Intrum rapporterar starkare resultat än väntat för andra kvartalet

Report this content

Intrums preliminära resultat för andra kvartalet förväntas bli väsentligt bättre än prognosen som gavs i första kvartalsrapporten i början av maj. Det preliminära justerade rörelseresultatet för andra kvartalet uppgår till 1 345 MSEK jämfört med 1 095 MSEK för första kvartalet.

”Under andra halvan av andra kvartalet har vi sett en relativt snabb återgång mot ett normalläge i de 24 europeiska marknader som vi är verksamma i. Detta har möjliggjort en starkare utveckling av vår verksamhet och högre inkasseringsnivåer jämfört med våra tidigare interna förväntningar. Därtill har en god kostnadskontroll mildrat effekterna av det intäktsbortfall som Covid-19 gett upphov till,” säger Mikael Ericson, vd och koncernchef på Intrum.

Intrums Cash EBITDA ökade marginellt jämfört med första kvartalet 2020 och nettoskuldskvoten minskade något till cirka 4.4x jämfört med 4.5x i första kvartalet. Det preliminära resultatet för segmentet Portföljinvesteringar var cirka 5 procent lägre jämfört det första kvartalet. Resultatet påverkades positivt av högre inkasseringsnivåer jämfört med förväntade inkasseringar utifrån den omvärdering som gjordes i första kvartalet.

Vinstbidraget från joint ventures, som är inkluderat i resultatet för Portföljinvesteringar, var marginellt högre jämfört med första kvartalet. Investeringsnivån uppgick till cirka 1 267 MSEK och de förväntade avkastningsnivåerna på kvartalets investeringar var påtagligt högre jämfört med innan Covid-19.

Segmentet Strategiska marknader (Grekland, Italien och Spanien) förbättrade sitt finansiella resultat markant jämfört med första kvartalet, med en stark återhämtning av intjäningen i juni. Detta ledde preliminärt till cirka 5 procent högre intäkter jämfört med första kvartalet och en verksamhetsmarginal på 27 procent. Strategiska marknader påverkades positivt av att dessa tre länder med tillhörande domstolssystem öppnade upp under maj och juni. Resultatet understöds också av en strikt intern kostnadskontroll.

Det preliminära resultatet för Kredithanteringstjänster var cirka 10 procent lägre jämfört med första kvartalet och verksamhetsmarginalen uppgick till 24 procent. Resultatet påverkades delvis av lägre affärsvolymer då en del uppdragsgivare gett tillfälliga lättnader i betalningsvillkoren gentemot sina kunder.

”Mot bakgrund av de extraordinära omständigheterna, är det betryggande att konstatera att vi har en robust och finansiellt motståndskraftig affärsmodell samtidigt som vi drar nytta av vår breda geografiska närvaro. Detta bidrar till en uthållig och konjunkturtålig inkasseringsverksamhet,” säger Mikael Ericson.

Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade. Rapporten för andra kvartalet 2020 publiceras den 23 juli 2020 kl 07.00 CET. Intrum kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer eller detaljer innan delårsrapporten för andra kvartalet har publicerats.

 

Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations & Group Business Control
+46 (0) 8 546 102 02
viktor.lindeberg@intrum.com
ir@intrum.com

 

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2020-07-10 kl 08.00 CET.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2019 hade bolaget intäkter på 16,0 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar