Delårsrapport 3 2019 Invent Medic Sweden AB

Report this content

VD Karin Bryder sammanfattar kvartalet

Under det tredje kvartalet 2019 har vi lagt myckettid på att förbereda lanseringarna av efemia iStorbritannien och Tyskland vilka sker nu under detfjärde kvartalet. Bland annat har vi skickat ut denförsta omgången produkter som beställts. Samtidigtfortsätter vi med vår marknadsföring av efemia iSverige, där flera regioner inom hälsovården äntligenkommit igång med lämpliga upphandlingar där videltar med efemia. Under kvartalet medverkade viäven vid den internationella inkontinenskonferensenICS i Göteborg. Intresset var mycket stort förefemia, och vi knöt flertalet spännande kontakter attarbeta vidare med framöver. Dessutom pekade devetenskapliga föreläsningarna på vikten av produktersom efemia, både generellt som ett komplement tilloperationer och för specifika kvinnogrupper. En avdessa grupper är kvinnor som håller på med “highimpact”-aktiviteter såsom gymträning, ett segmentsom vi nu tittar närmare på. efemia har redanvisat sig vara mycket lämplig vid gymträning. I tvånyligen genomförda studier blev samtliga deltagarehjälpta av produkten. Vi arbetar även vidare medutvärderingen av flera lovande potentiella produkterinom vaginal hälsa, då vi ser stor potential i attbredda vår produktportfölj i takt med att vårtdistributionsnätverk för efemia breddas till fler ochstörre marknader.

Resultat i korthet

KSEK 2019juli - sept 2018juli - sept 2019jan - sept 2018jan - sept 2018jan - dec
Försäljningsintäkter 31 0 248 0 41
Övriga intäkter  0 84 0 445 444
Rörelsens kostnader -2 875 -2 537 -9 207 -7 048 -9 795
Periodens resultat  -2 844 -2 453 -8 960 -6 604 -9 311

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019.

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Prenumerera