Invest Talks - Sektoranalys Health Care: Glycorex siktar på accelererad tillväxttakt med geografisk expansion och nya produkter

Report this content

Medicinteknikbolaget Glycorex har utvecklat en världsunik nanoteknologiplattform som selekterar och avlägsnar antikroppar i blodet. Teknologin har resulterat i
helt nya möjligheter att genomföra transplantationer över blodgruppsgränserna. Nu rustar Glycorex för en accelererad tillväxttakt med nya tillämpningsområden som båda adresserar potentiella miljardmarknader: en produkt för framtagning av universell blodplasma samt specifik behandling av autoimmuna sjukdomar. Det berättar Pontus Nobréus, vd på Glycorex Transplantation.

Berätta om Glycorex Transplantation och er affärsidé.

–Bolaget grundades 1996. Vi har utvecklat en mångsidig och kraftfull nanoteknologi med en rad potentiella tillämpningsområden. 2001 genomfördes världens första framgångsrika njurtransplantation över blodgruppsgränserna tack vare vår produkt Glycosorb®ABO, som möjliggör blodgruppsinkompatibla organtransplantationer. Vår teknologi används inom flera olika typer avtransplantationer, bland annat lever-, hjärt- och stamcellstransplantationer. Glycosorb®ABO har hittills använts framgångsrikt vid närmare 5 000transplantationer.

Glycosorb®ABO har hittills använts i 28 länder på fyra kontinenter. Hur ser er geografiska expansionsplan ut?

–Vår största marknad för Glycosorb®ABO är för närvarande Europa med Tyskland i spetsen. Vi är sedan länge väletablerade i Europa och siktar nu på ytterligare tillväxt i Indien, Mexiko och Turkiet, länder med den största tillväxtpotentialen för njurtransplantationer från levande givare. Vi finns redan representerade i dessa länder via distributörer. Nyligen godkändes produkten i Turkiet och säljaktiviteter samt initiativ för att inkludera blodgruppsinkompatibla transplantationer i kostnadsersättningssystemet har redan påbörjats. Bara för våra tillväxtmarknader Indien, Mexiko och Turkiet finns en årlig potential mellan 125 och 185 MSEK för Glycosorb®ABO. USA är väldens största marknad för njurtransplantationer och här ser vistora möjligheter givet de nya nationella målenatt dubblera antal njurtransplantationer det kommande decenniet. För en lansering i USA krävs regulatoriskt godkännande från FDA och dessvärre försenade Covid-19 vårt registreringsarbete men vi arbetar för att återuppta detta 2021. 

Ni har även lanserat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma (UBP) för transfusionsklinikeroch blodbanker. Hur ser potentialen ut för den produkten?

–Vår UBP-produkt kan på ett enkelt sätt användas för att framställa universell blodplasma. Med UBP- produkten kan blodbanker och transfusionskliniker säkerställa tillgänglighet av rätt blodplasma ochpå så sätt öka säkerheten vid blodtransfusioner samt förbättra lagerhållning och logistik. Produkten CE-märktes i juni 2020 och en lansering har påbörjats i egen regi. Vår strategi är att låta utvalda nyckelkunder börja använda produkten, vilket lägger grunden till en fortsatt lyckosam och bred lansering. Efterfrågan på universell blodplasma uppgår till cirka 1 miljon enheter per år bara inom EU med en marknadspotential på mer än en miljard kronor.

Er teknologiplattform används även för att effektivt eliminera de specifika antikroppar, autoantikroppar, som bildas av patienter med autoimmuna sjukdomar. Hur långt har ni kommit i utvecklingen av er produkt för patienter med reumatoid artrit (RA)?

–Den potentiella marknaden är mycket stor, enbart inom EU finns det 5 miljoner patienter som lider av RA. 10 procent av patienterna svarar dessvärre inte på de befintliga behandlingarna, som syftar till att bromsa sjukdomsförloppet och lindra smärtan. De hamnar då i en terapeutisk återvändsgränd med sämre prognos. Med vår teknologi hoppas vi kunna erbjuda ett behandlingsalternativ även för dessa patienter. Vi värderar den potentiella marknadenför vår RA-produkt till minst 5 miljarder kronor. Biokompatibilitetsstudierna har genomförts med goda resultat, nu inleder vi planeringen av vår första kliniska studie på RA-patienter och vår förhoppning är att kunna påbörja denna studie 2021.

Ni överväger ett listbyte. Vad är bakgrunden till det?

–Vi har varit noterade på NGM sedan 2001. Som en del av arbetet med att accelerera tillväxttakten utvärderar vi nu möjligheten att byta till en större lista. Vår ambition är att listbytet ska bidra till att attrahera en bredare grupp investerare som tror på vår potential och vårt pågående arbete med att utveckla två helt nya affärsområden.

Vilka faktorer gör Glycorex till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

–Vi är ett väletablerat bolag som redan 2001 lanserade vår första produkt för klinisk användning. Vi har en tydlig och stabil position inom transplantationsområdet och en stark finansiell ställning efter den nyemission som gjordes 2020. Nu fokuserar vi på att ytterligare bredda vår verksamhet genom att tillämpa vår nanoteknologi på två helt nya områden. Men även på transplantationsmarknaden ser vi goda möjligheter attväxa, såväl geografiskt, som med andra applikationer utanför njurtransplantationer. Dessa faktorer sammantaget innebär att risknivån för aktieägare som väljer att investera i Glycorex är låg i förhållande till andra medicintekniska bolag som ännu inte etablerat produkter på marknaden.


Fakta: 

Glycosorb®ABO är en av Glycorex Transplantation egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar
för att möjliggöra blodgruppsinkompatibla transplantationer. Glycorex har även utvecklat, CE-märkt och lanserat en produkt för framtagning av universell blodplasma. Utöver detta utvecklar Glycorex produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, primärt reumatoid artrit och Myasthenia gravis. Glycorex Transplantation är noterade på NGM Main Regulated Equity, kortnamn GTAB B.


Läs mer på: glycorex.se/investerare/ 

Skribent: Annika Wihlborg, Invest Talks Studio investtalks.se  
 

Friskrivning från ansvar:
Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Innehåller intervjuer från Invest Talks Studios kunder med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel. Läs mer på: investtalks.se

Invest Talks IR-intervjuer med aktuella börs-vd:ar. Distributionspartner: Dagens Industri.


Prenumerera

Media

Media