Stora delar av fastighetsmarknaden har stått stadig under Coronapandemin - Invest Talks Sektor: Fastigheter med Albin Sandberg, fastighetsanalytiker på Kepler Cheuvreux

Report this content

Fastighetsmarknaden är het och utvecklingen går snabbt just nu, med många nya noteringar och milstolpar som nås i de bolag som redan finns på börsen. Många investerare söker exponering mot fastighetssektorn i sin portfölj, men för att kunna välja ut guldkornen gäller det att veta hur man analyserar bolagen på ett långsiktigt klokt sätt. Vi bad Albin Sandberg, fastighetsanalytiker på Kepler Cheuvreux, att dela med sig av sin syn på fastighetsmarknadens utveckling och ge sina bästa råd till investerare.

 –Transaktionsvolymerna är fortsatt höga med ett starkt kapitalflöde till fastighetssektorn, som visat sig vara mer stabil än många trott under Coronapandemin. Många betraktar fastighetsbranschen som en homogen sektor, men utvecklingen och förutsättningarna skiljer sig mycket åt mellan olika delar av sektorn. Samhällsfastigheter, logistikfastigheter och hyresrättsbostäder hör till pandemins vinnare, medan det fortfarande råder en viss osäkerhet angående kontorsmarknadens utveckling efter Coronapandemin. Ytterligare en del av fastighetssektorn som drabbats hårdare av pandemin är handelsfastigheter i citylägen, säger Albin Sandberg. Samhällsfastigheter är en del av fastighetsbranschen som genererat mycket intresse på senare tid. Allt fler investerare har ett samhällsfastighetsbolag i sin portfölj. Det stora intresset beror, enligt  Albin Sandberg, dels på de demografiska förändringarna som genererar en expansiv marknad för samhällsfastigheter, dels möjligheten till god riskjusterad avkastning till följd av samhällsfastighetsbolagens långsiktigt stabila hyresintäkter.

Analysera bolagens utdelningshistorik

–Några faktorer som jag brukar lägga vikt vid när jag analyserar olika fastighetsbolag är bland annat bolagets utdelningshistorik och förvaltningsresultat. Ett av de mest använda nyckeltalen är P/NAV, alltså aktiepriset genom substansvärdet på svenska. Substansvärdet är då värdet på det justerade bokförda egna kapitalet plus skillnaden mellan detta värde och dess marknadsvärde. Ett annat viktigt nyckeltal är P/FFO, alltså aktiepriset genom vinsten per aktie. Detta används i mångt och mycket i stället för P/E-talet som är populärt i många andra sektorer. Ett bolags P/FFO kan användas för jämförelser med börsen som helhet, samma bolag över tid, och andra bolag. Men man bör även ha i åtanke att karaktären på bolagens fastighetsbestånd kan påverka dess P/FFO, säger Albin Sandberg.
–Bolagets utdelningshistorik ger en viktig signal om hur stabila de underliggande kassaflödena är och hur robust affärsverksamheten är. För investerare som söker en fastighetsinvestering med ett lågt mått av volatilitet är just den här stabiliteten förstås attraktiv, säger Albin Sandberg.

 

Goda tillväxtmöjligheter på kontorsmarknaden

Det är viktigt att titta på vilken sorts fastigheter bolaget äger. Hyresbostäder kan exempelvis belånas betydligt högre än butiker eftersom kassaflödena därifrån är säkrare. En tumregel som Albin Sandberg alltid har när han analyserar fastighetsbolag är att undersöka om bolagets vd har en stor del av sin egen förmögenhet placerad i bolagets aktier. 

–Just kontorsmarknaden tycker jag är särskilt intressant just nu, i synnerhet med tanke på att många fastighetsbolag med exponering mot kontorsmarknaden är relativt lågt värderade till följd av oron under pandemin. Investerare som vågar satsa på kontorsmarknaden nu skulle kunna ta del av en  fin värdeutveckling när marknaden tar fart igen efter pandemin, säger Albin Sandberg.

Läs mer på: https://www.keplercheuvreux.com/en/offices/Skribent: 

Annika Wihlborg, Invest Talks Studio

Friskrivning från ansvar:
Intervjun är producerad av Invest Talks Studio på uppdrag av bolaget. Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel. Besök vårt nyhetsrum på: https://news.cision.com/se/invest-talks---content-relations-sverige

Invest Talks IR-intervjuer med aktuella börs-vd:ar. Distributionspartner: Dagens Industri.

Prenumerera