DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2017

Tredje kvartalet 2017

  • Samgåendet med Lindorff genomfördes den 27 juni 2017. Lindorff ingår därför i koncernens resultaträkning och balansräkning för hela tredje kvartalet 2017. Jämförelsetal pro forma redovisas med Lindorff konsoliderat sedan den 1 januari 2016. I samband med samgåendet har Intrum Justitia åtagit sig att avyttra sina norska dotterföretag samt Lindorffs svenska, finska, danska och estniska dotterföretag. Dessa dotterföretag redovisas därför som avvecklade verksamheter för det tredje kvartalet samt jämförelseperioderna. På sid 8-12 i delårsrapporten kommenteras den sammanslagna koncerncens utveckling på pro forma-basis, beräknad som om Lindorff ingått i koncernen under hela delårsperioden och i jämförelsetalen.
  • Koncernens nettoomsättning tredje kvartalet 2017 uppgick till 2 986 MSEK (1 433). Pro forma för tredje kvartalet 2016 var nettoomsättningen 2 623 MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 977 MSEK (506). Proforma för tredje kvartalet 2016 var rörelseresultatet 541 MSEK.
  • Rörelseresultatet om 977 MSEK inkluderar engångsposter om –60 MSEK (pro forma föregående år –26 MSEK) och jämförelsestörande poster om 38 MSEK (pro forma föregående år –285 MSEK). Rörelseresultatet exklusive engångsposter och jämförelsestörande poster uppgick därför till 999 MSEK (proforma föregående år 852 MSEK).
  • Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 615 MSEK (375), och resultatet per aktie var 4,68 SEK (5,14).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 796 MSEK (811).
  • Det redovisade värdet av köpta fordringar har på pro forma-basis ökat med 28 procent jämfört med det tredje kvartalet 2016. Kvartalets investeringar i köpta förfallna fordringar uppgick till 1 177 MSEK (pro forma föregående år 828). Avkastningen på köpta fordringar var 15 procent (pro forma föregående år 16 procent).
  • Kvartalets nettoomsättning för verksamhetsområdet Kredithantering ökade på pro forma-basis med 10 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, med en verksamhetsmarginal exklusive NRI’s på 28 procent (pro forma föregående år 15 procent).
  • Koncernens nya gemensamma varumärke ”Intrum” lanserades under kvartalet, och ersätter ”Intrum Justitia” samt ”Lindorff”.

Kommentar från VD och koncernchef Mikael Ericson

Under det tredje kvartalet 2017 har vi haft en hög aktivitet för att implementera samgåendet med Lindorff. Vi har beslutat om ett nytt varumärke, Intrum, och en ny gemensam identitet för det sammanslagna bolaget. Samtliga ledningsgrupper är utsedda och dessa arbetar nu med att planera för och utföra aktiviteter för att säkra de värden vi ser i det nya bolaget. Sammantaget har vi en mycket god takt och kvalitet i arbetet med att integrera den nya koncernen. Därutöver löper processen för att avyttra vissa dotterföretag i enlighet med åtaganden till EUs konkurrensmyndighet fortsatt väl.

För det tredje kvartalet har Intrum en god utveckling avseende såväl investeringsnivåer som intjäning, vilket är ett gott betyg på det nya bolagets konkurrenskraft. Vårt rörelseresultat justerat för engångsposter och jämförelsestörande poster ökar med 17 procent, proforma jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst hänförlig till Finansiella tjänster, där vi har en betydande volymökning inom köpta fordringar kombinerat med en god avkastningsnivå om 15 procent för kvartalet. Investeringar i köpta fordringar ökar med  42 procent i det tredje kvartalet, proforma jämfört med samma period föregående år, med en god ökning särskilt för investeringar inom säkerställda konsumentfordringar samt fordringar med små och medelstora företag. Även inom Kredithantering har vi en god intäktsökning om 10 procent för det tredje kvartalet, proforma jämfört med samma kvartal föregående år, främst från förvärvade enheter men också från positiv organiskt tillväxt. Under det tredje kvartalet gör vi även ett mindre förvärv inom Kredithantering i Nederländerna 

På våra marknader ser vi fortsatt en mycket god aktivitet med betydande utbud av skuldportföljer och möjligheter till värdeskapande förvärv. I början av oktober publicerade ECB ytterligare vägledning för banker avseende hantering av förfallna lån som vi tror kommer bidra till goda affärsmöjligheter för Intrum under kommande år. I oktober har vi även etablerat ett samarbete med en av de större bankerna i Grekland, där vi förvärvat en portfölj med förfallna konsumentfordringar, vilket innebär goda möjligheter att utvecklas till en stark partner för grekiska banker som har en betydande andel osäkra lån i sina balansräkningar. Som helhet ser vi därför mycket positivt på möjligheterna till tillväxt under kommande år inom vår befintliga affär och inom nya tillgångsklasser och marknader. Samtidigt är vi fast beslutna att tillvarata sådana möjligheter med ett balanserat risktagande genom vår mycket diversifierade verksamhet och genom fortsatt disciplinerad tillämpning av våra investeringskriterier. 

Inom ramen för vårt arbete med att verka för en sund ekonomi har vi under kvartalet fortsatt att informera olika intressenter om effekterna av sena betalningar i samhället. Under kvartalet har vi sammanställt Intrums European Industry White Paper som ger insikter i hur olika branscher utvecklas i Europa samt vilka konsekvenser sena betalningar har för företag i dessa branscher. Rapporten används både som diskussionsunderlag i kundmöten samt till att påverka beslutsfattare och politiker lokalt och i EU. Vidare är vi sedan flera år partner till Hand-in-Hand International och under det tredje kvartalet har vi förlängt samarbetet med denna organisation. Hand-in-Hand International arbetar bland annat med att utbilda kvinnor på den indiska landsbygden till att bli egenföretagare och få tillgång till mikrofinansiering för att därigenom kunna försörja sina familjer. Vi är mycket stolta över det arbete som Hand-in-hand genomför och ser vårt samarbete som en viktig del i vår strävan att vara en aktör som leder vägen mot en sundare ekonomi.

Sammanfattningsvis har Intrum utvecklats väl under det tredje kvartalet och jag har en mycket positiv syn på koncernens framtidsutsikter. Som den klara marknadsledaren i en bransch med stora tillväxtmöjligheter har vi utmärkta förutsättningar att skapa betydande värden för våra kunder, våra ägare och samhället.  

Presentation av delårsrapporten

Bokslutskommuniké och presentationsmaterial finns tillgängligt på www.intrum.com/Investor Relations. Rapporten kommenteras av verkställande direktör och koncernchef  Mikael Ericson samt finansdirektör Erik Forsberg i en telefonkonferens med start den 18 oktober kl 9.00. Presentationen kan följas via www.intrum.com och/eller www.financialhearings.com. För att delta via telefon, ring 08-566 427 00 (SE) eller +44 20 300 898 07 (UK). 

Ytterligare information

Mikael Ericson, VD och koncernchef, tel: 08-546 102 02

Erik Forsberg, finansdirektör, tel: 08-546 102 02

Denna information är sådan information som Intrum Justitia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober 2017 kl. 7.00 CET.

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar