Delårsrapport januari-mars 2018

Report this content

Första kvartalet 2018  

  •  Koncernens nettoomsättning första kvartalet 2018 ökade till 3 115 MSEK (1 551). Pro forma för första kvartalet 2017 var nettoomsättningen 2 928 MSEK.
  •  Rörelseresultatet förbättrades till 897 MSEK (468). Proforma för första kvartalet 2017 var rörelseresultatet 841 MSEK.
  •  Rörelseresultatet om 897 MSEK inkluderar engångsposter om –89 MSEK (pro forma föregående år –89 MSEK) och omvärderingar om 13 MSEK (pro forma föregående år 42 MSEK). Rörelseresultatet exklusive engångsposter och omvärderingar ökade därför till 973 MSEK (proforma föregående år 888 MSEK).
  •  Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 364 MSEK (347), och resultatet per aktie var 2,77 SEK (4,77). Resultatet belastas med –84 MSEK i resultat från avvecklade verksamheter,varav –126 MSEK avser transaktionskostnader vid försäljning av dotterföretag i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Estland enligt koncernens åtagande i samband med samgåendet med Lindorff under 2017.
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 1 448 MSEK (695).
  •  Det redovisade värdet av portföljinvesteringar har ökat med 7 procent sedan slutet av 2017. Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 1 373 MSEK (pro forma föregående år 2 522). Avkastningen på portföljinvesteringar var 15 procent (pro forma föregående år 16 procent).
  •  Inom Kredithantering var omsättningstillväxten på pro forma-basis 3 procent, och verksamhetsmarginalen minskade med –2 procentenheter, hänförligt till Spanien. Övriga affärsenheter i koncernen utvecklas enligt plan.
  •  Försäljningen av Intrum Justitias tidigare dotterföretag i Norge samt Lindorffs tidigare dotterföretag i Sverige, Danmark, Finland och Estland genomfördes den 20 mars 2018.
  •  Efter balansdagen har avtal träffats om partnerskap med den italienska banken Banca Intesa Sanpaolo, som bidrar med en inkassoavdelning med 600 anställda samt en portfölj med förfallna fordringar som kommer att ägas tillsammans med andra investerare. Intrums nettoinvestering beräknas bli 670 MEUR.

Presentation av delårsrapporten

Delårsrapport och presentationsmaterial finns tillgängligt på www.intrum.com/Investor relations. Rapporten kommenteras av verkställande direktör och koncernchef Mikael Ericson samt tf finansdirektör Thomas Moss på GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm, med start den 27 april kl 9.00. Presentationen kan även följas via www.intrum.com och/eller www.financialhearings.com. För att delta via telefon, ring 08-566 427 01 (SE), +44 20 300 898 17 (UK), eller +1-855-753-2236 (USA).

Ytterligare information

Mikael Ericson, VD och koncernchef, tel: 08-546 102 02

Thomas Moss, tf finansdirektör, tel: 08-546 102 02

Thomas Moss är kontaktperson enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen i denna kvartalsrapport är sådan information som Intrum Justitia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 7.00 CET. 

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper omkring 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar