DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012

  • Koncernens nettoomsättning första kvartalet 2012 uppgick till 961,3 MSEK (931,8). Justerat för valutaeffekter ökade omsättningen med 3 procent med en organisk tillväxt på 6 procent (1).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 160,0 MSEK (165,7). I rörelseresultatet ingår omvärderingar av portföljer med köpta fordringar om –40,4 MSEK (5,8). Rörelsemarginalen var 16,6 procent (17,8). Exklusive omvärderingar av portföljer med köpta fordringar uppgick rörelsemarginalen till 20,0 procent (17,3).
  • Rörelseresultatetet har belastats med en reservering för en spansk rättstvist om 43,9 MSEK, varav 41,6 MSEK redovisats som en omvärdering. Exklusive denna kostnad uppgick rörelseresultatet till 203,9 MSEK, motsvarande en valutajusterad tillväxt i rörelseresultat om 22,2 procent.
  • Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 92,2 MSEK (108,8) och resultatet per aktie var 1,16 SEK (1,35).
  • Investeringar i köpta avskrivna fordringar uppgick till 295,2 MSEK (370,0).
  • Kassaflödet från rörelsen är fortsatt starkt och uppgår till 443,1 MSEK (322,8).

Kommentar från VD och koncernchef Lars Wollung

För den operativa verksamheten har 2012 börjat bra, med en organisk tillväxt om 6 procent och en ökning av rörelseresultatet (EBIT) med 22 procent justerat för valutaeffekter samt exklusive kostnader för en spansk rättstvist.

Vi har en stark finansiell position med ett kassaflöde från rörelsen om 443 MSEK under det första kvartalet och därtill har vi under mars breddat vår lånefinansiering genom att emittera obligationer för 1 miljard SEK. Detta i kombination med vår befintliga bankupplåning gör att vi är väl rustade för att fortsätta vår expansion inom framförallt köp av fordringar.

Vårt verksamhetsområde Finansiella Tjänster, med tonvikt främst inom köp av förfallna fordringar, utvecklas fortsatt väl, med goda underliggande marginaler och avkastning. Investeringsnivån av så kallade forward-flow-kontrakt var hög under det första kvartalet, vilket skapar en stabilitet i form av återkommande intäkter, medan investeringar av engångskaraktär sjönk något under första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Utsikterna för att expandera och utveckla den här verksamheten är fortsatt goda.

Vår Kredithanteringsverksamhet har en stabil utveckling med en tillväxt av såväl omsättning som verksamhetsresultat, trots fortsatt makroekonomisk osäkerhet i flera länder där vi är verksamma. Den ökade investeringstakten inom köpta fordringar driver ökade volymer, men även kredithanterings­verksamhet på uppdrag av externa kunder visar tillväxt. Vi fortsätter att öka våra kostnader för att ta ärenden genom de rättsliga systemen vilket bidrar till en långsiktig lönsamhet men som kortsiktigt har en negativ effekt på rörelseresultatet.

Våra geografiska regioner utvecklas i huvudsak väl under inledningen av året. I Norra och Centrala Europa har vi en god tillväxt, rämst drivet av en god utveckling av portföljer med köpta fordringar. I Västra Europa har den makroekonomiska osäkerheten medfört att vi begränsat våra investeringar i förfallna fordringar, vilket minskar risken i affären men som också påverkar intäkter och marginaler negativt.

Under 2012 kommer vi att öka vårt fokus på att utveckla vårt tjänsteerbjudande till nya och befintliga kundgrupper, framför allt i den tidiga delen av betalningskedjan inom till exempel betalningsgarantier, factoringtjänster samt betalningstjänster för e-handel.

Presentation av Delårsrapporten

Delårsrapport och presentationsmaterial finns tillgängligt på www.intrum.com/Investor relations. Rapporten kommenteras av verkställande direktör och koncernchef Lars Wollung samt ekonomi- och finansdirektör Erik Forsberg i en video- och telefonkonferens med start idag kl 9.00. Presentationen kan följas via www.intrum.com och/eller www.financialhearings.com. För att delta via telefon, ring +46 (0) 8 505 597 72 (SE) eller +44 (0) 20 710 862 05 (UK). 

För emr information, kontakta gärna:

Lars Wollung, VD och koncernchef

Tel: 46 8 546 102 02

Erik Forsberg, ekonomi- och finansdirektör

Tel: 46 8 546 102 02

Annika Billberg,IR & kommunikationsdirektör

Tel: 46 8 546 102 03, 46 702 67 97 91

E-post: a.billberg@intrum.com

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 100 anställda i 22 länder. Koncernens omsättning uppgick 2010 till 3,8 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera