Invent Medic Sweden AB planerar för utvidgad lansering till en större målgrupp genom varumärket Arcamea

Report this content

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) meddelar härmed att styrelsen beslutat att utvidga marknadslanseringen av TVS i Sverige till att omfatta både konsumentmarknad och sjukvård. Styrelsen bedömer att den utvidgade marknadslanseringen kommer att öka tillgängligheten av produkten och ge bolaget utökade marknadsmöjligheter. TVS, som nyligen genomgått en klinisk studie med positiva resultat, kommer därmed att kunna användas för att hindra urinläckage vid ansträngningsinkontinens oavsett om kvinnan har sökt sig till vården eller ej. Den utvidgade marknadslanseringen föranleder ingen tidsförskjutning, utan TVS är avsedd att marknadslanseras enligt plan i Sverige efter sommaren 2018. TVS kommer att marknadslanseras under det nya varumärket Arcamea, vilket på lång sikt kommer att fungera som ett varumärke där en portfölj av produkter och behandlingar riktade mot kvinnors hälsa saluförs. Arcameas webbplats (www.arcamea.com) har idag offentliggjorts.

TVS har nyligen validerats i en klinisk studie vilken visade signifikant reduktion av urinläckage och att produkten är säker att använda. TVS ska nu genomgå CE-märkningsprocess och marknadslansering är planerad att ske efter sommaren 2018. Invent Medics initiala plan var att marknadslansera TVS till sjukvården. Ansträngningsinkontinens är emellertid ett utbrett problem. Var femte kvinna över 35 år besväras av återkommande urinläckage. Styrelsen har därför beslutat att utvidga marknadslanseringen av TVS genom att inkludera konsumentmarknaden parallellt med sjukvården. Marknadslanseringen kommer således att ske dels genom direktförsäljning och införsäljning mot apotek samt genom införsäljning till sjukvården. Med den utvidgade lanseringen är målsättningen att fler kvinnor ska kunna erbjudas en effektiv och säker produkt för att minska problematiken med ansträngningsinkontinens. Denna lanseringsplan för TVS innebär inte någon förskjutning gentemot ursprunglig tidsplan, utan marknadslanseringen i Sverige planeras efter sommaren 2018.

Marknaden för området ”Kvinnors Hälsa” bedöms av styrelsen som omfattande. Invent Medic ser möjligheter att vidga sin produktportfölj med kompletterande produkter inom hälsoområdet och lanserar därför varumärket Arcamea (www.arcamea.com). Arcamea betyder "min ask" på latin och representerar dels en säker plats för lagring av föremål dels bolagets kunskap och lösningar som ger kvinnor ökad makt när det gäller deras hälsa. TVS, som kommer att få ett nytt namn i samband med marknadslansering, är den första produkten som kommer att marknadslanseras under Arcameas varumärke.  

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811710
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018.

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt benämnd TVS som är ett icke-kirurgiskt hjälpmedel vid kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS är utvecklad i syfte att öka livsglädjen för de många kvinnor som idag känner sig osäkra och bundna av urinläckage pga. ansträngningsinkontinens. Produkten har validerats i en klinisk studie med goda resultat och är patenterad i USA och Europa. TVS baseras på samma vetenskapliga grund och har en liknande verkningsmekanism som den så kallade TVT-metoden, vilken är Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS kan dessutom användas under den tiden som andra icke-kirurgiska behandlingar genomförs så att kvinnan direkt kan få en lättnad. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter som ska vara lätta att använda. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar