Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

Delårsperioden 1 januari – 30 juni 2020

  • Substansvärdet minskade med 20,9 procent och uppgick till 4.713 Mkr motsvarande 104 kronor per aktie
  • SIX Return Index sjönk med 4,1 procent
  • Resultatet per aktie uppgick till -28,14 (2,38) kronor

Andra kvartalet 2020

  • Substansvärdet ökade med 12,9 procent
  • SIX Return Index steg med 17,2 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 JUNI 2020

Antal aktier Ägarandel kapital, % Kurs, kr[1] Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 9 406 215 9,2 75,45 710 16 15,1
Scandi Standard 10 100 000 15,3 64,00 646 14 13,7
Fabege 3 588 272 1,1 108,40 389 9 8,3
SEB 4 500 000 0,2 80,72 363 8 7,7
Ovzon 5 464 828 11,8 52,70 288 6 6,1
Storebrand[2] 5 000 000 1,1 47,60 238 5 5,0
Attendo 5 886 824 3,6 36,50 215 5 4,6
Bahnhof 7 375 000 6,9 29,00 214 5 4,5
Musti Group[3] 1 251 261 3,7 167,27 209 5 4,4
Q-linea 2 541 155 9,3 73,40 187 4 4,0
Övriga noterade värdepapper 847 19 18,0
Summa noterade värdepapper 4 306 95 91,4
Onoterade värdepapper - - -
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 271 6 5,7
Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning 4 577 101 97,1
Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[5] 136 3 2,9
Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[5] 4 713 104 100,0
 

SUBSTANSVÄRDET MINSKADE MED 20,9 PROCENT

Koncernens substansvärde uppgick den 30 juni 2020 till 4.713 Mkr (6.129 Mkr den 31 december 2019) motsvarande 104 kronor per aktie[6], vilket är en minskning med 20,9 procent justerat för lämnad utdelning sedan utgången av 2019 (135 kronor per aktie den 31 december 2019). Detta är 16,7 procentenheter sämre än SIX Return Index som sjönk med 4,1 procent under motsvarande period. Under årets andra kvartal ökade substansvärdet med 12,9 procent justerat för lämnad utdelning. SIX Return Index steg under motsvarande period med 17,2 procent.

Det första halvåret 2020 har varit dramatiskt och präglats av coronavirusets påverkan på den globala ekonomin och de finansiella marknaderna. Coronavirusets globala spridning resulterade i att aktiemarknaderna reagerade med kraftiga nedgångar under det första kvartalet. Under det andra kvartalet återkom optimismen och aktiemarknaderna hade en positiv utveckling och återhämtade stora delar av den tidigare nedgången. Återhämtningen på aktiemarknaderna var främst ett resultat av minskad smittspridning i kombination med fortsatt låga realräntor och massiva statliga stimulansåtgärder.  

Konsekvenserna av coronaviruset har fått långtgående realekonomiska effekter och det är i dagsläget fortfarande svårt att överblicka de långsiktiga konsekvenserna som detta kommer att få på ekonomin och i samhället. Öresunds innehav har påverkats i olika utsträckning av utvecklingen och portföljbolagen har vidtagit åtgärder för att öka såväl den operativa som den finansiella flexibiliteten. Därmed har våra portföljbolag goda förutsättningar att utvecklas väl framöver.

Större positiv påverkan, överstigande 50 Mkr, på substansvärdet under delårsperioden, 1 januari – 30 juni 2020, hade innehaven i Musti Group och LeoVegas. Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Bilia, Insr Insurance Group, Fabege, NRC Group, Storebrand, Attendo, Scandi Standard, Catena Media, Bulten och Ovzon.

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 juni 2020 var 103,60 kronor (135,40 kronor den 31 december 2019), vilket innebar en totalavkastning om -21 (-1) procent under delårsperioden.

 

Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.

 

Stockholm den 9 juli 2020

Investment AB Öresund (publ)

Styrelsen

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020 klockan 08.00 CET.

 

[1] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[2] Aktierna är noterade på Oslo Börs och kursen per aktie i norska kronor var 49,61.

[3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 15,96.

[4] Varav likvida medel uppgick till 400 Mkr.

[5] Årsstämman den 31 mars 2020 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, motsvarande totalt 273 Mkr. I april 2020 utbetalades 136 Mkr och i oktober 2020 beräknas den andra utdelningen om 136 Mkr att utbetalas.

[6] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Den 30 juni 2020 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 283.824 till en genomsnittlig köpkurs om 102 kronor per aktie.