Invent Medic publicerar Bokslutskommuniké

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för verksamhetsåret 2019. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kronor (SEK). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

SAMMANFATTNING

Stark avslutning på året med första beställning av Efemia från en svensk
hälsovårdsregion samt distributionsavtal för Norge, Nederländerna och Belgien.

TOLV MÅNADER (januari–december 2019)

 • Bolagets försäljning uppgick till 620 (41) KSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (17) KSEK.
 • Aktiverat arbete för egen räkning 0 (427) KSEK.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 13 357 (9 795) KSEK.
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -12 743 (-9 311) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,23 (-0,94) SEK.
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2 606 KSEK.
 • Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019-01-01–2019-12-31

FJÄRDE KVARTALET (oktober–december 2019)

 • Bolagets försäljning uppgick till 372 (41) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Aktiverat arbete för egen räkning 0 (0) KSEK.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 4 150 (2 747) KSEK.
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -3 783 (-2 706) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,37 (-0,26) SEK.

VD Karin Bryder sammanfattar kvartalet
Under det fjärde kvartalet 2019 erhölls den första beställningen av Efemia från en svensk hälsovårdsregion, och vi kunde presentera marknadslanseringar i Norge, Nederländerna och Belgien. Samtidigt inleddes försäljningen i Tyskland och Storbritannien med positivt gensvar från både användare, distributörer och aktörer inom den allmänna hälsovården. Dessutom utökade vår danska distributör Props & Pearls sin räckvidd och är nu registrerad som distributör till 21 kommuner i landet, inklusive Köpenhamn. Dessa framsteg innebar att vi kunde avsluta ett framgångsrikt 2019 på bästa möjliga sätt. Vi ser nu fram emot ett oerhört spännande 2020 då vi förväntar oss att kunna visa upp betydande försäljningsvolymer och -intäkter samtidigt som den internationella expansionen med Efemia accelereras ytterligare. Fokus ligger på
etablering i fler europeiska länder samt planering inför att ta steget in i USA. För att finansiera denna satsning kommer en företrädesemission att genomföras med teckningsperiod nu i februari, och min förhoppning är att både gamla och nya aktieägare väljer att deltaga och följa med på bolagets fortsatta resa med sikte på att ta Efemia över Atlanten.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020.

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Prenumerera