Delårsrapport januari – mars 2015

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 291 kronor per aktie jämfört med 250 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 16 procent jämfört med SIXRX som ökade med 15,8 procent. Substansvärdet per den 28 april uppgick till 304 kronor per aktie.[1]
 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till 21,5 procent under perioden och överträffade därmed index (SIXRX).

INDUSTRIRÖRELSEN

 • Industriföretagens orderingång ökade med 16 procent till 2 144 (1 842) Mkr, innebärande en ökning med 1 procent för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 17 procent till 2 030 (1 730) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 1 procent justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet ökade med 67 procent till 207 (124) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 10,2 (7,1) procent, för kvarvarande verksamheter.
 • REAC träffade avtal om förvärv av en verksamhet i Polen som tillverkar komponenter för ställdon och tilt- och liftsystem. Verksamheten omsätter cirka 30 Mkr.

KONCERNEN

 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 889 (406) Mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt inkluderat en realisationsvinst på 301 Mkr uppgick till 833 (376) Mkr, vilket motsvarar 5,22 (2,36) kronor per aktie.
 • Nettolåneskulden uppgick till 3 394 (2 164) Mkr vid utgången av mars, och motsvarar 6,8 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.
 • Avyttring av samtliga aktier i Academic Work genomfördes i mars månad, med en realisationsvinst på 301 Mkr.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under kvartalet med 19,3 procent justerat för utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 15,8 procent.
 • Förvärv av 30,1 procent av aktierna i Troax, som introducerades på Nasdaq Stockholm strax efter förvärvet. Troax har en årsomsättning på cirka 900 Mkr.

[1] Substansvärdet den 28 april 2015 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 28 april, och med samma värden som 31 mars för den onoterade portföljen.

VD-ORD
”Det är tillfredsställande att kunna redovisa ytterligare ett resultatmässigt riktigt bra kvartal. Detta trots att volymutvecklingen fortsatt är ganska svag. Mars månad var emellertid betydligt bättre än januari och februari, och flera av våra verksamheter känner en större optimism om volymutvecklingen framöver.Överlag är det i Sverige, Norge och Danmark, samt Storbritannien och Irland som vi haft bäst utveckling. Även den viktiga tyska marknaden visade en stabilare utveckling mot slutet av kvartalet. Problemen i Östeuropa kvarstår dock.

För industrirörelsen kan vi summera ett första kvartal där såväl orderingång som fakturering växte med en procent justerat för valutaeffekter och förvärv. Inklusive förvärv och valuta var tillväxten 16 procent i orderingång och 17 procent i fakturering. I sammanhanget är det viktigt att förstå att valutapåverkan är hela 6 procent av den redovisade tillväxten. Orderingången överstiger faktureringen med över 100 Mkr. Samtliga affärsområden förutom Swegon redovisar organisk tillväxt i faktureringen. Allra bäst är Nord-Lock med en faktureringsökning med nära 8 procent justerat för förvärv och valuta. Med tanke på att marknaden överlag inte växer nämnvärt bedömer vi att Nord-Lock tar marknadsandelar från konkurrerande skruvsäkrings-lösningar.

Rörelseresultatet ökade med 67 procent till 207 (124) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 10,2 (7,1) procent. I absoluta tal är det Latour Industries som står för den största vinstökningen från en tidigare låg nivå. Nord-Lock, Hultafors Group och Specma Group bidrar alla med betydande vinstökningar.

Vi ser fortfarande goda förutsättningar till att redovisa bra resultat även i en relativt svag marknadsutveckling. Trots att marknadsutvecklingen var positiv i slutet av kvartalet, är det svårt att tala om någon ihållande uppgång. Därför är det fortfarande svårt att förutse vilken hjälp vi kommer att få från konjunkturen.

Förvärvsaktiviteten i den helägda rörelsen var låg under första kvartalet. Det färre antalet affärer i kvartalet skall dock inte tolkas som att vi inte är aktiva inom förvärvsområdet. Vi har hög aktivitet och analyserar flera bolag som antingen kan adderas till befintliga områden eller avser helt nya affärer. REAC inom Latour Industries träffade under kvartalet avtal om att förvärva delar av Ergolet Group i Polen. Förvärvet stärker REACs marknadsposition inom området elektriska rullstolar. (Se mer information under Förvärv på sidan 3)

Flera av våra börsnoterade innehav rapporterar detta kvartal efter Latour, varför det är svårt att lämna något heltäckande omdöme. De bolag som har rapporterat har dock alla lämnat starka rapporter Vi är också glada att vi under kvartalet adderade ytterligare ett innehav till vår portfölj. I slutet av mars förvärvade Latour 30,1 procent av aktierna i Troax AB strax innan bolagets introduktion på Nasdaq Stockholm.

Börsportföljens värde har under kvartalet ökat med hela 19,3 procent, vilket är bättre än det jämförbara indexet SIXRX som ökat med 15,8 procent. Substansvärdet i Latour ökade under första kvartalet 2015 med 16 procent till 291 kronor per aktie.

Slutligen avyttrade Latour under kvartalet det 20-procentiga innehavet i Academic Work. Latour har varit delägare i Academic Work sedan 2006, när dåvarande SäkI AB förvärvade en minoritetsandel i Academic Work. Investeringen är ett bra exempel på där Latour kunnat bidra till ett bolags fina utveckling genom att stötta bolaget i ett expansivt läge. Försäljningen är dock ett naturligt steg i Latours strävan att vara huvudägare i de verksamheter vi investerar i.”

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
Nummer för att ringa in är +46 (0)8 566 426 62. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida,
www.latour.se eller använd länken:

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=981028&s=1&k=EA3F1AD0B4F7CC88F1253628C23D3D17

Informationen är sådan som Latour är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2015 kl. 08.30.

Prenumerera