Bokslutskommuniké

Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för verksamhetsåret 2018. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kronor (SEK). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Sammanfattning av bokslutskommunikén

TOLV MÅNADER ( januari – december 2018) 

 • Bolagets försäljning uppgick till 41 (0) KSEK. 
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 17 (153) KSEK. 
 • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 427 (694) KSEK. 
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 9 795 (8 995) KSEK. 
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -9 311 (-8 148) KSEK. 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,94 (-0,94) SEK. 
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 12 889 KSEK. 
 • Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31. 

FJÄRDE KVARTALET (oktober - december 2018) 

 • Bolagets försäljning uppgick till 41 (0) KSEK. 
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) KSEK. 
 • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (172) KSEK. 
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 2 747 (3 110) KSEK. 
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -2 706 (-2 938) KSEK. 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,33) SEK. 

Resultat i korthet 

KSEK  2018 okt-dec  2017 okt-dec  2018 jan-dec  2017 jan-dec 
Rörelsens intäkter  41  172  485  847 
Rörelsens kostnader  -2 747  -3 110  -9 795  -8 995 
Rörelsens resultat  -2 706  -2 938  -9 310  -8 148 
Periodens resultat  -2 706  -2 938  -9 311  -8 148 

VD Karin Bryder sammanfattar kvartalet 

I början av oktober lanserade vi äntligen den första Arcamea-produkten Efemia kontinensstöd via Arcamea.se efter en stark avslutning på utvecklingsfasen under 2018. Tack vare tidigt inledda diskussioner med potentiella distributionspartners kunde vi meddela att en utvärdering av produkten inletts i Tyskland under kvartalet, och efter periodens slut presenterades det första avtalet med Apoteket AB, Sveriges största apotekskedja. Under kvartalet inleddes även en eftermarknadsstudie tillsammans med Aller media, och bolaget erhöll besked om ett ytterligare patentgodkännande i USA. 

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019.

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Om oss

Invent Medics affärsidé är att utveckla och marknadsföra nya och innovativa produkter med inriktning på kvinnohälsosektorn och därmed ge förbättrad livskvaliet för patienter som besväras av olika symptom inom denna sektor.

Prenumerera

Dokument & länkar