Delårsrapport januari – september 2018

Report this content

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 108 kronor per aktie jämfört med 95 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 17,0 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 11,3 procent. Substansvärdet per den 5 november uppgick till 106 kronor per aktie. 1)

 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till 12,6 procent under perioden jämfört med SIXRX som uppgick till 11,3 procent. 

INDUSTRIRÖRELSEN
Tredje kvartalet

 • Industriföretagens orderingång ökade med 21 procent till 2 787 (2 311) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 10 procent justerat för valutaeffekter.

 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 21 procent till 2 857 (2 362) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 10 procent justerat för valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 399 (310) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 14,0 (13,1) procent för kvarvarande verksamheter.

 • Hultafors Group förvärvade Hellberg Safety AB i Stenkullen den 6 juli. Swegon tecknade avtal om att förvärva tyska Zent-Frenger GmbH den 5 september. I september slutfördes också Nord-Locks förvärv av sin spanska återförsäljare IDQ.

Januari – september

 • Industriföretagens orderingång ökade med 19 procent till 8 730 (7 315) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 10 procent justerat för valutaeffekter.

 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 19 procent till 8 392 (7 059) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 10 procent justerat för valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 1 076 (858) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 12,8 (12,1) procent för kvarvarande verksamheter. 

KONCERNEN

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 8 517 (7 230) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 1 952 (2 288) Mkr. Resultatet har påverkats negativt med 570 Mkr som en konsekvens av Assa Abloys goodwillnedskrivning under andra kvartalet. Resultatet har även påverkats negativt av en redovisningsmässig omvärdering av innehaven med 230 Mkr. Exklusive dessa poster ökade resultatet med 20 procent till 2 752 (2 288) Mkr.

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 697 (2 090) Mkr, vilket motsvarar 2,66 (3,28) kronor per aktie.

 • Nettolåneskulden uppgick till 5 233 (4 390) Mkr vid utgången av september och motsvarar 7 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under perioden med 15,5 procent justerat för utdelningar och nettoinvesteringar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 11,3 procent.

 • Under årets första kvartal förvärvades 800 000 aktier i Alimak Group och under tredje kvartalet förvärvades ytterligare 545 000 aktier. Ägarandelen i Alimak Group uppgår efter periodens utgång till 29,2 procent av kapitalet. 

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Swegon har slutfört förvärvet av Zent-Frenger. I övrigt har inga väsentliga händelser skett efter rapportperiodens utgång.

(1) Substansvärdet den 5 november har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 5 november, och med samma värden som 30 september för den onoterade portföljen.

VD-ord
”När vi summerar tredje kvartalet kan vi konstatera att samtliga affärsområden i vår helägda industrirörelse fortsätter växa, en tillväxt som sker både via förvärv och organiskt. Såväl orderingång som fakturering växer med 21 procent under kvartalet. Rensat för förvärv och valutaeffekter är tillväxten nästan 10 procent i orderingång och drygt 10 procent i fakturering. Våra konsekventa satsningar inom produktutveckling, försäljning och marknadsföring i bolagen fortsätter därmed ge god utdelning. Vid utgången av kvartalet uppgick orderstocken till 1 545 (1 234) Mkr och överstiger således föregående års nivå med 25 procent. Industrirörelsens starka tillväxt innebär att rörelseresultatet i absoluta tal återigen uppnår en rekordnivå och vi redovisar det bästa kvartalet någonsin i absoluta tal med ett rörelseresultat uppgående till 399 (310) Mkr och med en rörelsemarginal på 14,0 (13,1) procent. Den senaste 12-månadersperioden har vi överträffat samtliga finansiella mål. Tillväxten var 18 procent, rörelsemarginalen 12,6 procent och avkastningen på operativt kapital var 15,8 procent. Industrirörelsen omsätter nu över 11 miljarder på årsbasis.

Konjunkturen har varit fortsatt stark även under tredje kvartalet, men vi upplever att det finns ett antal marknader som uppvisar en viss tveksamhet och något lägre aktivitet än tidigare, främst gäller detta Storbritannien, Tyskland, Mellanöstern och Kina. Även i Nordamerika finns tecken på en viss avmattning. Trots tecken på avmattning har vår helägda industrirörelse fortsatt att visa bra tillväxt, till exempel Nord-Lock i Asien som även detta kvartal har mycket stark organisk tillväxt på 24 procent och vårt största affärsområde Swegon växer organiskt med nära 13 procent. Även om avmattningen inte haft någon stor effekt på våra verksamheter under tredje kvartalet, förbereder vi nu våra verksamheter för att hantera en eventuellt vikande konjunktur.

Vi bedömer att vår stabila resultatutveckling gör att vi fortsatt kan bygga vår verksamhet för framtiden, även i det fall det skulle bli ett mera osäkert konjunkturläge. Vi fortsätter med oförminskad styrka att söka efter lämpliga förvärv till gruppen och under kvartalet genomfördes två förvärv till industrirörelsen. Dels svenska Hellberg Safety AB till Hultafors Group, dels tyska Zent-Frenger GmbH till Swegon. Läs mer om våra förvärv under 2018 på sidan 4, vilka tillsammans bidrar med drygt 700 Mkr i omsättning på årsbasis.

Värdeutvecklingen på börsen har fortsatt positivt under tredje kvartalet och vår börsportföljs värde har under 9-månadersperioden ökat med 15,5 procent justerat för utdelningar och nettoinvesteringar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som ökade med 11,3 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 17,0 procent justerat för utdelning till 108 kronor per aktie.

Flertalet av våra börsnoterade innehav har nu rapporterat. Överlag har de lämnat bra eller mycket bra rapporter, men som för många andra bolag med ett mycket blandat mottagande. Börsens kortsiktiga rörelser påverkar naturligtvis inte vår inställning till bolagen och inte heller vår långsiktiga hållning som innebär att vi skall medverka till att bygga starka, sunda och lönsamma bolag som genererar aktieägarvärde på lång sikt.”

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 10.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
För att delta på mötet och därmed ha möjlighet att ställa frågor, vänligen ring +46 (0)8 566 426 93.
Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida,
www.latour.se eller använd länken:
http://event.on24.com/wcc/r/1853555-1/53326676C5419E4906A631A6DD7E1D23?partnerref=rss-events

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november 2018, kl. 08.30 CET.

Prenumerera