Intrum AB (publ) Aktiekapital och totalt antal aktier

Report this content

I enlighet med årsstämmans beslut har Intrum AB (publ) dragit in 9 820 402 aktier som innehades av bolaget. Aktiekapitalet om 2 899 805,490910 SEK är oförändrat, då det samtidigt med beslutet om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier även fattades beslut om en fondemission, utan utgivande av nya aktier, genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Härigenom återställdes aktiekapitalet till samma nivå som innan minskningen.

Den 30 juni 2020 uppgår det totala antalet utestående aktier i bolaget, inklusive bolagets kvarstående innehav av 600 000 egna aktier, till 121 720 918 aktier motsvarande lika många röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations & Group Business Control
+46 (0) 76 897 07 08

+46 (0) 8 546 102 02
viktor.lindeberg@intrum.com
ir@intrum.com

Anders Engdahl, CFO
+46 (0) 8 546 102 02

anders.engdahl@intrum.com

 

Detta pressmeddelande innehåller information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020 kl 15.00 CET.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2019 hade bolaget intäkter på 16,0 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar