DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2016

  • Koncernens nettoomsättning tredje kvartalet 2016 uppgick till 1 486 MSEK (1 386).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 517 MSEK (452). I rörelseresultatet ingår omvärderingar av portföljer med köpta fordringar om 29 MSEK (29). Rörelsemarginalen exklusive omvärderingar var 33 procent (31). I resultatet ingår också en positiv effekt om 15 MSEK från avyttring av portföljer med köpta fordringar.
  •  Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 375 MSEK (330), och resultatet per aktie var 5,14 SEK (4,51).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 837 MSEK (805).
  • Det redovisade värdet av köpta fordringar har ökat med 26 procent jämfört med det tredje kvartalet 2015. Kvartalets investeringar i köpta förfallna fordringar uppgick till 646 MSEK (320).

KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF MIKAEL ERICSON

Intrum Justitia fortsätter att utvecklas väl under det tredje kvartalet. I likhet med det andra kvartalet så uppnår vi samtliga våra finansiella mål, avseende tillväxt i vinst per aktie, avkastning på köpta fordringar och kapitalstruktur. Vårt rörelseresultat om 517 MSEK är det hittills högsta i koncernens historia. Vinsten per aktie de senaste tolv månaderna har ökat med 12 procent.

Inom våra regioner innebar det tredje kvartalet en stark utveckling främst för Centrala Europa, där god tillväxt inom köpta fordringar och hög operativ effektivitet bidrar till lönsam tillväxt. Justerat för jämförelsestörande poster var rörelseresultatet i Norra Europa och Västra Europa för det tredje kvartalet något lägre än föregående år.

För våra tjänsteområden har vi en god tillväxt inom Finansiella Tjänster. För det tredje kvartalet uppgick investeringarna i köpta fordringar till 646 MSEK, att jämföra med 320 MSEK för samma period föregående år. Hittills i år har vi ökat investeringar inom köpta fordringar med cirka 50 procent jämfört med föregående år. Avkastningen på köpta fordringar justerat för jämförelsestörande poster och omvärderingar minskar jämfört med samma period föregående år men är fortsatt på en mycket god nivå om cirka 18 procent. Inom Kredithanteringstjänster har vi en stabil utveckling med oförändrade intäkter och verksamhetsmarginaler jämfört med samma period föregående år.

Jag ser fortsatt mycket positivt på Intrum Justitias förutsättningar för tillväxt på en marknad som präglas av betydande möjligheter. I vår kärnaffär har vi ett bra momentum, med en investeringsnivå inom köpta fordringar som uppgår till 3,1 miljarder SEK de senaste tolv månaderna, att jämföra med 1,8 miljarder SEK för samma period föregående år. Marknaden för köpta fordringar går för närvarande igenom en period av prispress, men vi ser också ett mycket starkt utbud under flera år framöver som innebär goda möjligheter att fortsatt öka vår intjäning.

Inom Kredithantering har vi goda förutsättningar för lönsam tillväxt genom tilläggsförvärv. I oktober har vi slutfört två sådana transaktioner i Danmark och i Spanien och hittills i år har vi därmed gjort fyra tilläggsförvärv.

Vi fortsätter även arbetet med att öka vår adresserbara marknad genom att disciplinerat öka vår närvaro i nya tillgångsklasser för köpta fordringar samt genom tillväxt i nya kundsegment. På vissa av våra marknader ser vi till exempel goda möjligheter att växa genom förvärv av säkerställda fordringar. Inom såväl köpta fordringar som inom kredithantering ser vi god potential att växa inom kundsegmentet för små och medelstora företag. Vi utesluter heller inte expansion till nya länder inom Europa, om vi kan identifiera förvärv som möjliggör att vi kan nå en marknadsledande position. Sammantaget ser vi därför mycket goda tillväxtmöjligheter för Intrum Justitia under kommande år.

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Delårsrapport och presentationsmaterial finns tillgängligt på www.intrum.com/Investor relations. Rapporten kommenteras av verkställande direktör och koncernchef Mikael Ericson samt ekonomi- och finansdirektör Erik Forsberg i en telefonkonferens med start den 19 oktober kl 9.00. Presentationen kan följas via www.intrum.com och/eller www.financialhearings.com. För att delta via telefon, ring 08-566 426 98 (SE) eller
+44 20 300 898 01 (UK). 

YTTERLIGARE INFORMATION

Mikael Ericson, VD och koncernchef, tel: 08-546 102 02

Erik Forsberg, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-546 102 02

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Intrum Justitia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
19 oktober 2016 kl. 7.00 CET.

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda och verksamhet i 19 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5,6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar