Bokslutskommuniké 2020

Report this content

Helåret 2020

  • Substansvärdet minskade med 2,3 procent (ökade med 7,8 procent) och uppgick till 5.687 (6.129) Mkr motsvarande 125 (135) kronor per aktie
  • SIX Return Index steg med 14,8 (35,0) procent
  • Resultatet per aktie uppgick till -3,72 (10,03) kronor
  • Föreslagen utdelning om 6,00 (6,00) kronor per aktie, uppdelad på två utbetalningar

Fjärde kvartalet 2020

  • Substansvärdet ökade med 0,5 procent
  • SIX Return Index steg med 6,1 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 DECEMBER 2020

Antal aktier Ägarandel kapital, % Kurs, kr[1] Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 9 860 000 9,6 101,80 1 004 22 17,6
Scandi Standard 10 100 000 15,3 68,90 696 15 12,2
Fabege 3 438 272 1,0 129,45 445 10 7,8
Musti Group[2] 1 710 309 5,1 245,32 420 9 7,4
Ovzon 5 464 828 11,8 75,30 412 9 7,2
Q-linea 2 304 109 8,4 170,50 393 9 6,9
SEB 3 350 000 0,2 84,94 285 6 5,0
Bahnhof 7 375 000 6,9 36,95 273 6 4,8
Attendo 5 335 865 3,3 44,46 237 5 4,2
Nordnet 1 750 000 0,7 129,40 226 5 4,0
Övriga noterade värdepapper 1 058 23 18,6
Summa noterade värdepapper 5 448 120 95,8
Onoterade värdepapper 46 1 0,8
Övriga tillgångar och skulder, netto[3] 194 4 3,4
Totalt 5 687 125 100,0

SUBSTANSVÄRDET MINSKADE MED 2,3 PROCENT

Koncernens substansvärde uppgick den 31 december 2020 till 5.687 Mkr (6.129 Mkr den 31 december 2019) motsvarande 125 kronor per aktie[4], vilket är en minskning med 2,3 procent justerat för lämnade utdelningar sedan utgången av 2019 (135 kronor per aktie den 31 december 2019). Detta är 17,1 procentenheter sämre än SIX Return Index som steg med 14,8 procent under motsvarande period. Under årets fjärde kvartal ökade substansvärdet med 0,5 procent justerat för lämnad utdelning. SIX Return Index steg under motsvarande period med 6,1 procent.

Det har varit ett händelserikt år som präglats av coronavirusets påverkan på den globala ekonomin och de finansiella marknaderna. Coronavirusets globala spridning resulterade i att aktiemarknaderna reagerade med kraftiga nedgångar under det första kvartalet. Optimismen återkom under det andra kvartalet och aktiemarknaderna återhämtade stora delar av den tidigare nedgången. Aktiemarknaderna fortsatte att utvecklas positivt under det tredje kvartalet och återhämtningen var ett resultat av minskad smittspridning, fortsatt låga realräntor, massiva statliga stimulansåtgärder samt en god resultatutveckling i många bolag. Under det fjärde kvartalet ökade smittspridningen igen och positiva nyheter från läkemedelsbolagen, som på rekordtid utvecklat vaccin mot covid-19, blev då ljuset i tunneln med fortsatta uppgångar på aktiemarknaden. Konsekvenserna av coronaviruset har fått långtgående realekonomiska effekter och det är svårt att överblicka de långsiktiga konsekvenserna. Öresunds innehav har påverkats i olika utsträckning av utvecklingen och portföljbolagen har vidtagit åtgärder för att öka såväl den operativa som den finansiella flexibiliteten. Under det fjärde kvartalet har flera av Öresunds innehav utvecklats starkt men på grund av att ett fåtal bolag i värdepappersportföljen har haft utmaningar på grund av företagsspecifika orsaker har detta resulterat i att Öresund har utvecklats sämre än SIX Return Index. Vi har dock en stark tro på våra portföljbolag och vi bedömer att innehaven är väl rustade för att utvecklas positivt framöver.

Större positiv påverkan, överstigande 50 Mkr, på substansvärdet under 2020 hade innehaven i Q-linea, Musti Group, Bahnhof, Ovzon och Nordnet. Större negativ påverkan på substansvärdet under året hade innehaven i Insr Insurance Group, NRC Group, Bulten, Fabege, Storebrand, Attendo och Scandi Standard.

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 december 2020 var 124,40 kronor (135,40 kronor den 31 december 2019), vilket innebar en totalavkastning, justerad för lämnad utdelning, om -3 (9) procent under 2020.

Bokslutskommunikén (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.

Stockholm den 27 januari 2021

Investment AB Öresund (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2021 klockan 08.00 CET.

 

[1] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[2] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 24,44.

[3] Varav likvida medel uppgick till 195 Mkr.

[4] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Den 31 december 2020 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 516.113 till en genomsnittlig köpkurs om 124 kronor per aktie.

Prenumerera

Dokument & länkar