Beslut från Öresunds årsstämma den 20 april 2022

Report this content

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) har hållit årsstämma den 20 april 2022. Mot bakgrund av pandemin genomfördes årsstämman genom förhandsröstning, utan fysiskt deltagande, och bland annat följande beslut fattades:

UTDELNING
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 6,50 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, motsvarande totalt 295 Mkr. Vid det första utbetalningstillfället betalas 3,25 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelningen fredagen den 22 april 2022. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 3,25 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 24 oktober 2022. Utdelningen beräknas att sändas ut onsdagen den 27 april 2022 respektive torsdagen den 27 oktober 2022 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

STYRELSE OCH ARVODEN
Årsstämman beviljade de styrelseledamöter och verkställande direktören som tjänstgjort under räkenskapsåret 2021 ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2023 omvaldes Magnus Dybeck, Anna Engebretsen, Märtha Josefsson, Mats Qviberg och Douglas Roos. Pär Roosvall valdes till ny styrelseledamot. Marcus Storch hade avböjt omval. Styrelsen tackar Marcus för ett fantastiskt arbete under många år. Till styrelsens ordförande omvaldes Mats Qviberg och till vice ordförande i styrelsen omvaldes Märtha Josefsson, allt enligt valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av Öresund eller bolag inom koncernen, för perioden till och med utgången av årsstämman 2023, skall utgå med 320.000 (310.000) kronor till envar av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande och med 235.000 (225.000) kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter.

REVISOR OCH ARVODE
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Mårten Asplund kommer att vara huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade också att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

ERSÄTTNINGSRAPPORT
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport för 2021.

LÅNGSIKTIGT AKTIESPARPROGRAM
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett långsiktigt aktiesparprogram (”Aktiesparprogrammet”) för samtliga sex anställda i Öresund. Aktiesparprogrammet innebär i korthet följande:

Deltagande i Aktiesparprogrammet förutsätter att deltagaren har bidragit med en egen investering genom förvärv av aktier i Öresund under förvärvsperioden 21 april-23 december 2022 motsvarande högst 10 procent av deltagarens bruttoårslön för 2022 (”Sparaktier”). För varje Sparaktie som innehas inom ramen för Aktiesparprogrammet erhåller deltagare vederlagsfritt en (1) aktie i Öresund (”Matchningsaktie”). Utöver tilldelade Matchningsaktier kan deltagare vederlagsfritt tilldelas ytterligare maximalt två (2) så kallade Prestationsaktier i Öresund; en (1) aktie om substansvärdets årliga utveckling i genomsnitt under perioden 1 januari 2023-31 december 2025 (”Beräkningsperioden”) är lika med eller överstiger SIXRX, och ytterligare en (1) aktie om substansvärdets årliga utveckling i genomsnitt under Beräkningsperioden överstiger SIXRX med tre (3) procentenheter. Tilldelning av Prestationsaktier förutsätter att deltagaren behåller sina ursprungliga Sparaktier från starten av Aktiesparprogrammet till och med offentliggörandet av Öresunds bokslutskommuniké för 2025 och att deltagaren fortfarande är anställd i Öresund vid denna tidpunkt. Löptid för Aktiesparprogrammet är 1 januari 2023-31 december 2025 och skall omfatta högst 50.000 aktier i Öresund. Kostnaden beräknas uppgå till cirka 4 Mkr vid full tilldelning.

Styrelsen skall ha rätt att besluta om de närmare villkoren för Aktiesparprogrammet.

För att säkra den finansiella exponering som Aktiesparprogrammet förväntas medföra avser styrelsen att för Öresunds räkning på marknadsmässiga villkor ingå aktieswapavtal med tredje part, varigenom den tredje parten i eget namn skall kunna förvärva och överlåta aktier i Öresund till programdeltagarna.

SYNTETISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen, genomföra syntetiska återköp av högst 4.500.000 egna aktier, dock motsvarande en köpeskilling om totalt högst 450 Mkr.

Stockholm den 20 april 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2022 klockan 15.10 CET.