Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

Report this content

Delårsperioden 1 januari – 30 juni 2019

  • Substansvärdet ökade med 1,7 procent och uppgick till 5.781 Mkr motsvarande 127 kronor per aktie
  • SIX Return Index steg med 20,7 procent
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,38 (6,15) kronor

Andra kvartalet 2019

  • Substansvärdet ökade med 4,0 procent
  • SIX Return Index steg med 6,6 procent

SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 1,7 PROCENT
Koncernens substansvärde uppgick den 30 juni 2019 till 5.781 Mkr (5.923 Mkr den 31 december 2018) motsvarande 127 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 1,7 procent justerat för lämnad utdelning sedan utgången av 2018 (130 kronor per aktie den 31 december 2018). Detta är 19,0 procentenheter sämre än SIX Return Index som steg med 20,7 procent under motsvarande period. Under årets andra kvartal ökade substansvärdet med 4,0 procent justerat för lämnad utdelning. SIX Return Index steg under motsvarande period med 6,6 procent.

Det första halvåret 2019 kännetecknades av en hög riskaptit och en mycket stark börsutveckling. Inför 2019 var Öresund positionerat för en svagare konjunktur, med en övervikt mot icke-cykliska bolag och en stor andel likvida medel, vilket resulterade i att Öresunds värdepappersportfölj inte hängde med i den kraftiga uppgången under det första halvåret. Årets andra kvartal har kännetecknats av kraftiga svängningar i aktiemarknaden mellan månaderna. En svagare konjunktur i kombination med global handelspolitisk osäkerhet gör att vi bedömer nedsidan större än uppsidan på kort och medellång sikt. Vi tror fortsatt att en svagare konjunktur framöver borde gynna Öresunds värdepappersportfölj.

Större[2] positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden, 1 januari – 30 juni 2019, hade innehaven i Svolder, Fabege, Ovzon och Intrum. Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Catena Media, Attendo och Bahnhof.

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 juni 2019 var 122,80 kronor (129,40 kronor den 31 december 2018), vilket innebar en totalavkastning om -1 (2) procent under delårsperioden.

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 JUNI 2019

Antal aktier Ägarandel kapital, % Kurs, kr[3] Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege 5 400 000 1,6 139,65 754 17 13,0
Bilia 8 500 000 8,3 83,75 712 16 12,3
Svolder 4 306 366 16,8 125,40 540 12 9,3
Scandi Standard  7 797 497 11,8 63,70 497 11 8,6
Catena Media 4 863 047 8,5 62,85 306 7 5,3
Ovzon 5 009 426 14,9 57,40 288 6 5,0
Insr Insurance Group[4] 33 530 000 24,9 8,32 279 6 4,8
Attendo 5 400 000 3,4 40,08 216 5 3,7
Bulten 2 900 000 13,8 73,10 212 5 3,7
Bahnhof 10 000 000 9,3 21,10 211 5 3,7
Övriga noterade värdepapper 1 099 24 19,0
Summa noterade värdepapper 5 113 112 88,5
Onoterade värdepapper - - -
       
Övriga tillgångar och skulder, netto[5] 668 15 11,5
Totalt 5 781 127 100,0

Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.  

Stockholm den 9 juli 2019

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2019 klockan 08.00 CET.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Överstigande 50 Mkr.

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Aktierna är noterade på Oslo Börs och kursen motsvarar 7,64 norska kronor per aktie.

[5] Varav likvida medel uppgick till 674 Mkr.