Intrum AB – Delårsrapport juli-september 2021

Report this content
  • Gynnsamt ekonomiskt klimat under kvartalet, med stöd av gradvis normalisering, ökad konsumtion och starka ekonomiska tillväxtutsikter.
  • Säsongsmässigt svagare tredje kvartal, särskilt jämfört med den exceptionellt starka, återhämtningsdrivna perioden i tredje kvartalet 2020.
  • Hög kommersiell aktivitet med ökad efterfrågan på våra tjänster drivet av ekonomisk återhämtning och tillväxtförväntningar, men också att uppdragsgivare inom finansiell sektor hanterar sina balansräkningar proaktivt.
  • Transformationsprogrammet fortsätter enligt plan, där utbyggnaden av globala front offices ligger före plan och ärendemigreringen accelererar.

Sammanfattning finansiella resultat, juli-september 2021 (juli-september 2020)

  • Justerat rörelseresultat (EBIT) minskade till 1 533 MSEK (1 687)
  • Cash EBIT minskade till 1 394 MSEK (1 659)
  • RTM cash EPS ökade till 24,04 MSEK (22,31)
  • RTM cash RoIC ökade till 8,0 procent (7,4)
  • Nettoskuld/RTM cash EBITDA uppgick till 4,2x (4,2x)
  • Tillgänglig likviditet vid kvartalets slut uppgick till 19,1 miljarder SEK (16,8)

Presentation av kvartalsrapporten
Anders Engdahl, vd och koncernchef, och Michael Ladurner, ekonomi- och finansdirektör, presenterar resultatet och svarar på frågor i en audiocast med telefonkonferens kl. 09.00. Presentationen kommer att hållas på engelska. För att lyssna, vänligen ring:

+46 8 505 583 73 (SE)
+44 333 300 90 30 (UK)
+1 646 722 4902 (US)

Link to the audiocast

Kommentar från vd och koncernchef Anders Engdahl:

”Det tredje kvartalet kännetecknas av en fortsatt, gradvis normalisering på våra marknader, både i termer av konsument- och affärsbeteende. För Intrum har det återspeglats i ett säsongsmässigt lugnare kvartal, mer i linje med perioden före pandemin. Vi fortsätter att hålla en hög nivå på kassaflödesbaserade intäkter, bara 4 procent lägre än förra årets exceptionellt starka tredje kvartal.

Under kvartalet minskade cash EBIT med 16 procent jämfört med samma kvartal förra året. Om vi däremot tittar på årets första nio månader, jämfört med samma period 2020, såg vi en tillväxt på 3 procent. Skuldsättningsgraden var 4,2 ggr nettoskuld i förhållande till RTM cash EBITDA och rullande tolvmånaders cash vinst per aktie (RTM cash EPS) uppgick till 24,04 SEK.

Vår starka resultatutveckling inom segmentet Portföljinvesteringar fortsätter på samtliga marknader. Bruttoinkasseringen uppgick till cirka 3 miljarder kronor, vilket motsvarar 112 procent av den aktiva prognosen. Inflödet av nya ärenden i vårt CMS -segment fortsätter att förbättras och den kommersiella aktiviteten är fortsatt hög.

På strategiska marknader såg vi ett svagare kvartal ur ett omsättnings- och lönsamhetsperspektiv, trots det var den kommersiella aktivitetsnivån fortsatt hög. Vi tecknade till exempel ett banbrytande servicekontrakt för att hantera en portfölj på mer än 1 miljard EUR i osäkra fordringar (Unlikely to Pay, ”UTP”), vilket visar på Intrums position som ledande aktör av osäkra fastighetskrediter. Dessutom adderar vi ytterligare volymer i Italien från flera viktiga uppdragsgivare genom att bredda befintliga servicekontrakt.

Vårt transformationsprogram, ONE Intrum, fortsätter som planerat och utbyggnaden av de fyra globala front offices ligger långt före plan, då vi nu täcker 14 länder och har 302 agenter. Under kvartalet accelererade ärendemigreringen och vi flyttade över mer än 2,2 miljoner spanska ärenden i en enda migration, vilket tredubblade det totala antalet ärenden på den nya plattformen.

Slutligen har vi höjt ambitionen när det gäller rapportering av klimatrelaterade risker genom att börja följa Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer. Det ramverket för rapportering kommer att stötta oss i arbetet med att minska utsläpp, mitigera operativa risker och möjligheter samtidigt som vi ökar transparensen gentemot våra intressenter. Vi har också börjat rapportera Carbon Disclosure Project (CDP), som utvärderar företagens klimatinsatser.

Efter mitt första år som vd har vi de senaste fyra kvartalen fokuserat på två saker – vårt transformationsprogram och att bygga grunden för hållbar organisk tillväxt. Jag är övertygad om att de megatrender vi ser i samhället utgör en positiv utgångspunkt för fortsatt framgång, något som märks i aktivitetsnivån bland våra kunder både när det gäller servicetjänster och investeringsmöjligheter.”

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Emil Folkesson, Director Treasury & Investor Relations
+46 70 744 69 82

emil.folkesson@intrum.com
ir@intrum.com

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober, 2021 kl. 07.00.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2020 hade bolaget intäkter på 16,85 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera