Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

  • Substansvärdet ökade med 6,2 procent till 128 kronor per aktie
  • Index steg med 12,5 procent
  • Resultatet per aktie uppgick till 8,65 (24,54) kronor

SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 6,2 PROCENT

Koncernens substansvärde uppgick den 30 september 2017 till 128 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 6,2 procent justerat för lämnad utdelning sedan utgången av 2016 (124 kronor per aktie den 31 december 2016). Detta är 6,3 procentenheter sämre än SIX Return Index (”Index”), som steg med 12,5 procent under motsvarande period. Under årets tredje kvartal ökade substansvärdet med 1,7 procent. Index steg under motsvarande period med 1,5 procent.

Större[2] positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden, 1 januari – 30 september 2017, hade innehaven i Fabege, Bulten, Svolder, Oriflame, Ework Group och SEB. Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehavet i Bilia.

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 september 2017 var 136,00 kronor (152,50 kronor den 31 december 2016), vilket innebar en totalavkastning, justerad för lämnad utdelning, om -8 (37) procent under delårsperioden.

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 SEPTEMBER 2017

Antal Kurs, kr[3] Marknads-värde, Mkr Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 10 695 700 89,75 960 21 16,5
Fabege 5 500 000 166,90 918 20 15,7
Svolder 2 031 313 229,00 465 10 8,0
Scandi Standard 6 962 588 60,00 418 9 7,2
SEB 3 750 000 107,20 402 9 6,9
Nordax 6 476 591 47,80 310 7 5,3
Oriflame 1 054 470 277,50 293 6 5,0
Bulten 2 263 535 126,00 285 6 4,9
Catena Media 3 577 929 76,00 272 6 4,7
Ambea 3 166 667 85,25 270 6 4,6
Övriga noterade värdepapper 768 17 13,2
Summa noterade värdepapper 5 360 118 91,9
Onoterade värdepapper 
Summa onoterade värdepapper 250 6 4,3
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 223 5 3,8
Totalt 5 833 128 100,0

Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.  

Stockholm den 10 oktober 2017

Gustav Lindner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Gustav Lindner, telefon 08 – 402 33 00.  


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Överstigande 50 Mkr.

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Varav likvida medel uppgick till 230 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.