Delårsrapport januari – juni 2013

SUBSTANSVÄRDET

• Substansvärdet uppgick till 171 kronor per aktie jämfört med 162 kronor per aktie vid ingången av året. Detta motsvarar en ökning med 8,9 procent justerat för utdelning jämfört med utdelningsjusterat jämförelseindex (SIXRX) som ökade med 9,0 procent. Substansvärdet per den 19 augusti uppgick till 184 kronor per aktie.1)

INDUSTRIRÖRELSEN
Andra kvartalet

• Industriföretagens orderingång ökade till 1 889 (1 880) Mkr, en organisk tillväxt för jämförbara enheter med –5 procent justerat för valutaeffekter.

• Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 1 764 (1 760) Mkr, en organisk tillväxt för jämförbara enheter med 4 procent justerat för valutaeffekter.

• Rörelseresultatet före strukturkostnader uppgick till 168 (170) Mkr, en minskning med 1 procent, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 9,5 (9,7) procent, för kvarvarande verksamheter 2).

• Swegon förvärvade Walter Meier (Klima Deutschland) med 111 anställda och 37 MEUR i årsomsättning. Se vidare sidan 3 i delårsrapporten.

Januari till juni

• Industriföretagens orderingång minskade till 3 574 (3 653) Mkr, en organisk tillväxt för jämförbara enheter med –6 procent justerat för valutaeffekter.

• Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 3 384 (3 468) Mkr, en organisk tillväxt för jämförbara enheter med –6 procent justerat för valutaeffekter.

• Rörelseresultatet före strukturkostnader uppgick till 300 (318) Mkr, en minskning med 6 procent, motsvarande en rörelsemarginal på 8,8 (9,2) procent, för kvarvarande verksamheter 2).

KONCERNEN

• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 710 (722) Mkr.

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 624 (650) Mkr, vilket motsvarar 3,91 (4,08) kronor per aktie.

• Nettolåneskulden uppgick till 2 185 Mkr vid utgången av juni, jämfört med 1 568 Mkr vid utgången av året, och motsvarar 7,4 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN

• Börsportföljens värde ökade under halvåret med 11,1 procent justerat för utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 9,0 procent.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

• LSAB förvärvade Teroteknisk Service i Norge. Se vidare sid 3 i delårsrapporten.

1) Substansvärdet den 19 augusti 2013 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 19 augusti, och med samma värden som 30 juni för den onoterade portföljen.

2) Exklusive under 2012 såld verksamhet.

VD-ORD

Den helägda industrirörelsen levererade ett under omständigheterna acceptabelt rörelseresultat under andra kvartalet. Justerat för strukturkostnader blev rörelsemarginalen 9,5 procent jämfört med 9,7 procent föregående år. Resultatnedgången skall ses i skenet av en negativ organisk tillväxt på -4,4 procent justerat för valuta.

I ett svagt konjunkturklimat har vi nu under det senaste året konsekvent genomfört ett flertal offensiva aktiviteter i syfte att utveckla våra verksamheter. Vi har stärkt våra befintliga marknadspositioner och produkter, rationaliserat våra verksamheter samt genomfört förvärv. Som exempel har vi inom Swegon genomfört två relativt stora förvärv som på årsbasis innebär 15 procents förvärvad tillväxt, etablerat produktion av kylaggregat i Indien och vi har lanserat ett antal nya produkter. Inom Latour Industries har LSAB fortsatt expandera trots en svag efterfrågesituation och REAC har genom ett förvärv i Polen nära nog fördubblat sin verksamhet. Hultafors har gjort ett antal produktlanseringar och marknadsetableringar, samtidigt som omfattande strukturella åtgärder genomförts. Specma har genomfört en mycket omfattande strukturomvandling som nu är inne i sitt slutskede. Rationaliseringsåtgärderna har under första halvåret påverkat resultatet negativt med 16 Mkr som strukturkostnader. Därutöver påverkar naturligtvis de framåtriktade satsningarna resultatet negativt på kort sikt.

Åtgärderna syftar till att nå en stabil och bra lönsamhet även vid nuvarande omsättningsnivåer. Förutsättningarna för ett förbättrat affärsklimat under de kommande kvartalen blir allt tydligare. Vi har lagt grunden för en resultatförbättring när volymerna åter ökar.

Utvecklingen för våra börsnoterade innehav har i allt väsentligt varit bra under första halvåret beaktat rådande marknadsförhållanden. Vårt värdemässigt viktigaste innehav Assa Abloy överträffade marknadens högt ställda förväntningar. Även Securitas, Loomis och Nobia har lämnat bra rapporter. Sweco har under perioden genomfört ett betydande förvärv genom förvärvet av Vectura med 1 200 anställda.

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt
031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00.
Nummer för att ringa in är +46 (8) 505 564 74. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa presentationen besök vår hemsida www.latour.se

Om oss

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna.

Prenumerera