Invent Medic meddelar sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1

Report this content

Den 16 mars 2021 är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Invent Medic Sweden AB:s (“Invent Medic” eller “Bolaget”) emission av units i januari 2020. Nyttjandeperioden löper till och med den 18 mars 2021. Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Invent Medic till en kurs om 6,75 SEK per ny aktie. Invent Medic har skriftligen avtalat om tecknings- och garantiåtagande (top-down) samt en lånefacilitet som säkrar Bolagets kapitalbehov. Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Invent Medics (www.inventmedic.se), Sedermera Fondkommissions (www.se­dermera.se) samt Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavare av teckningsoptioner tecknar nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner senast den 18 mars 2021, alternativt säljer innehavda TO 1 senast den 16 mars 2021.

TO 1 i sammandrag

Nyttjandeperiod: 25 februari – 18 mars 2021.

Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Invent Medic till en kurs om 6,75 SEK per ny aktie.

Emissionsvolym: Det finns 2 209 590 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Invent Medic cirka 14,9 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 16 mars 2021.

Antal utestående aktier: 14 730 608 stycken.

Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 99,4 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer antalet aktier i Invent Medic öka med 2 209 590 aktier, till 16 940 198 aktier och aktiekapitalet kommer öka med 220 959,00 SEK till 1 694 019,80 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 13 procent (baserat på nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1). Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Bolaget cirka 14,9 miljoner SEK före emissionskostnader.

Teckningsåtagande och lånefacilitet

Bolaget har, som tidigare kommunicerats genom pressmeddelande, ingått avtal om tecknings- och garantiåtagande, vilka tillsammans omfattar cirka 5 MSEK, motsvarande cirka 34 procent av den totala emissionslikvid teckningsoptioner av serie TO 1 kan inbringa. Bolaget har även ingått avtal om en lånefacilitet om 10 MSEK med Råsunda Förvaltning Aktiebolag, vilket tillsammans med tecknings- och garantiåtagandet säkrar Bolagets kapitalbehov för de kommande 12 månaderna, även om optionsinlösen ej nyttjas fullt ut.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic och agerar även genom varumärket Nordic Issuing emissionsinstitut i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

För ytterligare information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:
Karin Bryder
VD, Invent Medic Sweden AB
Telefon: +46 (0) 723 811 710
E-post: info@inventmedic.com
www.inventmedic.com

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Prenumerera

Dokument & länkar