Sektoranalys Energi: Maha Energy befinner sig i en expansionsfas med listbyte och banbrytande utvinningsteknik

Report this content

Maha Energy är ett uppströmsolje- och gasbolag som utvecklar underpresterande oljetillgångar på en global basis. Bolaget befinner sig i en intensiv tillväxtfas och har nyligen gjort ett listbyte och tilldelats ett attraktivt utvinningsområde på ett oljefält i Oman. Dessa två faktorer öppnar upp många intressanta möjligheter för Maha Energy, enligt bolagets vd och grundare Jonas Lindvall.

Maha Energy grundades 2013 och är i huvudsak inriktade på att effektivisera utvinningen av olja på befintliga oljefält. Berätta mer om er affärsidé.

–Med de vanligast förekommande metoder utvinns i genomsnitt endast mellan 25 och 30 procent av de oljefyndigheter som identifierats på ett oljefält. Vi använder oss av moderna ingenjörsteknologier som ökar utvinningsgraden på befintliga oljefält. Med modern teknologi och erfarenhet kan man, med låg risk, ofta öka utvinningsgraden vilket är ett effektivt sätt att generera mer värde ur oljereservoarerna.

Hur har ni arbetat hittills, hur ser er affärsmodell ut?

–Vår affärsmodell bygger på en trebensstrategi, vilket innebär att vi sprider våra risker genom att fokusera på tre geografiska olika affärsområden. I dag är vi verksamma på oljefält i såväl USA som Brasilien och Oman. Dessutom så är grundprincipen i verksamheten att öka utvinningsgraden på befintliga oljefält som också står för ungefär 50 procent av våra tillgångar. 40 procent av tillgångsportföljen står för återvändning till oljefält som upptäckts men som av olika anledningar inte exploaterats. Sist men inte minst, så består resterande 10 procenten av prospektering där vi strävar efter att identifiera oupptäckta oljekällor i anslutning till kända oljefält.

Hur har ni påverkats av Coronapandemin?

–Pandemin har självklart påverkat alla bolag, men eftersom vår affärsmodell baseras på flera olika affärsområden och geografiska verksamhetsområden har vi snabbt kunna anpassa oss till det rådande världsläget. Vi gick dessutom i in i pandemin med en stark kassa, vilket förstås kommit väl till hands. När pandemin slog till förra våren fokuserade vi på att minska vår kostnadsbild. När läget stabiliserades något under sensommaren ökade vi investeringstakten igen. Det faktum att vi är verksamma på tre olika oljefält i olika världsdelar gör att vi kan parera marknadsförändringar väldigt snabbt. Dessutom så genererade Pandemin inköpsmöjligheter, vilket vi tillvaratog under andra kvartalet då vi köpte oljefält i USA till ett, milt sagt, rabatterat pris.

Vilken strategi och vilka målsättningar har ni formulerat för de kommande åren?

–I dagsläget producerar vi i genomsnitt 4000 fat olja per dag. Vår ambition är att successivt öka utvinningstakten, i första steget, till 15 000 fat om dagen. Under 2020 lade vi grunden till det målet genom förvärv av oljefält i USA och i Oman. Nu handlar vårt arbete mycket om att steg för stegförverkliga det kapitalprogram vi formulerat för de kommande åren.

I december bytte ni lista från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudlista. Vilka faktorer låg bakom listbytet?

–Noteringen på First North har varit mycket gynnsam för oss som bolag, vi har nästan fyrdubblat vår oljeproduktion under de år då vi varit noterade där. Listbytet gör oss tillgängliga för en bredare grupp av investerare, vilket bidrar till att vi på sikt kan nå vårt mål att fyrdubbla vår produktion igen. 

Hösten 2020 tilldelades ni ett nytt olje- producerande område i Oman, en viktig milstolpe i Maha Energys historia. Vilka nya möjligheter genererar det?

– Vi vann en upphandling organiserad av Omans olje-ministerie och har därmed fått rättigheterna att utveckla ett existerande olje-producerande område på det tidigare upptäckta Mafraq-oljefältet, som hittades av Petroleum Development Oman (PDO) 1988. Nu när vi även arbetar från Oman så bidrar det till ytterligare diversifiering av vår verksamhet. Att få möjlighet att utforska och utveckla Mafraq- oljefältet är en exceptionell möjlighet att tillföra värde till vår verksamhet och folket i Oman.

Vilka faktorer gör Maha Energy till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

–85 procent av världens energi kommer från fossila bränslen, varav en tredjedel genereras via olja. 65 procent av den olja som används går tilltransportsektorn, medan den resterande andelen i huvudsak används för tillverkning av petrokemiska produkter. Oljesektorn är därmed en central sektor för hela världen. Energisektorn har dessutom varit undervärderad de senaste fem åren. Vi är ett bolag med god lönsamhet, genomtänkt riskspridning och med innovativa ingenjörsteknologier som verkligen efterfrågas i oljesektorn.


Fakta:

 Maha Energy AB är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam i Brasilien, USA och Oman. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm, kortnamn MAHA-A.

Läs mer på: https://mahaenergy.ca/sv/for-investerare/maha-aktien.html 
Skribent: Annika Wihlborg, Invest Talks Studio investtalks.se

Friskrivning från ansvar:
Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Innehåller intervjuer från Invest Talks Studios kunder med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel. Läs mer på: investtalks.se

Invest Talks IR-intervjuer med aktuella börs-vd:ar. Distributionspartner: Dagens Industri.

Prenumerera

Media

Media