Latour offentliggör uppdaterat grundprospekt för befintligt MTN-program

Investment AB Latour (publ) (”Latour”) upprättade den 19 februari 2018 ett emissionsprogram för utgivande av obligationer, s.k. Medium Term Note-program (MTN), med en ram uppgående till 4 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i Euro och offentliggjorde ett grundprospekt i anledning därav. Ett grundprospekt har en giltighetstid om 12 månader och Latour offentliggör idag ett uppdaterat grundprospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

MTN kan utges i SEK eller EUR med varierande löptider, dock lägst ett (1) år. Nominellt värde per MTN får inte understiga EUR 100 000 (eller motvärdet därav i SEK). De allmänna villkoren för MTN-programmet återfinns i sin helhet i grundprospektet.

Grundprospektet har upprättats med anledning av möjligheten att fortsätta ta upp utgivna obligationer under MTN-programmet till handel på en reglerad marknad i Sverige. Grundprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 25 och 26 §§ lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Grundprospektet är giltigt under en period om 12 månader per dagen för godkännandet av grundprospektet. Grundprospektet finns tillgängligt på Latours hemsida, www.latour.se, och kommer inom några dagar att finnas tillgänglig på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Handelsbanken är arrangör av MTN-programmet och tillsammans med SEB utsedda som emissionsinstitut. Baker McKenzie har varit juridisk rådgivare i samband med upprättandet av MTN-programmet och uppdateringen av grundprospektet.

Göteborg, 19 februari 2019

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef Latour, 0705 77 16 40
Anders Mörck, CFO Latour, 0706 46 52 11

Om oss

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna.

Prenumerera

Dokument & länkar