Årsstämma i Latour

Report this content

Vid årsstämma i Investment AB Latour (publ) den 7 maj 2019 beslutades att:

 • utdelning ska ske med 2,50 kronor per aktie,

 • till styrelseledamöter genom omval utse Anders Böös, Mariana Burenstam Linder, Carl Douglas, Eric Douglas, Olle Nordström och Lena Olving. Till styrelseledamöter genom nyval utse Johan Hjertonsson och Joakim Rosengren. Till styrelsens ordförande valdes Olle Nordström,

 • till revisor utse ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers intill slutet av årsstämman 2020,

 • bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om återköp av egna aktier om maximalt 10 procent av antalet utestående aktier samt att besluta om överlåtelse av egna aktier som betalning vid företagsförvärv och/eller i samband med bolagets köpoptionsprogram,

 • bemyndiga styrelsen att erbjuda ledande befattningshavare att på marknadsmässiga grunder förvärva köpoptioner om maximalt 800 000 aktier av serie B, motsvarande maximalt 0,13 procent av bolagets totala antal aktier. Beslutet innebär att aktierna kan säljas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt villkoren för köpoptionerna,

  Styrelsens beslut att utnyttja återköpsbemyndigande

  Styrelsen beslöt vidare vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att utnyttja bemyndigandet att återköpa egna aktier. Förvärv skall kunna ske från den 8 maj 2019 till och med nästkommande årsstämma till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet på Nasdaq OMX Stockholm.

  Göteborg 2019-05-07

  Investment AB Latour (publ) Jan Svensson, CEO

  Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Jan Svensson eller ekonomi- och finansdirektör Anders Mörck, tel. 031-89 17 90.

  Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019, kl. 19.00 CEST.

Prenumerera

Dokument & länkar