• news.cision.com/
  • Intrum/
  • Intrum har framgångsrikt emitterat en femårig obligation om 250 miljoner euro

Intrum har framgångsrikt emitterat en femårig obligation om 250 miljoner euro

Report this content

Intrum har framgångsrikt genomfört en tilläggsemission till de seniora obligationer som utgavs 5 augusti 2020 med en fast ränta om 4.875% och löptid till 2025, till ett sammanlagt värde om 250 miljoner euro (”Obligationerna”). Obligationerna prissattes till 100.75, vilket motsvarar en effektiv ränta om 4.70%. En ansökan kommer att göras om notering på Luxemburgbörsens officiella lista. Transaktionen förväntas slutföras den 21 September 2020, med förbehåll för sedvanliga stängningsvillkor.

Likviden kommer att användas för att finansiera utestående belopp inom ramen för Intrums befintliga kreditfacilitet (RCF).

”Vi är mycket nöjda att se ett fortsatt stöd från kreditmarknaden och denna tredje framgångsrika transaktion på två månader ser vi som ett kvitto på Intrums starka kreditprofil. Tilläggsemissionen säkerställer att vi har god marginal i vår nyttjandegrad av kreditfaciliteten och säkerställer en god likviditet i dessa osäkra tider”, säger Anders Engdahl, CFO på Intrum.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson, Group Treasury Director
+46 70 744 69 82
+46 8 546 102 02
emil.folkesson@intrum.com

Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations & Group Business Control
+46 76 897 07 08

+46 8 546 102 02
viktor.lindeberg@intrum.com
ir@intrum.com

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2020-09-16 kl. 18.30.

Viktig information

Erbjudandet görs genom ett så kallat ”offering memorandum”. Detta offentliggörande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning att köpa Obligationerna eller något annat värdepapper och ska inte utgöra ett erbjudande, uppmaning eller en försäljning i USA eller någon annan jurisdiktion där, eller till någon som, sådant erbjudande, uppmaning eller en försäljning skulle vara olaglig.

Obligationerna har inte registrerats, och kommer inte registreras, i enlighet med U.S. Securities Act of 1993, såsom ändrad (”Securities Act”) eller de värdepapperslagar som gäller i annan delstat eller annan jurisdiktion inom USA, och får inte erbjudas eller säljas inom USA, eller till, eller på uppdrag av eller till fördel för, amerikanska personer, utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registreringskravet i Securities Act. Med anledning av det nu sagda erbjuds och säljs Obligationerna i USA endast till kvalificerade institutionella köpare i enlighet med bestämmelse 144A i Securities Act samt till icke-amerikanska personer utanför USA i enlighet med Regulation S i Securities Act.

Marknadsföring av Obligationerna i Storbritannien begränsas av Financial Services and Markets Act 2000 (”FMSA”), och därmed marknadsförs inte Obligationerna till allmänheten i Storbritannien. Detta offentliggörande adresseras och riktas endast till personer som (i) befinner sig utanför Storbritannien, (ii) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar (och därigenom utgör så kallade ”investment professionals”, kvalificerade investerare, i enlighet med Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, såsom ändrad (”Financial Promotion Order”)), (iii) omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) (“high net worth companies, unincorporated associations, etc.”) i Financial Promotion Order, eller (iv) i den utsträckning det inte påverkar den lagliga distributionen av offentliggörandet i enlighet med vad som tidigare stadgas, är personer till vilka erbjudandet om att delta i en så kallad ”investment activity” (i enlighet med sektion 21 av FSMA) i samband med emissionen eller försäljningen av Obligationerna, utöver vad som sägs i punkt (i) – (iii) ovan lagligen kommuniceras (alla sådana personer tillsammans hädanefter ”relevanta personer”). Obligationerna kommer endast vara tillgängliga för relevanta personer och ingen annan än sådan relevant person får agera eller förlita sig på detta offentliggörande.

Detta offentliggörande utgör inte, och ska inte under några omständigheter utgöra, ett erbjudande till allmänheten och inte heller en inbjudan till allmänheten i samband med erbjudande i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (i dess ändrade lydelse) såsom implementerats av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) medlemsstater  eller Storbritannien (”Prospektförordningen”). Erbjudandet och försäljningen av Obligationerna kommer ske i enlighet med ett undantag under Prospektdirektivet, såsom implementerats av EES medlemsstater eller Storbritannien, från kravet på att upprätta ett prospekt för erbjudande av värdepapper.

Målmarknaden (MiFID II produktstyrning) omfattar endast kvalificerade motparter och professionella kunder (samtliga distributionskanaler). Inget så kallat ”PRIIPs key information document” (KID) har upprättats då dem inte är tillgängliga för s.k. retail-investerare inom EES eller Storbritannien.

Detta pressmeddelande kan innehålla så kallade ”forward looking statements”, framåtriktade uttalanden, i enlighet med sektion 27A i Securities Act och sektion 21E i Securities Exchange Act of 1934, såsom ändrad. Dessa framåtriktade uttalanden kan identifieras genom användandet av framåtriktade terminologi såsom ”tror”, ”uppskattar”, ”räknar med”, ”förväntar”, ”planerar”, ”kan”, ”ska” eller ”borde” eller, i respektive fall, deras negativa motsats, eller andra variationer eller motsvarande terminologi. framåtriktade uttalanden innefattar allt som inte omfattas av historisk fakta och innefattar uttalanden rörande Intrum eller dess dotterbolags intentioner, övertygelser eller nuvarande förväntningar rörande bland annat Erbjudandet.Eftersom framåtriktade uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden, och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Som läsare uppmärksammas du på att framåtriktade uttalanden inte utgör garantier av framtida prestationer samt att Intrum och dess dotterbolags resultat av dess verksamhet, finansiella ställning och likviditet, samt att dess utveckling inom den marknad de är verksamma i kan skilja sig väsentligt från det som anges eller föreslås i framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande. Även om Intrums eller dess dotterbolags resultat från verksamheten, finansiella ställning och likviditet samt utveckling inom den marknad de är verksamma stämmer överens med vad som uttryckts i de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande, utgör inte detta en garanti för framtida resultat från verksamheten, finansiella ställningen, likviditeten eller utvecklingen. Givet dessa risker och osäkerheter bör du inte förlita dig på framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2019 hade bolaget intäkter på 16,0 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar