Kallelse till extra bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Invent Medic Sweden AB (publ), 556682-1046, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 april 2021.

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 9 april 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 mars 2021, ha anmält sitt deltagande senast tisdagen den 8 april 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Invent Medic Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.inventmedic.com, under menyn Investerarinformation/ Bolagsstyrning/ Bolagsstämmor.

Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Invent Medic Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 8 april 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Invent Medic Sweden AB, Scheelevägen 2, 223 81 Lund eller med e-post till anmalan@inventmedic.com.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.inventmedic.com, under menyn Investerarinformation/ Bolagsstyrning/ Bolagsstämmor. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast den 30 mars 2021, till Invent Medic Sweden AB c/o Styrelsen, Scheelevägen 2, 223 81 Lund eller via e-post till karin.bryder@inventmedic.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.inventmedic.com.

Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om bolagets behandling av personuppgifter se integritetspolicy på bolagets webbplats, www.inventmedic.com.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 14 730 608 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om nyemission
  7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 6 – Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att extra bolagstämman beslutar en riktad nyemission av aktier. Rätt att teckna aktier enligt beslutet ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast tillkomma Råsunda Förvaltnings AB.

Totalt omfattar den riktade emissionen 444 444 aktier. Vid full teckning kommer Bolagets aktiekapital att öka med 44 444 kr.

Emissionskursen för varje aktie ska vara 6,75 kronor.

Teckning av aktier genom den riktade nyemissionen ska ske genom kontant betalning senast den 15:e april, 2021.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com 

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Prenumerera