volymer samt skalfördelar, vilket bidrar till regionernas lönsamhet. Regionen Storbritannien & Irland påverkas av en viss prispress från kunder inom bank och finans med stora volymer som efterfrågar lägre priser. Under perioden har därför vissa åtgärder vidtagits för att balansera en minskad försäljning. Kostnader för dessa har tagits som operativa kostnader under det andra kvartalet. Det andra kvartalet har, liksom det första kvartalet innevarande år, varit fordrande för region Nederländerna, Belgien & Tyskland. Ett stort beroende av kunder inom telekomsektorn och starkt fokus på försäljningsutveckling generellt har tillsammans med integrationsarbete haft en påverkan på det finansiella resultatet för regionen. Initiativ för att bredda kundbasen med andra branscher och därmed reducera beroendet på ett fåtal sektorer har vidtagits i kombination med intensifierade försäljningsinsatser. Region Schweiz, Österrike & Italien har, tillsammans med Finland, Estland, Lettland & Litauen, haft ett bra andra kvartal. Den förstnämnda regionen har utvecklats starkt och omsättningstillväxten är delvis ett resultat av en god utveckling för kreditupplysningstjänster, som använder sofistikerad och effektiv teknik såsom scoringmetoder. Den senare regionen har implementerat affärskoncept som är riktade till selekterade kundkategorier. Dessa affärskoncept har visat sig vara framgångsrika i regionen Sverige, Norge & Danmark. Regionen Frankrike, Spanien & Portugal har haft en stark tillväxt, med 70 procent högre nettoomsättning för andra kvartalet innevarande år jämfört med samma period förra året. En stor del av ökningen är hänförbar till förvärvad verksamhet. Vid sidan av D&B RMS verksamheten har även det spanska och portugisiska bolaget Vía Ejecutiva integrerats i regionen. Regionen är lönsam, men effekten av integrationen och kostnaderna i samband med denna har haft en negativ påverkan på regionens rörelseresultat. Intrum Justitias geografiska regioner uppvisar olika säsongsvariationer, vilka har en effekt på koncernens totala finansiella resultat. Vanligtvis påverkar dessa variationer koncernen genom att nettoomsättningen minskar under årets första och tredje kvartalet för att öka under det andra och fjärde kvartalet. Samarbete med Crédit Agricole Indosuez Den 4 juni 2002 etablerade Intrum Justitia och Crédit Agricole ett gemensamt ägt bolag, Intrum CAI Debt Finance AB, i Sverige vari respektive part äger 50 procent. Intrum Justitias 50 procent är konsoliderade i verksamhetsområdet Köp av avskrivna fordringar från ovannämnda datum. Det nybildade bolaget har förvärvat en större portfölj, ursprungligen från en finsk bank. Förvärvet består till 40 procent av en ny portfölj från banken och till 60 procent av delar från Intrum Justitias existerande portfölj. Båda bolagen är överens om att tillsammans undersöka möjligheterna till flera liknande förvärv i Norden och att utveckla affärsmodellen till andra europeiska länder där förutsättningar finns för samordningsvinster. Kostnader Intensifierade försäljningsaktiviteter för att nå nya marknadssegment i avsikt att kompensera för ovan nämna situation i region Nederländerna, Belgien & Tyskland och en avmattning i några marknadssegment har genererat en ökning av administrationskostnader samt kostnader för marknad och försäljning. De totala integrationskostnaderna var för det andra kvartalet SEK 12,3 miljoner. Koncernens rörelseresultat inkluderar en kostnad om SEK 5,5 miljoner, motsvarande 0,8 procentenheters reducering av rörelsemarginalen, medan de resterande SEK 6,8 miljoner har belastat integrationsreserven. Integrationsreserven uppgår därefter till SEK 15 miljoner. Jämförelsestörande poster Inga jämförelsestörande poster har funnits under perioden. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten förändrades till SEK 61,0 miljoner för perioden januari - juni 2002 från SEK 34,1 miljoner för motsvarande period 2001. En ökning av rörelsekapitalet på SEK 86,1 miljoner för det första halvåret har påverkat kassaflödet negativt. Koncernens erfarenhet är att rörelsekapitalet ökar under det första halvåret för att sedan åter sjunka under det andra halvåret. Vissa stora kunder efterfrågar bättre betalningsvillkor, vilket också ligger till grund för det ökade rörelsekapitalet för det första kvartalet. Den första effekten är påtagligt större än den senare. Finansiering Balansräkningen påverkades av den svenska kronans förstärkning mot euron med 2,5 procent från den 31 december 2001 till den 30 juni 2002. Nettoskulden, exklusive det efterställda aktieägarlånet och konvertibellån, uppgick vid utgången av juni 2002 till SEK 832,4 miljoner, jämfört med SEK 1 142,5 miljoner vid utgången av 2001. Det efterställda aktieägarlånet samt konvertibellånet återbetaldes i samband med börsnoteringen. Eget kapital uppgick till SEK 1 411,0 miljoner (515,0). Bundet eget kapital ökade med SEK 1 382,6 miljoner som en effekt av nyemissionen i samband med börsnoteringen under det andra kvartalet. Emissionslikviden användes i huvudsak till att återbetala lån till huvudaktieägarna med totalt SEK 1 053,9 miljoner. Vissa externa lån återbetalades också. Per den 30 juni 2002 hade koncernen likvida medel på SEK 183,1 miljoner (178,7). Vid samma tidpunkt hade koncernen outnyttjade kreditlöften på SEK 195,3 miljoner. Finansnettot för perioden är sannolikt inte representativt för koncernens ställning framöver. Andra kvartalets finansnetto har belastats med negativa kursomräknings-differenser och med aktiverade upplåningskostnader som kostnadsfördes i samband med att lånen återbetalades efter börsnoteringen. Anställda Medelantalet anställda uppgick till 2 648 (2 325). Moderbolaget Moderbolaget, Intrum Justitia AB (publ), redovisar en nettoomsättning om SEK 9,6 miljoner och resultat före skatt om SEK -7.6 miljoner (-) för andra kvartalet. Marknads- och framtidsutsikter Den pågående utvecklingen att företag i allt högre utsträckning outsourcar kundfordringshanteringen fortsätter att skapa affärstillfällen för bolag som Intrum Justitia. Intrum Justitia-koncernen har en stark ställning på den europeiska marknaden för kundfordringstjänster och kommer att fortsätta att expandera genom organisk tillväxt. Den organiska tillväxten under andra kvartalet 2002 var gott och väl över koncernens målsättning på 10 procent under en konjunkturcykel, en trend som förväntas fortsätta under hela året. Synergieffekter från integrationen av förvärvade verksamheter förväntas bidra till rörelsemarginalerna redan under detta år. Händelser efter periodens utgång Den 17 juli 2002 tecknade Intrum Justitia avtal om att förvärva Stirling Park, ett av Skottlands största bolag på marknaden för inkassorelaterade tjänster. Förvärvspriset uppgick till högst GBP 7,9 miljoner (ca SEK 115 miljoner) och förvärvet ger upphov till en goodwill på ca SEK 100 miljoner. Det förvärvade bolaget har en marknadsandel på marknaden för lokala myndigheter i Skottland på 27 procent, med en omsättning under 2001 på GBP 3,75 miljoner (SEK 56 miljoner). Bolaget hanterar ärenden med ett värde på över GBP 55 miljoner och inkasserade under förra året GBP 33 miljoner. Stirling Park har 108 anställda i sex kontor, med huvudkontor i Glasgow. Bolagets räkenskaper konsolideras i koncernen från och med den 17 juli. Översvämningarna I östra Europa har påverkat Intrum Justitias tjeckiska verksamhet och kontoret har varit stängt I fyra dagar I mitten av augusti. Det är fortfarande för tidigt att uppskatta följdeffekterna av denna katastrof. Den tjeckiska verksamheten svarar för 2 procent av den samlade nettoomsättningen. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och Redovisningsrådets rekommendation RR20. Jämförelsesiffror för 2001 utgörs av Intrum Justitia-koncernen med Intrum Justitia Holding NV som moderbolag. Dessa siffror presenteras enligt svenska redovisningsprinciper. Det samägda bolaget Intrum CAI Debt Finance AB konsolideras enligt klyvningsmetoden. Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som föregående år. Rapporteringsdatum Delårsrapporten för tredje kvartalet (januari - september) 2002 kommer att publiceras 25 november 2002. Bokslutskommunikén för 2002 publiceras i februari 2003. Stockholm den 28 augusti 2002 Intrum Justitia AB (publ) Peter Sjunnesson Verkställande direktör och koncernchef Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. Denna delårsrapport och övrig finansiell information är tillgänglig via webbplatsen, www.intrum.com This Interim Report is also available in English Telefonkonferens och informationsträff: Delårsrapporten presenteras och kommenteras av vd och koncernchef Peter Sjunnesson och finansdirektör Bertil Persson vid en telefonkonferens idag kl 15.00. För deltagande, vänligen ring +44 (0)20 8241 0004. Imorgon, torsdagen den 29 augusti, kl 08.00 presenteras och kommenteras delårsrapporten under ett frukostmöte på Operaterrassen i Stockholm. Ytterligare information: Peter Sjunnesson, VD & koncernchef Bertil Persson, Finansdirektör Anders Antonsson, Investor Relations Tel: +46 8 546 10 200 Tel: +46 8 546 10 200 Tel: +46 8 546 10 206, mobile: +46 703 36 78 18 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00850/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00850/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar