Invest Talks - Sektoranalys Health Care: Scandion Oncology utvecklar läkemedel som ger nytt hopp för patienter med cancerläkemedelsresistens

Report this content

Scandion Oncology är ett innovativt danskt bioteknikbolag som befinner sig i fas II- studier. Bolaget har tagit sig an en av cancervårdens mest angelägna utmaningar, cancerläkemedelsresistens. Bolaget utvecklar first-in-class läkemedel där bolagets ledande läkemedelskandidat SCO-101, i prekliniska studier har visat sig förbättra effekten av befintliga cancerbehandlingar, vilket ger nytt hopp för patienter som tidigare saknat behandlingsalternativ. Det berättar Bo Rode Hansen, vd på Scandion Oncology.

Scandion Oncology grundades 2017 som en spinoff från Köpenhamns universitet och läkemedelsbolaget Saniona. Berätta mer om verksamheten.

–Vi har kommit långt sedan företaget grundades. Under de senaste 12 månaderna har vistartat två kliniska studier med vår ledande läkemedelskandidat SCO-101 som behandlar cancerläkemedelsresistens. Vidare, har vi förstärktmanagement och styrelse, genomfört bolagets största kapitalanskaffning – alla faktorer som bidrar till att vi kan fortsätta fokusera på utveckling av vår pipeline och kommersialisering för att ta Scandion till nästa nivå. –Majoriteten av alla patienter med metastaserad cancer utvecklar resistens mot sin behandling och hela 90 procent av cancerrelaterade dödsfall beror på cancercellernas resistens mot cancerläkemedel. Det finns därmed ett tydligt medicinskt behov av läkemedel som verkar även för de patienter vars cancercellerhar utvecklat resistens. Vi utvecklar cancerläkemedel som kan häva resistensen och återigen göra cancercellerna mottagliga för behandlingen. Ikombination med befintliga cancerläkemedel har våra läkemedelskandidater möjlighet att förlänga patienters överlevnadstid.

Hur långt har ni kommit i arbetet med era läkemedelskandidater?

–Vi har hittills utvecklat flera läkemedelskandidater, bland dem SCO-101 och SCO-201. I prekliniska studier har våra läkemedelskandidater visat en förmåga att motverka cancerläkemedelsresistens. CORIST studien med vår ledande läkemedelskandidat, SCO-101 i fas II, riktar sig till patienter med kolorektalcancer vilket är en av de vanligaste cancerformerna. När kolorektalcancer har metastaserats finns det endast några få medicinska behandlingsalternativ tillgängliga. Tyvärr utvecklar majoriteten av patienterna läkemedelsresistens vilket bidrar till den höga dödligheten. I CORIST studien meddelade vi nyligen att vi har behandlat 12 patienter med SCO-101 och FOLFIRI i vår första kohort och har nu fått grönt ljus att gå vidare med nästa kohort. I december 2020 initierade vi vår fas Ib studie, PANTAX, som riktar sig till patienter med bukspottkörtelcancer. Patienter med bukspottkörtelcancer har dålig prognos eftersom många av patienternas cancerceller redan är resistenta när sjukdomen diagnostiseras. Vi ser fram emot att rapportera från den studien senare i år. Medan fas I- och fas II-studierna pågår undersöker vi även SCO- 101s potential inom andra cancerindikationer, inklusive bröstcancer.

Vilka faktorer gör Scandion Oncology intressant utifrån ett investeringsperspektiv?

–Globalt får allt fler människor cancer, vilket gör det till den näst vanligaste dödsorsaken efter hjärt- kärlsjukdomar. Marknaden värderas för närvarande till 37 miljarder USD och det beräknas att marknaden kommer att växa kraftigt till 56 miljarder USD 2024. Genom att visa att en kombination av våra läkemedel och befintliga kemoterapibehandlingar leder till förbättrade behandlingsresultat bedömer vi att vi kan ta en betydande marknadsandel på den expansivamarknaden för kemoterapi. Milstolpar under 2021 inkluderar avläsningar från den första delen av vår pågående fas II-studie, CORIST, under första halvåret, följt av avläsningar från den första delen av den pågående fas Ib-studien, PANTAX.

Hur ser er utvecklingsagenda ut de kommande åren? 

–Vårt mål är att ingå partnerskap med framstående läkemedelsaktörer för att kommersialisera våra läkemedelskandidater. Detta gäller först och främst SCO-101, kandidaten förväntas uppnå proof-of- concept 2022. Vår ambition är också att ingå ett samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag som utvecklar nya cancerläkemedel där resistens också spelar en central roll. Vi genomför nuen preklinisk studie i samarbete med Alligator Bioscience, som undersöker antitumöreffekten av SCO-101 i kombination med Alligator Biosciencesantikropp och kemoterapi. Resultaten från studien förväntas under andra kvartalet 2021.

Vilka faktorer bidrar till att ni är verksamma på en växande internationell marknad med stor potential?

–Vi är bland de första som utvecklar läkemedel som riktar sig mot cancerläkemedelsresistens och underbyggs av vetenskaplig erfarenhet inom området. Vi har lång erfarenhet av att bygga framgångsrika team inom onkologi och ser många intressanta möjligheter att fortsätta utveckla vår pipeline genom att genomföra studier som utvärderar om våra läkemedelskandidater kan användas mot ytterligare cancerindikationer.

Fakta: Scandion Oncology är ett bioteknikbolag i fas II. Bolaget utvecklar first-in-class
läkemedel för behandling av cancer som visar resistens mot cancerbehandlingar. Bolagets ledande läkemedelskandidat SCO-101, har i prekliniska studier, tillsammans med befintliga cancerbehandlingar visat förbättra effekten av kemoterapibehandling. SCO-101 befinner sig nu i fas II-studier för patienter med kemoterapiresistent metastaserad kolorektalcancer och i fas Ib-studier för patienter med metastaserad bukspottkörtelcancer. Scandion Oncology grundades 2017 och har sitt huvudkontor i Köpenhamn. Scandion Oncology är noterat på Nasdaq First North Growth Market Sweden, kortnamn SCOL.


Läs mer på: scandiononcology.com/investors/overview/
Skribent: Annika Wihlborg, Invest Talks Studio investtalks.se

 

Friskrivning från ansvar:
Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Innehåller intervjuer från Invest Talks Studios kunder med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel. Läs mer på: investtalks.se

Invest Talks IR-intervjuer med aktuella börs-vd:ar. Distributionspartner: Dagens Industri.

Prenumerera

Media

Media