Kommuniké från extra bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Report this content

Idag, den 12 oktober, hölls extra bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade den extra bolagsstämman om ändring av bolagsordningen varigenom bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor och antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade extra bolagsstämman om en företrädesemission av 12 074 701 aktier, varigenom bolagets aktiekapital ökas med högst 1 207 470,1 kronor.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid fyra befintliga aktier berättigar till teckning av tre nya aktier. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av emissionsbeslutet.

Teckningskursen för varje aktie ska vara 2 kronor och teckning av aktier ska ske under perioden 22 oktober – 5 november 2021. Ett informationsmemorandum kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början. För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för företrädesemissionen, se Invent Medics pressmeddelande den 9 september 2021.

På grund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes extra bolagsstämman enbart genom förhandsröstning (så kallad poströstning) enligt tillfällig lagstiftning.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida, www.inventmedic.com/investrarinformation/Bolagsstyrning/Bolagsstämmor, senast tisdagen den 19 oktober 2021.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Anna Lindström, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com 

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia Bladder Support, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Prenumerera

Dokument & länkar