Beslut från Öresunds årsstämma den 27 mars 2015

Vid årsstämman i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) den 27 mars 2015 har bland annat följande beslut fattats:

UTDELNING
Utdelningen fastställdes, enligt styrelsens förslag, till 7,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 31 mars 2015 och beräknad dag för utbetalning av utdelning via Euroclear Sweden AB den 7 april 2015.

STYRELSE OCH ARVODEN
Årsstämman beviljade de styrelseledamöter och de verkställande direktörer som tjänstgjort under räkenskapsåret 2014 ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2014.

Årsstämman beslutade att omvälja samtliga styrelseledamöter och Öresunds styrelse består därmed för tiden intill slutet av årsstämman 2016 av Magnus Dybeck, Anna Engebretsen, Laila Freivalds, Märtha Josefsson, Mats Qviberg och Marcus Storch. Till styrelsens ordförande omvaldes Mats Qviberg och till vice ordförande i styrelsen omvaldes Laila Freivalds, allt enligt valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av Öresund eller bolag inom koncernen, för perioden till och med utgången av årsstämman 2016, skall utgå med 260.000 kronor till envar av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande och med 200.000 kronor till envar av övriga ledamöter.

REVISOR OCH ARVODE
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Anders Bäckström kommer att vara huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade också att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

SYNTETISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2016, vid ett eller flera tillfällen, genomföra syntetiska återköp av högst 2.200.000 egna aktier, dock motsvarande en köpeskilling om totalt högst trehundra miljoner kronor.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (VD).

VALBEREDNING
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om såväl oförändrade principer för utseende av valberedning som instruktion för valberedningen, med tillägget att dessa skall gälla till dess att ny instruktion och nya principer beslutas. Principerna och instruktionen finns tillgängliga på Öresunds webbplats, www.oresund.se.

Stockholm den 27 mars 2015

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Gustav Lindner, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.