Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ)

Report this content

Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ) kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats tisdagen den 2 april, 2019. För mer detaljerad information om innehållet i förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman nedan.

Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ)
Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) (”Latour”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 17.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 april 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 30 april 2019.

Anmälan ska ske via telefon 031-89 17 90 eller skriftligen till Latour, Box 336, 401 25 Göteborg, eller via hemsidan www.latour.se. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid, namn på eventuella biträden och namn och personnummer avseende eventuellt ombud. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Latours hemsida www.latour.se och på bolagets huvudkontor.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 30 april 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordningen

 5. Val av justeringsmän

 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

 8. Anförande av verkställande direktören

 9. Beslut om
  a) fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

 11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

 12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och i förekommande fall styrelsesuppleanter

 13. Val av revisionsbolag eller revisorer och revisorssuppleanter.

 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier samt beslut om överlåtelse av egna aktier

 15. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

 16. Beslut om köpoptionsprogram för ledande befattningshavare

 17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9 b, utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 2,50 kronor. Som avstämningsdag föreslås torsdagen den 9 maj 2019. Om stämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen verkställas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 14 maj 2019.

Punkt 2, 10 – 13, ordförande, styrelse och revisionsbolag
Valberedningen, som bestått av Gustaf Douglas, ordförande, Fredrik Palmstierna (familjen Palmstierna inkl. bolag), Olle Nordström (Skirner AB) och Göran Espelund (Lannebo Fonder), har lämnat följande förslag.

 • Till ordförande vid stämman utses Olle Nordström.
 • Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och inga suppleanter.
 • Styrelsens arvode ska sammanlagt uppgå till 8 200 000 kronor, varav 2 200 000 kronor ska utgå till ordföranden och 1 000 000 kronor till envar ledamot som inte är anställd i något av koncernens bolag. Till revisorerna utgår arvode enligt godkänd räkning.
 • Omval av styrelseledamöterna Mariana Burenstam Linder, Anders Böös, Carl Douglas, Eric Douglas, Olle Nordström och Lena Olving samt nyval av Joakim Rosengren och Johan Hjertonsson. De föreslagna styrelseledamöterna presenteras närmare på bolagets hemsida, www.latour.se. Anders G Carlberg och Jan Svensson har avböjt omval.
 • Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av årsstämman 2020.
 • Vidare föreslås att årsstämman utser Olle Nordström till styrelsens ordförande.

Punkt 14, förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget och får avse aktier av serie A eller serie B eller en kombination därav.

Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid handel på Nasdaq Stockholm ska priset motsvara vid förvärvstillfället gällande börskurs med avvikelser som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvet ska ha till syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna, ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv samt för kunna uppfylla åtaganden enligt köpoptionsprogram.

Styrelsen föreslås även bemyndigas, att vid ett eller flera tillfällen intill bolagets årsstämma 2020, äga rätt att besluta om överlåtelse av de egna aktier bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelsen få ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Överlåtelse av egna aktier ska således kunna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som, vid företagsförvärv motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen.

Styrelsen föreslår, för att säkerställa leverans av aktier i enlighet med föreslaget köpoptionsprogram i punkt 16 samt tidigare beslutade köpoptionsprogram, att årsstämman beslutar att de Latour-aktier av serie B som Latour äger och kan komma att äga genom förvärv med stöd av bemyndigandet ovan, kan överlåtas till deltagarna inom ramen för villkoren i beslutade köpoptionsprogram. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att högst 800 000 aktier av serie B kan överlåtas till deltagare under köpoptionsgrammet enligt punkt 16. Lösenpriset följer av de villkor som fastställdes då köpoptionsprogrammet upprättades och som då fastställdes av en oberoende värderingsman enligt vedertagna värderingsmodeller.    

Punkt 15, huvudsakliga principer för ersättning till bolagsledningen
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att anta följande huvudsakliga principer för ersättning till bolagsledningen. Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning och pension. Med andra ledande befattningshavare avses koncernledning och affärsområdeschefer. Den rörliga ersättningen baseras på uppnådda mål och kan uppgå till 0 - 100 procent av grundlönen. För att främja långsiktighet ska styrelsen, utöver den årliga rörliga ersättningen, också kunna besluta om ersättningar som är kopplade till affärsområdenas långsiktiga värdeutveckling över en period som omfattar tre år, maximerat till en tredjedel av grundlönen per år under treårsperioden. Verkställande direktören har rätt att gå i pension vid 62 års ålder, varefter pension utgår med 60 procent av grundlönen i tre år med tillhörande pensionspremier som fortsätter att utbetalas som om anställningen fortsätter med full lön. För övriga ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år. Styrelsen får frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsen föreslår vidare att ersättning till bolagsledningen ska kunna kompletteras med aktierelaterade incitamentsprogram (t.ex. köpoptionsprogram) under förutsättning att dessa gynnar det långsiktiga engagemanget för verksamheten och förutsatt att de ges ut på marknadsmässiga villkor.

Punkt 16, förslag till köpoptionsprogram för ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett köpoptionsprogram riktat till verkställande direktör, ledande befattningshavare, ledningsgrupperna i affärsområdena och medarbetare på huvudkontoret.

Årsstämman föreslås ge styrelsen i uppdrag att intill tiden för nästa årsstämma utställa köpoptioner på maximalt 800 000 aktier av serie B, motsvarande maximalt 0,13 procent av totala antalet aktier och 0,07 procent av totala antalet röster.

Intill tiden för nästa årsstämma ska ledande befattningshavare erbjudas förvärva köpoptioner på maximalt 800 000 aktier av serie B. Härav ska VD erbjudas köpoptioner på maximalt 160 000 aktier av serie B. Villkoren för köpoptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder enligt vedertagna modeller vid varje enskild tidpunkt för utgivande. Optionspremie ska utgöra 10 procent av aktiekursen vid utgivandetidpunkten. Löptiden för optionerna ska vara maximalt 4,3 år från dess utgivande och lösenperioden vara 20 maj 2023 – 30 juni 2023. Lösenpriset ska fastställas av en oberoende värderingsman vid respektive tillfälle enligt vedertagna värderingsmodeller.

Styrelsens förslag innebär att årsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 800 000 aktier av serie B till det för optionerna fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuell omräkning på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärd). Vid tidpunkten för kallelsen innehar Latour 722 500 återköpta B-aktier, varav samtliga är belastade med tidigare års köpoptioner. Detta innebär, om årets program tecknas fullt ut, att Latour behöver återköpa 1 478 500 B-aktier för att säkerställa leverans av årets och tidigare års program.

Förslaget är en del i att skapa ett långsiktigt incitament för viktiga medarbetare. Förslaget bedöms vara av rimlig omfattning för medarbetare och Latours aktieägarkollektiv. Sedan tidigare finns det utestående program från årsstämmorna 2015 – 2018 som omfattar sammanlagt 1 401 000 köpoptioner vilket ger rätten att förvärva 2 346 000 aktier. Styrelsen avser att återkomma vid kommande årsstämmor med liknade förslag. Eftersom programmet erbjuds till marknadsmässiga villkor och innebär en ekonomisk risk för befattningshavaren, uppkommer inga kostnader avseende sociala avgifter.

Majoritetskrav
För giltigt beslut avseende punkten 14 första och andra stycket enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut avseende punkten 14 tredje stycket och punkten 16 gäller ett majoritetskrav om nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Uppgift om antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 639 840 000, varav 47 642 248 aktier av serie A och 592 197 752 aktier av serie B. Bolaget innehar totalt 722 500 egna aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1 068 620 232, varav bolaget innehar 722 500 röster.

Handlingar
Årsredovisning med revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen avseende tillämpningen av principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledning, styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 14 och 16 samt styrelsens förslag och yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman på Latours hemsida www.latour.se.

Valberedningens förslag jämte motiverade yttrande till beslut under punkterna 10, 11, 12 och 13 hålls tillgängligt samtidigt som kallelsen kungörs på Latours hemsida www.latour.se.

De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan hämta dessa på bolagets kontor på J A Wettergrens gata 7, 421 30 Västra Frölunda, eller anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post eller via e-post.

Aktieägares rätt till upplysningar
Aktieägare informeras härmed om sin rätt att på stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av dels ett ärende på dagordningen, dels koncernbolagens ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag. Upplysningar ska lämnas om det anses kunna ske utan väsentlig skada för bolaget.

Personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Program vid stämman
16.00  Stämmolokalen öppnas
17.00  Årsstämman inleds

Efter stämman serveras lättare förtäring
Vänligen uppge vid anmälningstillfället huruvida man önskar stanna på den efterföljande förtäringen eller inte.

Göteborg i april 2019

Investment AB Latour (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2018, kl. 18.00 CEST.

Prenumerera