• news.cision.com/
 • Inuheat/
 • Inuheat Group AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31

Inuheat Group AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31

Report this content

Inuheat Group AB (publ) (”Inuheat” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport avseende perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. I delårsrapporten presenteras även finansiella siffror för koncernen gällande räkenskapsåren 2019, 2020 samt 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.inuheatgroup.se).

Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Sammanfattning av perioden 2021-01-01 – 2021-12-31 (moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 263 TSEK (587 TSEK).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -19 885 TSEK (-16 334 TSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -19 979 TSEK (-16 443 TSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -2,86 SEK (-0,33 SEK)*.

* Under 2021 har, utöver nyemission, sammanslagning av units skett, 10:1.

Sammanfattning av perioden 2021-01-01 – 2021-12-31 (koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 263 TSEK (587 TSEK).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -19 887 (-16 336 TSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -19 981 TSEK (-16 445 TSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till -20 035 TSEK (20 462 TSEK).
 • Soliditet uppgick till 80,5 % (82,2 %).
 • Räntebärande skulder* uppgick till 3 360 TSEK (1 342 TSEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 658 TSEK (-12 121 TSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -740 TSEK (1 048 TSEK).
 • Likvida medel uppgick till 1 556 TSEK (2 296 TSEK).

* I de 3 360 TSEK för 2021 ingår brygglån om 2 600 TSEK som enligt avtal konverteras till units i samband med notering av Bolagets aktie.

Väsentliga händelser under perioden

Bolaget har förlängt räkenskapsår vilket innebär att detta är kvartal 4 sedan senaste angivna årsredovisning per 2020-12-31. Innevarande räkenskapsår avslutades den 31 mars 2021 och kommer således omfatta 15 månader, tillika 5 kvartal. Delårsrapporten omfattar kvartal 1-4.

Under perioden har Bolaget genomfört nyemission (kontant) uppgående till 7 723 609 SEK. Bolaget har också ingått brygglåneavtal med i huvudsak befintliga ägare i december 2021/januari 2022 uppgående till totalt 9 548 000 SEK, varav 2 600 000 SEK inbetalats under december 2021 och påverkade periodens kassaflöde. Brygglånen är villkorade att konverteras till aktier i samband med spridningsemission vid kommande notering av Bolagets aktie.

För mer information om Inuheat, vänligen kontakta:

Tobias Palmgren, VD

Telefon: +46 (0) 709 12 09 06

E-post: tobias.palmgren@inuheat.com

Hemsida: www.Inuheatgroup.se

Inuheat Group AB (publ)

Inuheat utvecklar, producerar och säljer värmesystemet Inuheat Wearable Heating Platform (”IWHP”), till producenter och distributörer i konfektionsindustrin med målsättningen att etablera ett värmesystem som tillför premiumvärde till produkter. Bolaget har bred erfarenhet av produktutveckling vilket har resulterat i en vetenskap som möjliggör användning av tunna material för att förse användare med värme.